Ajankohtaista

Vir­pi­nie­mes­sä dualthon

Meri­nie­mes­sä näh­tiin triath­lo­nin sijas­ta duath­lon mer­ten jumal­ten näy­tet­ty­ään voi­mi­aan. Ran­taa pit­kin puhal­ta­nut poh­jois­tuu­li kyl­met­ti vedet edel­lis­vii­kon iha­nan läm­pi­mis­tä vesis­tä hyi­se­vän kyl­mik­si. Yri­tim­me vii­mei­se­nä ilta­na puhua vedet kuu­mik­si ins­ta­gram-videol­la, mut­ta ei se onnistunut. 

Lue lisää

Jat­koai­ka kesälle

Elo­kuu tuli hir­veän nopeas­ti. Tun­tuu, ettei kesää ehti­nyt kulua kuin pari viik­koa, ja nyt jo kou­lu­lai­set heit­tä­vät rep­pun­sa sel­kään ja hyp­pää­vät bus­sei­hin ja pyö­rien sel­kään suun­na­ten kouluun.
Minis­te­rin jut­tusil­la Kel­lon kesäpäivillä

Kel­lon kesä­päi­vät koko­si kylä­läi­set seu­raa­maan moni­puo­lis­ta ohjel­maa Kivi­nie­men ran­taan vii­me lau­an­tai­na. Päi­vän aika­na näh­tiin niin kalan­kä­sit­te­ly­näy­tök­siä kuin vesi­suih­ku­lau­dal­la len­tä­mis­tä. Ylei­sö pää­si tes­taa­maan vesi­jet­te­jä sekä hyp­pää­mään Pot­na­pe­kan kyy­tiin Kel­lon ympäri.


Tie­to­vi­sa 6.8.2019

Kysy­myk­set

1. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin Oy. Tip­paus­toi­mis­to Ab.? 

2. Kenen tun­ne­tun suo­ma­lai­sen poi­kia ovat Nuut­ti, Matias ja Aaro? 

3. Mikä ihmi­sen elin tuot­taa insulinia? 

4. Mis­tä löy­tyy Suo­men pisin laskettelurinne? 

5. Kuin­ka mon­ta riis­tae­läin­tä suun­nil­leen on Suo­men met­säs­tys­lais­sa? a) 20, b) 40, c) 60, d) 80 

6. Mis­sä teh­tä­väs­sä toi­mi Vic­tor Hugon romaa­nin mukaan Qua­si­mo­do ‑nimi­nen henkilö? 

7. Min­kä his­to­rial­li­sen tapah­tu­man seu­rauk­se­na perus­tet­tiin Ilta Sano­mat v. 1932? 

8. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan parem­min sekä vihan­nek­se­na että maus­tee­na käy­tet­ty saksankumina? 

9. Min­kä tun­ne­tun yri­tyk­sen koti­paik­ka on Vie­re­män kun­ta Pohjois-Savossa? 

10. Mis­tä poh­jois­maas­ta on vaa­tea­lan yhtiö Var­ner-Grup­pen? a) Suo­mi, b) Ruot­si, c) Tans­ka, d) Norja