Nuo­ret näky­väk­si – Gut­sy Go tekee rau­han­työ­tä, jos­sa nuo­ret pää­se­vät näyt­tä­mään poten­ti­aa­lin­sa

Yli­kii­min­gin kou­lul­la val­lit­si koko vii­me vii­kon ajan posi­tii­vi­nen mei­nin­ki, jol­lais­ta ei ehkä kos­kaan ennen ole siel­lä näh­ty. Eikä tun­nel­ma rajoit­tu­nut pel­käs­tään kou­lul­le, vaan kes­ki­viik­ko­na iso jouk­ko yli­kii­min­ki­läi­siä pää­si mais­ta­maan pala­sen­sa nuor­ten pro­jek­tis­ta.

Gut­sy Go -tii­mi ran­tau­tui Yli­kii­min­kiin maa­nan­tai­na, jol­loin nuo­ret yhdes­sä tii­min val­men­ta­jien kans­sa alkoi­vat poh­tia, miten he voi­si­vat tuo­da osal­taan rau­haa yli­kii­min­ki­läis­ten arkie­lä­mään.

Gut­sy Go -tii­min vas­taa­va tuot­ta­ja Vee­ra Iko­nen vakuut­tui vii­kon aika­na sii­tä, miten Yli­kii­min­gin tapai­ses­sa pie­nes­sä kyläs­sä nuo­ret ovat avoi­mia ja otta­vat roh­keas­ti kon­tak­tia alu­een asuk­kai­siin.

– Emme ole aiem­min olleet tii­min kans­sa näin pie­nes­sä kyläs­sä. Tun­nel­ma on ollut intii­mi, yhteyk­siä luo­daan nopeas­ti, kun poruk­ka on toi­sil­leen enem­män tut­tua kuin muu­al­la. Tääl­lä tal­ven kes­kel­lä on ollut hie­no vie­rail­la, Iko­nen heh­kut­taa.

Yli­kii­min­gis­sä hänet yllät­ti se, että nuo­ret halusi­vat mui­ta Gut­sy Go -pro­jek­tin aluei­ta enem­män kiin­nit­tää huo­mio­ta lap­siin ja lap­si­per­hei­siin.

– Nel­jä seit­se­mäs­tä pro­jek­tis­ta kes­kit­tyi tääl­lä lap­siin tai per­hei­siin. Sen lisäk­si yksi han­ke otti mukaan kehi­tys­vam­mai­set ja muut kos­ket­ti­vat alu­een ikäih­mi­siä.

Minea Niku­la, Neea Inka­la ja Toi­ni Hol­mi oli­vat kes­ki­viik­ko­na lei­po­mas­sa pipa­rei­ta ja jou­lu­tort­tu­ja aamusel­la kir­kon­ky­läl­lä Salo Vää­nä­sen luo­na. Siel­tä he suun­tai­si­vat Armi ja Sep­po Savo­lan luo mus­tik­ka­pii­rak­kaa ja jou­lu­lei­von­nai­sia lei­po­maan.

Yli­kii­min­gis­sä teh­tiin hyviä teko­ja Gut­sy go -rau­han­työn nimis­sä. Neea Inka­la, Minea Niku­la ja Toi­ni Hol­mi vie­rai­li­vat Salo Vää­nä­nä­sen luo­na lei­po­mas­sa.

– Tämä on oikia hom­ma. Olen todel­la tyy­ty­väi­nen tähän jut­tuun, ei sitä muu­ten tuli­si jou­lu­le­von­nai­sia teh­tyä, Salo Vää­nä­nen kom­men­toi samal­la, kun uunis­ta alkoi tul­la her­kul­li­nen jou­lu­tort­tu­jen tuok­su huo­nee­seen.

Samaan aikaan koti­hoi­ta­ja Tui­ja Ukon­maa­na­ho astuu sisään Vää­nä­sen kotiin ja ihmet­te­lee väen­pal­jout­ta.

– Aivan mah­ta­vaa, nos­tan nuo­ril­le hat­tua, hän huu­dah­taa.

– On pal­jon ikäih­mi­siä, joil­la ei ole sukua lähel­lä. Täl­lai­set piris­tä­vät taa­tus­ti.

Neea Inka­la ker­too, että viik­ko on ollut koko­nai­suu­des­saan tosi muka­va, eikä ollut vai­kea kek­siä, mil­lai­sen pro­jek­tin he halua­vat teh­dä.

– Halusim­me aut­taa van­huk­sia, jot­ka eivät itse pää­se koto­na niin vaan liik­keel­le tai sel­lai­sia, joil­la on pit­kät väli­mat­kat, hän sanoo.

Tyt­tö­jen muka­na lei­von­ta­reis­sul­la oli myös ver­tais­val­men­ta­ja eli sparks Riku Hämä­läi­nen Met­so­kan­kaan kou­lul­ta sekä hei­dän opet­ta­jan­sa ja Gut­sy Go -val­men­ta­jan­sa Mar­jo Vää­nä­nen, joka on mui­den tavoin vai­kut­tu­nut sii­tä, mitä pro­jek­ti on saa­nut nuo­ris­sa ja yhtei­sös­sä aikaan.

– Mie­le­tön­tä näh­dä, miten nuo­ret otta­vat uusia roo­le­ja ja tulos­ta syn­tyy. Saam­me täs­tä itse­kin usko­mat­to­mas­ti ener­gi­aa.

Tuu­lia, Mart­ti, Ali­na, Paa­vo, Topias hyvän mie­len hal­ko­ja teke­mäs­sä Havu­las­sa. (Kuva: Gut­sy Go)

Vee­ra Iko­nen ker­too, että vii­me kes­ki­viik­ko­na nuo­ret muun muas­sa aut­toi­vat yli­kii­min­ki­läi­siä lumi­töis­sä, halon­hak­kuus­sa, las­ten­hoi­dos­sa, sii­voa­mi­ses­sa ja lei­von­nas­sa. Ylä­kou­lu­lai­set myös jär­jes­ti­vät eska­ri-ikäi­sil­le mäen­las­ku­päi­vän, jos­sa eri ikäi­set lap­set tuli­vat tutuik­si toi­sil­leen. Toi­nen ryh­mä vei lap­sia Koi­te­liin aja­tuk­sel­la, että kän­ny­kän sijas­ta onkin toi­min­taa ulko­sal­la. Teot vah­vis­ta­vat rau­haa luo­mal­la luot­ta­mus­ta ja myön­teis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta ihmis­ten välil­le.

– Yhdes­sä pro­jek­tis­sa äidit pää­si­vät hiih­te­le­mään tai len­kil­le ja sil­lä välin nuo­ret leik­ki­vät las­ten kans­sa Pyl­kön­mäen alu­eel­la. Toi­ses­sa pro­jek­tis­sa suur­per­heen van­hem­mil­le jär­jes­tet­tiin mah­dol­li­suus kah­den­kes­ki­seen illal­lis­reis­suun. Tuol­loin nuo­ret hoi­ti­vat per­heen lap­sia ja sii­vo­si­vat taloa.

Vee­ra Iko­sen mukaan lois­ta­vas­ti suju­nut pro­jek­ti­viik­ko ei ole pro­jek­tin lop­pu, vaan nuo­ril­le avau­tuu mah­dol­li­suus toi­mia itse ver­tais­val­men­ta­ji­na toi­sil­le nuo­ril­le tai alkaa kehi­tel­lä sitä, miten opit­tua voi­si jat­ko­käyt­tää.

Mart­ti ja Vil­le löy­si­vät yhtey­den Havu­lan päi­vän aika­na. Koh­taa­mi­sia syn­tyi iäk­käi­den kehi­tys­vam­mais­ten ja nuor­ten välil­lä. Läm­pöä sai koko Yli­kii­min­ki. (Kuva: Gut­sy Go)

Info: Gut­sy Go

• Gut­sy Go on Suo­men suu­rim­man inno­vaa­tio­pal­kin­non voit­ta­nut mene­tel­mä, joka yhdis­tää peda­go­gian, median ja rau­han­työn par­haan osaa­mi­sen.

• Suo­ma­lais­ten sää­tiöi­den tuel­la jo 2000 nuor­ta on yhdes­sä luo­nut 200 rat­kai­sua omien kau­pun­kien­sa ihmis­ten hyväk­si.

• Se haas­taa ylä­kou­lu­lai­set muu­to­sa­gen­teik­si omil­la alueil­laan. Tulok­se­na syn­tyy nuor­ten kehit­tä­miä yhteis­kun­ta­rau­haa ja hyvin­voin­tia edis­tä­viä rat­kai­su­ja, jot­ka ehkäi­se­vät pola­ri­saa­tio­ta ja konflik­te­ja yhtei­söis­sä.

• Kau­pun­kien kans­sa toteu­te­taan Gut­sy Go -inter­ven­tioi­ta, jois­sa nuo­ret kou­lu­te­taan luo­maan rat­kai­su­ja kau­pun­kin­sa ongel­ma­koh­tiin ja vies­ti­mään niis­tä vai­kut­ta­vas­ti.

• Inter­ven­tiot hui­pen­tu­vat media­nä­ky­vyy­teen ja ensi-iltoi­hin, joi­den kaut­ta nuor­ten teot tavoit­ta­vat sato­ja tuhan­sia ja muut­ta­vat koko­nais­ten kau­pun­kien ker­to­muk­sia.

https://www.gutsygo.fi/ osoit­tees­sa pää­see tutus­tu­maan aihee­seen ja sen tulok­se­na syn­ty­nei­siin lyhy­te­lo­ku­viin.

• Yli­kii­min­kiin tulee myö­hem­min oma näy­tös, jos­sa pro­jek­teis­ta syn­ty­neet lyhy­te­lo­ku­vat esi­te­tään.

Täs­tä lin­kis­tä myös Yli­kii­min­gin videoi­hin.