Ajankohtaista

Tien­pi­dos­sa ennä­tys­vil­kas vuosi

Kulu­nut vuo­si on ollut ELY-kes­kuk­sel­le kii­reis­tä aikaa tien­pi­don rahoi­tuk­sen kas­vun sekä lukuis­ten lisä­bud­jet­tien ansios­ta. Tien­pi­don rahoi­tus­ta on vuon­na 2020 ollut käy­tet­tä­vis­sä enem­män kuin moneen vuo­teen. Rahoi­tuk­sen kas­vu on näky­nyt eri­tyi­ses­ti pääl­lys­tys­oh­jel­mien laa­juu­des­sa, sil­to­jen kor­jauk­sis­sa sekä inves­toin­tien määrässä.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Oulu­lais­kir­jai­li­ja innos­taa Jää­lin kou­lun oppi­lai­ta lukemaan

Mei­dän luok­kam­me voit­ti arvon­nas­sa ilmai­sen kir­jai­li­ja­vie­rai­lun. Kai­kis­ta Oulun ylä­kou­luis­ta arvon­nan voit­ti nel­jä kou­lua mei­dän kou­lum­me lisäk­si. Kir­jai­li­ja­na oli oulu­lai­nen Mik­ko Koi­ra­nen, ja kir­ja­na hänen esi­kois­teok­sen­sa nimel­tään “Nau­hoi­tet­ta­va ennen käyt­töä”. Pro­jek­tiin sisäl­tyi kir­jan luke­mi­nen, sii­hen liit­ty­vät Tei­ja Mur­su­lan pitä­mät sana­tai­de­tun­nit sekä kirjailijavierailu.


Yli­kii­min­gin valo­kui­tu­han­ke odot­taa tie­do­tus­ta kos­ke­vaa rahoituspäätöstä

Kai­ran Kui­tu sel­vit­te­lee valo­kui­tu­yh­tey­den raken­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia Yli­kii­min­kiin. Valo­kui­dus­ta kiin­nos­tu­nei­ta on ilmoit­tau­tu­nut yhtiöl­le sen mukaan jo var­sin iso mää­rä. Täl­lä het­kel­lä Kai­ran Kui­tu odot­taa ELY-kes­kuk­sel­ta pää­tös­tä tie­do­tus­hank­keen rahoituksesta.