Ajankohtaista

Yli­ran­nan kou­lu lakkautetaan

Iin kun­nan­val­tuus­to käyn­nis­tää Yli­ran­nan kou­lun lak­kau­tus­pro­ses­sin. Pää­tös syn­tyi tänään Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa äänin 29–5, 1 tyh­jä. Yli­ran­nan kou­lul­la todet­tiin vii­me keväänä…


Jää­lin kes­kuk­sen uusi kaa­va muotoutuu

Jää­lin kes­kuk­sen lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt sel­key­ty­vät, asuin­ra­ken­ta­mi­nen tehos­tuu, lii­ke­kes­kus uudis­tuu ja Jää­lin kap­pe­li tulee sel­keäs­ti osak­si kes­kus­ta, kun uusi ase­ma­kaa­van muu­tos tulee voi­maan. Kaa­va­muu­tos tulee hyväk­syt­tä­väk­si tänään yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa, jos­sa sen hyväk­sy­mis­tä esi­tet­tä­neen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kaupunginvaltuustolle.Hau­ki­pu­das-päi­vien myy­jäi­set Jatulissa

Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vien myy­jäi­siä on pidet­ty tänään Hau­ki­pu­taal­la Jatu­lis­sa. Myy­jiä on run­saas­ti. Lau­an­tai­päi­vän ohjel­maan on kuu­lu­nut mm. Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­sen pal­kit­se­mi­nen. Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vät järjestetään…


Sote mie­ti­tyt­tää hoitoväkeä

Suo­men lähi- ja perus­hoi­ta­ja­lii­ton SuPe­rin Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­to oli kut­su­nut syys­ko­kouk­seen­sa vie­raak­si sosi­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­lan (sin.). Ykkö­sai­heek­si nousi odotetusti…


Perin­neam­mat­te­ja kalenterissa

LC-Hau­­ki­­pu­­das Kel­lon perin­tei­nen vuo­si­ka­len­te­ri ilmes­tyy tule­van vii­kon­lo­pun Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vil­­le. Täl­lä ker­taa tee­ma­na vuo­den 2019 kalen­te­ris­sa ovat perin­neam­ma­tit. Kuvien ohel­la kalen­te­ri sisältää…