Rant­sik­ka: Kel­lon kou­lu muka­na vai­kut­ta­mas­sa – Toi­von Agen­da 2030:n avul­la maa­il­mas­ta parem­pi paikka

Työpajan ohjaajat lehtorit Laura Ritola ja Jussi Tomberg sekä Kellon koulun oppilaskunnan hallituksen edustajia.Työpajan ohjaajat lehtorit Laura Ritola ja Jussi Tomberg sekä Kellon koulun oppilaskunnan hallituksen edustajia.

Glo­baa­lia hyvin­voin­tia tukee aja­tus omas­ta hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä, ihmis­ten eli­no­lois­ta ja hei­dän väli­ses­tä tasa-arvos­ta sekä pakol­li­sis­ta tar­pei­den huo­leh­ti­mi­ses­ta. Tätä pyri­tään edis­tä­mään Toi­von Agen­da 2030 ‑pro­jek­tin avul­la. Sen mui­ta kes­kei­siä tavoit­tei­ta ovat myös ympä­ris­tön hyvin­voin­ti, ihmi­soi­keu­det sekä vede­na­lai­nen elä­mä. Tänä vuon­na Toi­von Agen­da 2030 yhdis­tyy Lue­taan! ‑tapah­tu­man kans­sa suu­rek­si yhteistapahtumaksi.

Kel­lon kou­lul­la toi­mii oppi­las­kun­ta, joka kes­kit­tyy täyt­tä­mään tavoit­tei­ta omal­ta osal­taan ja tuo­maan esil­le omia mie­li­pi­tei­tään yhtei­sen hyvin­voin­nin kan­nal­ta. Mie­li­pi­tei­tä kerä­tään useil­ta eri kou­luil­ta ympä­ri Oulua ja niis­tä työs­te­tään yhtei­nen koko­nai­suus, joka jul­kais­taan Oulun kau­pun­gin kanavilla.

26. huh­ti­kuu­ta Kel­lon kou­lul­la jär­jes­tet­tiin työ­pa­ja, jota oli­vat vetä­mäs­sä kes­tä­vän kehi­tyk­sen kehit­tä­jä­opet­ta­ja Jus­si Tom­berg ja leh­to­ri Lau­ra Rito­la. Työ­pa­jaa oli muka­na toteut­ta­mas­sa oppi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen jäsenet.

Pro­jek­ti läh­ti liik­keel­le tutus­tu­mal­la hyvin­voin­tia edis­tä­viin tavoit­tei­siin. Seu­raa­vak­si siir­ryt­tiin adjek­tii­vi­työs­ken­te­lyyn, jos­sa sijoi­tet­tiin eri­lai­sia kuvai­le­via sano­ja tavoit­tei­den yhtey­teen. Hal­li­tuk­sen jäse­net kir­joit­ti­vat adjek­tii­vien avul­la juu­ri hei­dän näköi­si­ään isku­lausei­ta. Myö­hem­min lauseet koo­taan yhteen ja nii­den avul­la pyri­tään ilmai­se­maan kou­lu­lais­ten näkö­kul­ma asias­ta sekä tuo­maan esil­le Oulun kau­pun­gil­le ja sen asuk­kail­le tär­kei­tä asioita.

Oppi­laat tule­vat ker­to­maan lyhyel­lä videol­la omat näkö­kan­tan­sa glo­baa­lis­ta hyvin­voin­nis­ta. Jokai­sen kou­lun omis­ta video­kat­kel­mis­ta koos­te­taan suu­rem­pi koko­nai­suus, jota jae­taan mah­dol­li­sim­man suu­rel­le ylei­söl­le ja siten pyri­tään koros­ta­maan asian tärkeyttä.

Haas­tat­te­lim­me Kel­lon kou­lun oppi­las­kun­nan jäsen­tä, seit­se­män­nen luo­kan oppi­las­ta, Marian­ne Jun­tus­ta. Hänen mie­les­tään asia on erit­täin tär­keä ja vai­kut­taa myös nuo­ren joka­päi­väi­seen elä­mään. Marian­ne ker­too halua­van­sa ilmais­ta omia mie­li­pi­tei­tään jul­ki­ses­ti ja vai­kut­taa yhtei­siin asioi­hin, min­kä vuok­si hän on kii­tol­li­nen mah­dol­li­suu­des­ta osal­lis­tua projektiin.

Jos kiin­nos­tuit asias­ta, lisä­tie­toa löy­tyy pro­jek­tin net­ti­si­vuil­ta supervoimia.fi. Sivuil­ta saat tar­kem­paa tie­toa aihees­ta ja sii­hen liit­ty­vis­tä tapah­tu­mis­ta. Tapah­tu­mia jär­jes­te­tään kai­ke­ni­käi­sil­le omas­sa kou­lus­sa tai päi­vä­ko­dis­sa ja niis­sä kes­ki­ty­tään muun muas­sa kes­tä­vään kehi­tyk­seen ja lukemiseen.

Emma Hämeen­nie­mi ja Hil­la Häyrynen

Jut­tu on syn­ty­nyt Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen väli­ses­sä yhteistyössä.