Ajankohtaista

Jää­li­hal­li halu­aa olla osa yhtei­söä– Yrit­tä­jät kehit­tä­vät kah­vi­la- ja majoi­tus­puol­ta hal­li­toi­min­nan rinnalla

Jää­li­hal­lin pelaa­jien ovi käy lähes 2 000 ker­taa vii­kos­sa, kun eri ikäi­set ja eri lajien jää­ur­hei­li­jat kul­ke­vat har­joi­tuk­siin ja pelei­hin. Vuo­des­ta 1987 Jää­lis­sä toi­mi­nut yksi­tyi­nen jää­hal­li on vuo­si­kym­me­nien aika­na saa­nut van­kan jalan­si­jan lajin har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa. Nyt hal­lin yrit­tä­jät halua­vat, että myös muut jää­li­läi­set löy­tä­vät hal­lin pal­ve­lut osak­si arkea ja pyhää. 

Lue lisää

Sydä­nis­ku­ri Kelloon

S‑markettiin Kel­loon on han­kit­tu sydä­nis­ku­ri eli defi­bril­laat­to­ri mart­to­jen ja mui­den pai­kal­lis­ten tuki­joi­den yhteis­hank­kee­na. Idea sydä­nis­ku­ris­ta syn­tyi Kel­lon mart­toi­hin kuu­lu­van lää­kä­ri Päi­vi Hirs­son ehdo­tuk­ses­ta ryh­tyä mart­tayh­teis­työ­nä hank­ki­maan tätä tär­ke­ää apu­vä­li­net­tä, joka oli­si kes­kei­sel­lä pai­kal­la kyläl­lä ja hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa. Mukaan läh­ti­vät Tak­ku­ran­nan martat.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Koti­mais­ta pöy­tään ja pakettiin

Kau­pan lii­ton mukaan koti­ta­lou­det käyt­ti­vät osta­mi­seen vuo­den 2018 jou­lu­kuus­sa kes­ki­mää­rin 1 760 euroa. Jou­luse­son­gin lisäys kulu­tuk­seen oli 177 euroa jokais­ta Suo­mes­sa asu­vaa 15–85-vuotiasta koh­ti. Koti­ta­lout­ta koh­den lisäys oli 295 euroa.Jää­lin K‑Supermarket uudis­tuu nuor­ten kaup­piai­den­sa voimin

Kes­ti­lä­läis­läh­töi­nen Hen­ri Karp­pi­nen ja yli­kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Vee­ra Ukon­maa­na­ho ovat olleet K‑Supermarketin kaup­piai­na noin 1,5 kuu­kaut­ta. Nuo­ret, reip­paas­ti alle kol­me­kymp­pi­set kaup­pi­aat ovat lait­ta­neet tuu­le­maan ja raken­ta­vat par­hail­laan kaup­paa pala palal­ta itsen­sä näköi­sek­si sekä asiak­kai­den toi­vei­den mukaiseksi.


Jän­nit­tä­vä sali­ban­dy­kausi nais­ten 2. divisioonassa

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set yltyi­vät hur­jaan maa­li-iloit­te­luun vii­kon­lop­pu­na Kem­pe­lees­sä. Kem­pe­le­hal­lin kat­so­mos­sa HaHea kan­nus­ta­mas­sa ja ylei­söä vil­liin­nyt­tä­mäs­sä oli myös Hel­sin­gis­tä saak­ka pai­kan pääl­le saa­pu­nut näyt­te­li­jä Juk­ka Rasi­la.


Jou­lu­puu­rol­la kävijäennätys

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­ti nyt kol­man­nen ker­ran Kai­ken kan­san puu­ro­päi­vän, joka koko­si ennä­tyk­sel­li­set 840 kävi­jää. Jou­lu­puu­rol­la ja tort­tu­kah­vil­la saat­toi käy­dä mihin aikaan vaan päi­vän aika­na ja mukaan oli kut­sut­tu kaik­ki. Jou­lun tun­nel­maan sii­vit­ti­vät musiik­kie­si­tyk­set taus­tal­la. Puu­ro­päi­vän toteut­ti seu­ra­kun­nan työyh­tei­sö apu­na noin 45 vapaaehtoista.


Jou­lua koh­ti koko kylä yhdessä

Idyl­li­nen Loma­ko­ti Onne­la Kii­min­ki­joen ran­nas­sa Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä koko­si kylä­läi­set yhtei­seen jou­lu­ta­pah­tu­maan. Jou­lu­ta­pah­tu­maan kut­sut­tiin kai­ken ikäi­siä kylä­läi­siä yhdes­sä­olon, tar­joi­lun ja ohjel­man merkeissä.