Jou­lu tul­la jol­lot­taa

Ran­ta­poh­jas­ta 17.1.1980:

– Puto­sin täs­sä syys­jäi­hin ja kas­tuin nilk­ko­ja myö­ten.

– Sinul­la­han oli hyvä tuu­ri.

– Enpä tie­dä, puto­sin nimit­täin pää edel­lä.

Ante

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Jää­lin Vaa­te jäl­leen Hau­ki­pu­taal­le.

Marit­ta ja Har­pin­der Singh ava­si­vat Jää­lin Vaa­te -liik­keen Revon­tie 1:een Hau­ki­pu­taal­le. Yri­tyk­sel­lä oli pari­kym­men­tä vuot­ta kivi­jal­ka­myy­mä­lä Jää­lis­sä, mis­tä kaup­pa tuli laa­jal­ti tun­ne­tuk­si, ja sik­si nimi on halut­tu säi­lyt­tää.

Yri­tyk­sel­lä on vaa­te­lii­ke ja varas­to Kiu­ru­ve­del­lä sekä tal­vi­sin kausi­myy­mä­löi­tä. Vii­me tal­ve­na oli kausi­myy­mä­lä myös Hau­ki­pu­taal­la.

– Nyt kun löy­tyi sopi­va lii­ke­huo­neis­to vilk­kaal­ta pai­kal­ta aivan Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­ta, täs­sä on tar­koi­tus toi­mia pitem­pään, mikä­li vain asiak­kai­ta riit­tää, ker­toi Marit­ta Singh ava­jais­hu­li­nan kes­kel­tä vii­me per­jan­tai­na.

Yri­tyk­sel­lä on omaa vaat­tei­den maa­han­tuon­tia ja lisäk­si kau­pan on koti­mai­sia merk­ke­jä. Perus­a­ja­tuk­se­na on tar­jo­ta vaat­tei­ta arkeen ja juh­laan kai­ken kokoi­sil­le asiak­kail­le. Vali­koi­mis­sa on arki- ja juh­la­vaat­tei­ta ja myös tak­ke­ja ja asus­tei­ta.

– Asiak­kaat ovat otta­neet mei­dät avo­sy­lin vas­taan, iloit­si­vat yrit­tä­jät sekä liik­kees­sä työs­ken­te­le­vä Raj­vir Kaur.

Raj­vir Kaur (vas.) ja Marit­ta Singh pal­ve­le­mas­sa Jää­lin Vaat­tees­sa Hau­ki­pu­taal­la.

Yri­tyk­sen varas­to sijait­see Kiu­ru­ve­del­lä. Kevään koit­taes­sa alkaa jäl­leen myös tori­myyn­ti.

Pik­ku­jou­luklu­bi Iin työ­väen­ta­lol­la.

Iin työ­väen­ta­lo muut­tuu lau­an­tai­na pik­ku­jou­luklu­bik­si. Pai­kal­li­sen kult­tuu­riyh­dis­tys Hobla ry:n jär­jes­tä­mäs­sä klu­bi-illas­sa esiin­ty­vät Juk­ka Nousiai­nen ja Autio­maa.

Kol­me soo­loal­bu­mia jul­kais­sut lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Juk­ka Nousiai­nen on tun­net­tu myös muun muas­sa Räjäyt­tä­jät-yhtyees­tä. Ympä­ri Suo­mea aktii­vi­ses­ti kier­tä­nyt Autio­maa-yhtye on pitä­nyt mata­lam­paa pro­fii­lia het­ken uuden levyn nau­hoi­tuk­sen vuok­si. Luvas­sa on tum­maa ja säh­köis­tä juu­ri­musiik­kia.

Lau­an­tai­na kel­lo 20 alka­vas­sa K-18-tapah­tu­mas­sa on Hoblan pik­ku­jou­lu­buf­fa sekä annis­ke­lu­pis­te.

Lin­nan juh­liin.

Kut­sut lin­nan juh­liin ovat saa­pu­neet. Itse­näi­syys­päi­vän juh­lin­taa tele­vi­sios­ta seu­raa­vat voi­vat bon­gail­la koti­kat­so­mois­sa ketä tut­tu­ja on juh­li­mas­sa Suo­men 101. syn­ty­mä­päi­vää pres­san­lin­nas­sa.

Juh­la­hu­mus­sa näh­dään Kel­los­ta kotoi­sin ole­va näyt­te­li­jä Kim­mo Rasi­la vai­mon­sa, dra­ma­tur­gi Satu Rasi­lan kans­sa. Molem­mat vai­kut­ta­vat Turun kau­pun­gin­teat­te­ris­sa.

Rasi­lan näyt­te­li­jä­per­hee­seen kuu­luu myös monien tun­te­ma näyt­te­li­jä Juk­ka Rasi­la.

 

Jää­li­läis­vel­jek­set voit­toon Tier­na­kil­pai­lus­sa.

Tämän vuo­den Tier­na­kau­pun­gin perin­ne­sar­jan voit­toon ja lähet­ti­läs­jouk­ku­eek­si esit­ti­vät tien­sä Ynnin Tier­nat jouk­ku­eel­la, jos­sa jää­li­läi­set kak­sos­vel­jek­set Samu­li ja Alek­si Niva näyt­te­li­vät Mur­jaa­nia ja Knih­tiä. Hero­des oli Aslak Kipi­nä ja Mänk­ki Rei­no Airis­nie­mi.

Mer­kit­tä­vät hen­ki­löt esil­lä.

Iin lukion kan­sain­vä­li­sen tai­de­kurs­sin töi­tä on esil­lä Nät­te­po­rin näyt­te­ly­ti­las­sa vie­lä huo­mi­seen saak­ka. Teos­ten aihee­na on A Great Per­son eli mer­kit­tä­vä hen­ki­lö. Työt on toteu­tet­tu sabluu­noi­den avul­la spray­maa­la­ten. Kurs­sin opet­ta­ja­na toi­mi ruot­sa­lai­nen tai­tei­li­ja Tony Fredriks­son.

Lot­ta Paka­sen A Great Per­son -työ.

Kiia-Sofia Suu­ta­rin työ.

 

Lau­an­tai­ta voi viet­tää paloa­se­mal­la.

Palo­tur­val­li­suus­vii­kon aloit­ta­va Päi­vä paloa­se­mal­la -tapah­tu­ma jär­jes­te­tään lau­an­tai­na. Tapah­tu­man aika­na opi­taan palo­tur­val­li­suus­tai­to­ja ja tutus­tu­taan palo­kun­nan toi­min­taan haus­koil­la teh­tä­vä­ras­teil­la. Paloa­se­mil­la voi sel­vi­tä esi­mer­kik­si miten palo­mie­hen varus­teet pue­taan, kuin­ka sam­mu­tus­vä­li­nei­tä käy­te­tään tai miten pala­vas­ta huo­nees­ta pois­tu­taan.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la päi­vää vie­te­tään lau­an­tai­na Iin, Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin paloa­se­mil­la kel­lo 10–14, Kui­va­nie­men paloa­se­mal­la kel­lo 12–15 ja Yli-Iin paloa­se­mal­la kel­lo 11–14.

Päi­vä paloa­se­mal­la -tapah­tu­mis­sa pää­see tutus­tu­maan myös pelas­tus­lai­tok­sen ajo­neu­voi­hin. Kuva vii­me vuo­den tapah­tu­mas­ta Iin paloa­se­mal­ta. (Kuva: Rit­va Piri)

Ala­ky­län jou­lu­to­ri.

Ala­ky­län kou­lul­la Kii­min­gis­sä jär­jes­te­tään perin­tei­nen jou­lu­to­ri per­jan­tai­na 22.11. kel­lo 17–20. Kel­lo 18 pai­kal­le saa­puu jou­lu­puk­ki ja kel­lo 19 esiin­ty­vät Tier­na­po­jat. Saa­ta­vil­la on ren­tou­tus­ta, herk­ku­ja ja jou­lui­sia käsi­töi­tä sekä muu­ta muka­vaa pukin­kont­tiin.