Sil­lan raken­ta­mi­nen alkoi – Tule­vat sil­lan­käyt­tä­jät seu­raa­vat raken­ta­mis­ta aitio­pai­kal­ta

Jak­ku­ky­län kevyen lii­ken­teen käyt­töön tule­van noin 850 000 euroa mak­sa­van riip­pusil­lan raken­ta­mis­ta on perus­tel­tu eten­kin kou­lu­kul­je­tuk­sis­ta tule­vil­la sääs­töil­lä. Veneen­kul­jet­ta­jan kus­tan­nuk­sis­ta sekä Jakun ja Val­ta­rin kou­lun kou­lu­kul­je­tuk­sis­sa sääs­te­tään sil­lan raken­ta­mi­sen myö­tä arviol­ta 84 000 euroa vuo­des­sa.

Aito­pai­kal­la luok­kan­sa ikku­nas­ta sil­lan raken­nus­töi­tä seu­raa­vat sääs­tö­jä tuo­vat sil­lan tule­vat käyt­tä­jät. Puo­let yhdis­te­tyn vii­den­nen ja kuu­den­nen luo­kan 20 oppi­laas­ta kul­kee kou­luun joen ete­lä­puo­lel­ta. Sulan veden aikaan mat­ka tait­tuu veneel­lä, tal­vel­la jäi­den sal­lies­sa jää­tie­tä pit­kin ja keli­rik­koai­ka­na autol­la Raa­sa­kan sil­lan kaut­ta, jol­loin mat­kaa tulee 15 kilo­met­riä.

Oppi­laat ker­to­vat odot­ta­van­sa sil­lan val­mis­tu­mis­ta innois­saan. Se hel­pot­taa kou­lun­käyn­nin lisäk­si kave­rei­den tapaa­mis­ta. Toi­nen perus­te sil­lan raken­ta­mi­sel­le onkin ollut kah­del­le puo­lel­le jokea levit­täy­ty­vän kylän eheyt­tä­mi­nen.

Anni Kais­to (vas.), Renee Aal­to, Eedel Räi­hä ja Inka Vuor­ma ker­to­vat odot­ta­van­sa riip­pusil­taa innois­saan.

– Jos nykyi­sin aikoo kou­lun jäl­keen olla toi­sel­la puo­lel­la jokea asu­vien kave­rei­den kans­sa, pitää sin­ne jää­dä suo­raan kou­lus­ta. Sit­ten van­hem­mat vie­vät takai­sin kotiin, oppi­laat ker­to­vat.

Tule­van sil­lan mitat ja muut perus­tie­dot ovat oppi­lail­la hyvin hal­lus­sa. Raken­ta­mi­sen alet­tua oppi­laat poh­ti­vat jo, kuka saa ylit­tää sil­lan ensim­mäi­se­nä. Muu­ta­ma myön­si jän­nit­tä­vän­sä hie­man ensim­mäis­tä sil­lan yli­tys­tä.

Raken­ta­mis­ta seu­ra­taan ope­tuk­ses­sa

Opet­ta­ja Mar­kus Kup­sa­la on seu­ran­nut kou­lu­lais­ten joen yli­tys­tä luo­kas­taan kol­me­kym­men­tä vuot­ta.

– Onhan tämä iso muu­tos. Täs­tä olen kat­sel­lut oppi­lai­den vene­mat­ko­ja ja jää­tiel­lä kul­ke­mis­ta. Nyt pitää totu­tel­la kat­so­maan, kuin­ka mat­ka tait­tuu riip­pusil­taa pit­kin. Onhan se oppi­lai­den kan­nal­ta iloi­nen asia.

Jak­ku­ky­lää yhdis­tä­vää sil­taa on suun­ni­tel­tu vuo­sia, mikä on näky­nyt myös kou­lun ope­tuk­ses­sa.

– Muis­tan kuin­ka vuo­sia sit­ten kuvaa­ma­tai­dos­sa piir­ret­tiin sil­ta joen yli. Oppi­lai­den pii­rus­tuk­sis­sa sil­ta oli iso maan­tie­sil­ta, Kup­sa­la ker­too.

Kup­sa­la on anta­nut nyt­kin oppi­lail­leen sil­taan liit­ty­vän teh­tä­vän.

– Oppi­laat valo­ku­vaa­vat raken­nus­työ­maa­ta aina sil­loin kuin siel­lä tapah­tuu jotain uut­ta. Mut­ta jos sil­ta­työ­maa alkaa kiin­nos­taa niin, että ope­tus lii­kaa häi­riin­tyy, niin sit­ten vedän säle­kaih­ti­met kiin­ni.

Jakun kou­lun vii­des- ja kuu­des­luok­ka ja opet­ta­ja Mar­kus Kup­sa­la saa­vat seu­ra­ta luok­kan­sa ikku­nas­ta sil­ta­työ­maan edis­ty­mis­tä.