Kimp­pa-auto on ilmas­to­ys­tä­väl­li­nen menopeli

Vii­me kes­ki­viik­ko­na Iin Sil­loil­la ollees­sa Iloi­nen ilta Iis­sä ‑tapah­tu­mas­sa oli ohjel­mas­sa uuden Kimp­pa-auton esit­te­lyä, Tes­lan lataus­pis­teen ava­jai­set ja Ilmas­toA­ree­nan kuulumisia.

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­van mukaan tapah­tu­man tavoit­tee­na oli tuo­da ihmi­sil­le tie­toa uudes­ta yhteis­käyt­töi­ses­tä Kimp­pa-autos­ta ja madal­taa kyn­nys­tä sen käyt­töön. Hänen mukaan­sa pari viik­koa sit­ten lan­see­ra­tun auton vas­taan­ot­to on ollut iloinen.

Täys­säh­köis­tä Kimp­pa-autoa voi käyt­tää kuka vain äly­pu­he­li­men­sa kaut­ta. Auton käyt­tä­mi­nen ja varaa­mi­nen on teh­ty mah­dol­li­sim­man helpoksi.

Ala­tos­sa­va ker­too, että Iin kun­ta on jo pit­kään pyr­ki­nyt tehos­ta­maan ener­gian­käyt­töä. Tapah­tu­mas­sa avat­tu uusi Tes­lan auton­la­taus­pis­te on yksi osa kun­nan ilmas­to­ys­tä­väl­lis­tä toimintaa.

– Säh­kös­tä on tul­lut tänä päi­vä­nä jo nor­maa­li vaih­toeh­to autoi­hin, Ala­tos­sa­va toteaa.

Iis­sä suu­ri osa säh­kös­tä voi­daan tuot­taa vesi‑, tuu­li ja aurinkovoimalla.

Kimp­pa-auton vuo­krauk­ses­ta, huol­los­ta ja vakuu­tuk­sis­ta vas­taa oulu­lai­nen Car­Den oy. Yri­tyk­sen myyn­ti­joh­ta­ja Elias Pouk­ku­la ker­too ole­van­sa uudes­ta Kimp­pa-autos­ta innois­saan ja pro­jek­tis­ta ylpeä. Hänel­le on tär­ke­ää, että auton käyt­tä­mi­nen on help­poa ja sujuvaa.

Pai­kal­le saa­pu­neet Joo­nas Vei­jo­la ja Anri Ste­nius-Vei­jo­la ovat kovas­ti kiin­nos­tu­nei­ta uudes­ta yhteis­käyt­töi­ses­tä autosta.

– Aivan lois­ta­vaa, innos­tuin hir­veäs­ti, Ste­nius-Vei­jo­la iloitsee.

Hänen mukaan­sa auto tuo hel­po­tus­ta arkeen, kun lap­sia täy­tyy kul­jet­taa esi­mer­kik­si harrastuksissa.

Vei­jo­lal­le autos­sa eri­tyi­sen tär­ke­ää on sen ilmastoystävällisyys.

– Autos­ta on var­mas­ti hyö­tyä myös opis­ke­li­joil­le ja lukio­lai­sil­le, Vei­jo­la pohtii.

Hän uskoo, että yhteis­käyt­tö­au­to hyvä on vaih­toeh­to oman auton ostamiselle.

Ilmas­toA­ree­nan vies­tin­tä­vas­taa­va Nii­na Grön­hol­min mukaan Ilmas­toA­ree­nan suu­rin haas­te on ollut teh­dä tun­te­ma­ton tapah­tu­ma tun­ne­tuk­si. Iis­sä jär­jes­te­tyn Ilmas­toA­ree­nan kävi­jöi­den tavoi­te­mää­rä oli kui­ten­kin saa­tu ylit­ty­mään. Iijoen Sil­loil­la Grön­holm oli suun­nit­te­le­mas­sa seu­raa­vaa tapah­tu­maa ja kerää­mäs­sä pai­kal­li­sil­ta uusia ideoita.