Jää­lin kun­toi­lu­mah­dol­li­suuk­sis­ta valtuustoaloite

Jää­li­läi­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sir­pa Tik­ka­la sekä kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä teki­vät val­tuus­toa­loit­teen, jos­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta Jää­lin ja koko itäi­sen alu­een hei­koh­koon kuntoilupuistotilanteeseen.

Aloit­tees­sa tode­taan, että ähel­lä ole­vat ulko­kun­toi­lu­pai­kat kan­nus­ta­vat liik­ku­maan ja edis­tä­vät ter­veyt­tä. Itäi­sel­lä alu­eel­la kun­toi­lu­puis­to­ja ei kui­ten­kaan ole.

Tik­ka­la toi­voo, että tätä puu­tet­ta kor­jat­tai­siin vaik­ka­pa lisää­mäl­lä Jää­lin Tar­han­mäen leik­ki­puis­ton kun­nos­ta­mi­sen yhtey­des­sä leik­ki­puis­ton lähei­syy­teen muu­ta­mia ulko­kun­toi­lu­lait­tei­ta. Mui­ta vaih­toeh­toi­sia sijoi­tus­paik­ko­ja ulko­kun­toi­lu­lait­teil­le voi­si­vat hänen mukaan­sa olla Jää­lin kei­taan eli kou­lun lähei­sen uima­pai­kan tai Lai­va­kan­kaan urhei­lua­lu­een ympä­ris­tö tai Jää­lin­ma­jan ran­nan alue.