Ajankohtaista

Jou­lu­ruo­kaa, musiik­kia ja ilois­ta yhdessäoloa

Ikäih­mis­ten kun­tout­ta­van päi­vä­toi­min­nan pik­ku­jou­lu veti Iin Jär­jes­tö­ta­lon tiloi­hin kate­tut pöy­dät täy­teen ilois­ta jouk­koa, joka sai naut­tia mait­ta­van jou­lua­te­rian sekä kuul­la jou­luis­ta musiik­kia. Yhteis­lau­lu­ja ral­la­tel­tiin, ja sai­pa van­ha tut­tu tipe-tipe-tip-tap hou­ku­tet­tua monet leikkimäänkin.

Lue lisää

Idyl­li­nen Onne­la on Ase­ma­ky­län sydän

Idyl­li­nen Loma­ko­ti Onne­la Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Kii­min­ki­joen var­rel­la syk­kii elä­mää. Onne­las­sa kokoon­tuu las­ten per­he­ker­ho kak­si ker­taa vii­kos­sa tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin. Samoi­na päi­vi­nä Onne­la on avoin­na kylä­ta­lo­na ja siel­lä tar­joil­laan lounasta. 


Jää­li­läi­set tun­gek­si­vat tutus­tu­maan uuteen monitoimitaloon

Jää­lin uuden moni­toi­mi­ta­lon ja kou­lun avoi­mia ovia on odo­tet­tu Jää­lis­sä malt­ta­mat­to­mas­ti koko syk­sy. Vii­me kes­ki­viik­ko­na ovet avat­tiin kai­kil­le jää­li­läi­sil­le ja väkeä oli­kin pai­kal­la yllät­tä­vän pal­jon. Mukaan oli­vat läh­te­neet niin kou­lu­lai­set van­hem­pi­neen, iso­van­hem­pi­neen ja sisa­ruk­si­neen kuin muut­kin jääliläiset. 


Valon juh­laa kulttuuripolulla

Kur­tin­hau­dan luon­to- ja kult­tuu­ri­po­lul­la vie­tet­tiin Lumo-fes­ti­vaa­lia vii­kon­lop­pu­na. Kult­tuu­ri­po­lun Pölök­ky­pää-veis­tok­set oli valais­tu kynt­ti­löin. Veis­tos­ten teki­jä, tai­tei­li­ja Jyr­ki Mäki Mar­tin­nie­mes­tä ker­toi, että tämän­vuo­ti­seen Valo-tapah­tu­maan syn­tyi puo­len­kym­men­tä uut­ta veis­tos­ta. Har­mik­si muu­ta­mia aina kato­aa mys­ti­ses­ti tai rikotaan.


Väli­ky­lä­läi­set sai­vat oman kodan

Väli­ky­län päi­vä­ko­din piha­maal­le on nous­sut hie­no ja tun­nel­mal­li­nen kota, joka on kaik­kien kylä­läis­ten käy­tös­sä. Kota on ikään kuin Väli­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen perin­tö alu­een asukkaille.


Runo yhdis­tää koke­muk­set, muis­tot ja tunteet

Hau­ki­pu­taal­ta kotoi­sin ole­va Annii­na Hol­ma-Suu­ta­ri, 44 on jul­kais­sut runo­kir­jan Mus­tat lin­nut. Kysees­sä on hänen ensim­mäi­nen jul­kais­tu runo­kir­jan­sa, mut­ta runo­ja hän on kir­joit­ta­nut pari­kymp­pi­ses­tä läh­tien. Kan­sien väliin on vali­koi­tu­nut teks­te­jä 24 vuo­den ajalta.