Artikkelit joiden kirjoittaja on Olga Oinas-Panuma


The Tapah­tu­ma 2 tar­jo­si nuo­ril­le teke­mis­tä ja viihdykettä

Per­jan­tai­na nuo­ril­le riit­ti Hau­ki­pu­taal­la teke­mis­tä, kun Jatu­lis­sa jär­jes­tet­tiin The Tapah­tu­ma jo tois­ta ker­taa. Tapah­tu­man tar­jo­si ilmais­ta teke­mis­tä ja viih­dy­ket­tä nuo­ril­le. Pai­kal­la oli monia eri­lai­sia har­ras­te­pis­tei­tä Pop-up ‑kir­jas­tos­ta käsi­työ- ja lii­kun­ta­pis­tei­siin. P

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin tome­rat mar­tat jakoi­vat kah­via kirppistapahtumassaan

Kii­min­gin ABC:n pihal­la oli tiis­tai­na vili­nää, kun pai­kal­li­set mar­tat oli­vat pis­tä­neet pihal­le pys­tyyn kirp­pis­ta­pah­tu­man. Tänä vuon­na vie­te­tään koko Mart­ta­jär­jes­tön 120-vuo­tis­juh­laa. Pie­nem­pien pai­kal­lis­ten tapah­tu­mien ohes­sa vuo­si hui­pen­tuu Hel­sin­gin Senaa­tin­to­ril­la jär­jes­tet­tä­vään isoon Mart­ta­to­riin syyskuussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­set ja nuo­ret halua­vat vai­kut­taa eli­nym­pä­ris­töön­sä Oulussa

Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­le oli kokoon­tu­nut tors­tai­na run­saas­ti lap­sia ja nuo­ria koko Oulun alu­eel­ta Las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­seen. Kokous­väen tär­kein teh­tä­vä oli päät­tää, mil­lai­siin lap­sia ja nuo­ria tuke­viin asioi­hin sijoi­te­taan 10 000 euroa ja mit­kä kol­me lausun­toeh­do­tus­ta pää­se­vät jat­koon. Kol­mes­ta jat­koon pääs­sees­tä lausun­toeh­do­tuk­ses­ta pää­te­tään ensi loka­kuus­sa Nuor­ten vai­kut­ta­ja­päi­vil­lä. Kau­pun­ki­ko­kous jär­jes­tet­tiin nyt 11:ttä kertaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhdes­sä teke­mäl­lä Oulus­ta kulttuuripääkaupunki

Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­le oli kerään­ty­nyt vii­me tiis­tai-ilta­na kym­men­kun­ta Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 ‑pro­jek­tis­ta kiin­nos­tu­nut­ta ihmis­tä. Oulu 2026 ‑hank­kees­ta pai­kal­la oli­vat Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom sekä han­ke­koor­di­naat­to­ri Mir­ja Syr­jä­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­tan 80-vuo­tias Joki­ky­län pai­kal­lis­osas­to juh­li historiaansa

Kes­kus­tan Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län pai­kal­lis­osas­to juh­li 80-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan lukiol­la pide­tys­sä semi­naa­ris­sa. Vuon­na 1939 perus­tet­tua pai­kal­lis­osas­toa muis­tel­tiin semi­naa­ris­sa juh­la­vis­sa tunnelmissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kip­po­nit-satu­met­sä­ret­kis­tä uusia tuu­lia hevos­ta­lou­teen ja matkailuun

Kip­po­nit kylä ja satu­met­sä­ret­ki on Tiia-Lii­sa Saa­ri­sen kek­si­mä las­ten elä­mys­pal­ve­lu. Saa­ri­sel­la on ollut kuu­den vuo­den ajan Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­lä kil­pa­val­men­nus­tal­li, mut­ta jou­lu­kuus­sa alka­nut Kip­po­nit-toi­min­ta on Saa­ri­sen aivan uusi ja oma idea, jota hän hioo eteen­päin koko ajan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kyl­lä teke­väl­le töi­tä riit­tää, aina­kin jos on ammattilainen

Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä riit­ti menoa ja mei­nin­kiä, kun siel­lä jär­jes­tet­tiin Työ­elä­mä- ja jat­ko-opin­to­mes­sut vii­me kes­ki­viik­ko­na. Mes­suil­la tie­toa toi­min­nas­taan tar­jo­si yli pari­kym­men­tä tahoa kou­lu­tuk­sis­ta yri­tyk­siin. Mes­su­vie­raat oli­vat tapah­tu­mas­ta innos­tu­nei­ta ja iloisia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus