Ajankohtaista

Har­vi­nai­nen 46 vuo­den työ­ura Yli-Iin aptee­kis­sa päät­tyy – Airi Yli­pah­ka­la jää eläkkeelle

– Mikäs täs­sä on ollut olles­sa. Läm­min ja siis­ti sisä­työ vain kan­sa­lais­kou­lun käy­neel­lä ihmi­sel­lä. Tutut ihmi­set ympä­ril­lä ja koti lähel­lä. Tus­kin­pa se oli­si lei­pä ollut leveäm­pää muu­al­la­kaan, tii­vis­tää Airi Yli­pah­ka­la pit­kän työ­uran­sa Yli-Iin aptee­kin lääketyöntekijänä. 

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Mie­luum­min lähel­tä kuin verkosta

Pos­ti­la­kos­ta on ollut hyö­tyä­kin. Meis­tä moni on havah­tu­nut kivi­jal­ka­myy­mä­löi­den tär­key­teen. Verk­ko­kau­pas­ta on tul­lut suu­ri uhkaa­ja isoil­le­kin toi­mi­joil­le eivät­kä sen vai­ku­tuk­sil­ta ole vält­ty­neet pie­nem­mät­kään yrit­tä­jät. Lakon aika­na kivi­jal­ka­myy­mä­löi­den ovi on käy­nyt taval­lis­ta tiu­hem­paan, kun ihmi­set ovat halun­neet var­mis­taa tar­vit­se­man­sa tava­ran saannin.
Alen­nus­myyn­nis­tä oste­taan tarpeeseen

Yhdys­val­lois­ta meil­le levin­nyt Black Fri­day ‑alen­nus­myyn­ti­päi­vä on laa­jen­tu­nut Black Wee­ken­dik­si ja Black Wee­kik­si. Kau­pat ovat tart­tu­neet päi­vän tai vii­kon viet­toon vaih­te­le­vas­ti. Niin näyt­tä­vät teke­vät myös kulut­ta­jat. Suu­rin osa Ran­ta­poh­jan gal­lup­piin osu­neis­ta ker­toi osta­van­sa tava­roi­ta vain tar­pee­seen. Alen­nus­myyn­ti­päi­vää pidet­tiin kui­ten­kin hyvä­nä asiana.