Sil­lan raken­ta­mi­nen alkoi – Tule­vat sil­lan­käyt­tä­jät seu­raa­vat raken­ta­mis­ta aitio­pai­kal­ta

Riippusillan rakentaminen on alkanut maanrakennustöillä molemmilla puolilla jokea Iin Jakkukylässä. 250-metrinen kevyen liikenteen riippusilta ylittää Iijoen Jakun koulun kohdalla. – Kummallekin rannalle kaivetaan siltakaivannot ja rakennetaan betoniperustukset. Kaikki maan alle tulevat betonirakenteet on tarkoitus tehdä tämän vuoden puolella. Myös teräsrakenteita tehdään osittain talven aikana, kertoo työpäällikkö Risto Siltala sillan rakentavasta Mestek Oy:stä. Siltatyömaa pysähtyy sydäntalveksi, mutta jatkuu jälleen keväällä. Sillan on tarkoitus valmistua ensi syksyyn mennessä.

Jak­ku­ky­län kevyen lii­ken­teen käyt­töön tule­van noin 850 000 euroa mak­sa­van riip­pusil­lan raken­ta­mis­ta on perus­tel­tu eten­kin kou­lu­kul­je­tuk­sis­ta tule­vil­la sääs­töil­lä. Veneen­kul­jet­ta­jan kus­tan­nuk­sis­ta sekä Jakun ja Val­ta­rin kou­lun kou­lu­kul­je­tuk­sis­sa sääs­te­tään sil­lan raken­ta­mi­sen myö­tä arviol­ta 84 000 euroa vuo­des­sa.

Aito­pai­kal­la luok­kan­sa ikku­nas­ta sil­lan raken­nus­töi­tä seu­raa­vat sääs­tö­jä tuo­vat sil­lan tule­vat käyt­tä­jät. Puo­let yhdis­te­tyn vii­den­nen ja kuu­den­nen luo­kan 20 oppi­laas­ta kul­kee kou­luun joen ete­lä­puo­lel­ta. Sulan veden aikaan mat­ka tait­tuu veneel­lä, tal­vel­la jäi­den sal­lies­sa jää­tie­tä pit­kin ja keli­rik­koai­ka­na autol­la Raa­sa­kan sil­lan kaut­ta, jol­loin mat­kaa tulee 15 kilo­met­riä.

Oppi­laat ker­to­vat odot­ta­van­sa sil­lan val­mis­tu­mis­ta innois­saan. Se hel­pot­taa kou­lun­käyn­nin lisäk­si kave­rei­den tapaa­mis­ta. Toi­nen perus­te sil­lan raken­ta­mi­sel­le onkin ollut kah­del­le puo­lel­le jokea levit­täy­ty­vän kylän eheyt­tä­mi­nen.

Anni Kais­to (vas.), Renee Aal­to, Eedel Räi­hä ja Inka Vuor­ma ker­to­vat odot­ta­van­sa riip­pusil­taa innois­saan.

– Jos nykyi­sin aikoo kou­lun jäl­keen olla toi­sel­la puo­lel­la jokea asu­vien kave­rei­den kans­sa, pitää sin­ne jää­dä suo­raan kou­lus­ta. Sit­ten van­hem­mat vie­vät takai­sin kotiin, oppi­laat ker­to­vat.

Tule­van sil­lan mitat ja muut perus­tie­dot ovat oppi­lail­la hyvin hal­lus­sa. Raken­ta­mi­sen alet­tua oppi­laat poh­ti­vat jo, kuka saa ylit­tää sil­lan ensim­mäi­se­nä. Muu­ta­ma myön­si jän­nit­tä­vän­sä hie­man ensim­mäis­tä sil­lan yli­tys­tä.

Raken­ta­mis­ta seu­ra­taan ope­tuk­ses­sa

Opet­ta­ja Mar­kus Kup­sa­la on seu­ran­nut kou­lu­lais­ten joen yli­tys­tä luo­kas­taan kol­me­kym­men­tä vuot­ta.

– Onhan tämä iso muu­tos. Täs­tä olen kat­sel­lut oppi­lai­den vene­mat­ko­ja ja jää­tiel­lä kul­ke­mis­ta. Nyt pitää totu­tel­la kat­so­maan, kuin­ka mat­ka tait­tuu riip­pusil­taa pit­kin. Onhan se oppi­lai­den kan­nal­ta iloi­nen asia.

Jak­ku­ky­lää yhdis­tä­vää sil­taa on suun­ni­tel­tu vuo­sia, mikä on näky­nyt myös kou­lun ope­tuk­ses­sa.

– Muis­tan kuin­ka vuo­sia sit­ten kuvaa­ma­tai­dos­sa piir­ret­tiin sil­ta joen yli. Oppi­lai­den pii­rus­tuk­sis­sa sil­ta oli iso maan­tie­sil­ta, Kup­sa­la ker­too.

Kup­sa­la on anta­nut nyt­kin oppi­lail­leen sil­taan liit­ty­vän teh­tä­vän.

– Oppi­laat valo­ku­vaa­vat raken­nus­työ­maa­ta aina sil­loin kuin siel­lä tapah­tuu jotain uut­ta. Mut­ta jos sil­ta­työ­maa alkaa kiin­nos­taa niin, että ope­tus lii­kaa häi­riin­tyy, niin sit­ten vedän säle­kaih­ti­met kiin­ni.

Jakun kou­lun vii­des- ja kuu­des­luok­ka ja opet­ta­ja Mar­kus Kup­sa­la saa­vat seu­ra­ta luok­kan­sa ikku­nas­ta sil­ta­työ­maan edis­ty­mis­tä.