Ajankohtaista

Kiin­nos­tai­si­ko saa­da ajo­kort­ti jo 17-vuotiaana?

Ajo­kor­tin on voi­nut van­han ajo­kort­ti­lain mukaan saa­da jo 17-vuo­ti­aa­na, jos sil­le on ollut eri­tyi­sen pai­na­vat syyt. Hei­nä­kuus­sa 2018 astui voi­maan uusi ajo­kort­ti­la­ki, joka teki poik­keus­lu­van saa­mi­sen huo­mat­ta­vas­ti entis­tä hel­pom­mak­si. Eri­tyi­sen pai­na­vien syi­den sijas­ta riit­tä­vät nyt eri­tyi­set syyt. Tämä näkyy myös Tra­fin myön­tä­mien ikä­poik­keus­lu­pien mää­ris­sä. Van­han lain aikaan 17-vuo­tiail­le myön­net­tiin ajo­kort­te­ja pää­sään­töi­ses­ti alle 10 vuo­des­sa. Uuden lain tul­tua voi­maan lupia myön­net­tiin nel­jän ensim­mäi­sen kuu­kau­den aika­na 800.

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 16.7.2019

Kysy­myk­set 1. Min­kä yri­tyk­sen perus­ta­ja ja mai­nos­mies oli Simo Lepo­ran­ta? ”Täs­sä Simo…” 2. Mikä kiin­teis­tön­hoi­toon liit­ty­vä elo­ku­va­roo­li lie­nee näyt­te­li­jä Armas Jokion…

Lue lisää

1200 kilo­met­riä myöhemmin

Suu­ri urak­ka saa­pui kir­jai­mel­li­ses­ti tien­sä pää­hän, kun Team Ryn­ke­by — God Mor­gon jouk­ku­eet ja nii­den tuhan­net pyö­räi­li­jät huol­to­jouk­koi­neen saa­pui­vat Parii­siin. Jouk­ku­eet Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta, Tans­kas­ta, Nor­jas­ta, Sak­sas­ta, islan­nis­ta ja Fär­saa­ril­ta kokoon­tui­vat kaik­ki samaan puis­toon vie­lä ennen vii­meis­tä etap­pia Parii­sin kes­kus­tan läpi hotellille.


RoPo tyly vie­ras HauPalle

Muka­vas­sa voit­to­put­kes­sa ollut Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue jou­tui pet­ty­mään sun­nun­tai­na vii­mei­ses­sä otte­lus­saan ennen tau­koa. Rova­nie­me­läi­nen RoPo haki kaik­ki tar­jol­la olleet pis­teet Kes­kus­ken­täl­tä 0–1 voi­tol­la ja osoit­tau­tui näin Hau­Pal­le tämän kau­den osal­ta vai­keak­si vastustajaksi.Tie­to­vi­sa 8.7.2019

Kysy­myk­set 1. Min­kä Poh­jois­maan kan­sal­lis­kuk­ka on puna-api­la? 2. Mikä musiik­kiin liit­ty­vä esi­ne on roka? 3. Min­kä toi­sen maan rajal­la sijait­see Kuollut…


Vuo­den iiläi­nen on Riit­ta Räinä

Vuo­den iiläi­nen 2019 on Iin kun­nan hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Riit­ta Räi­nä. Vuo­den iiläi­nen jul­kis­tet­tiin Iin koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­las­sa tänään. Valin­nan teki kun­nan­hal­li­tus kun­ta­lais­ten esitysten…