Ajankohtaista

Yli­ran­nan kou­lu käyttökieltoon

Iin Yli­ran­nan kou­lul­la ei voi­da jär­jes­tää ope­tus­ta ensi syk­sy­nä. Kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt sul­kea kou­lun tois­tai­sek­si kou­lun sisäil­maon­gel­mien takia. Kou­lu ei Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­tar­kas­ta­jan lausun­non mukaan täl­lä het­kel­lä ole tur­val­li­nen työympäristö. 

Lue lisää

San­ta­hol­man piip­pu puretaan

Oulun kau­pun­gin yhdy­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tai­na, että lau­ta­kun­ta hakee San­ta­hol­man pii­pul­le pur­ku­lu­paa raken­nus­val­von­ta­vi­ras­tol­ta. Samal­la yhdys­­kun­­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut val­tuu­te­taan tilaa­maan pur­ku­työ, kun…

Kir­jo­loh­ta istu­tet­tiin Kiiminkijokeen

Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue aloit­ti kir­jo­lo­hen istu­tuk­set Kii­min­ki­joen eri­tyis­ka­las­tus­koh­tei­siin maa­nan­tai­na.  Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue on 1990-luvul­­ta läh­tien istut­ta­nut Kii­min­ki­jo­keen pyyn­ti­ko­kois­ta tai­men­ta 1000–2000 kiloa kalastajien…