Oulu jäl­leen tar­tun­nois­sa kiih­ty­mis­vai­hees­sa, rajoi­tuk­sia ei voi­da purkaa

Koro­nan tar­tun­ta­mää­rät Oulun kau­pun­gis­sa ovat läh­te­neet kas­vuun vii­kon aika­na, ja epi­de­mia­ti­lan­tees­sa on Oulun osal­ta siir­ryt­ty kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Muil­ta osin Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alue sen sijaan on yhä epi­de­mian perus­ta­sol­la. Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä ei pur­ka­nut rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia kokouk­ses­saan tänään.

Sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on ilmen­nyt kah­den vii­mei­sen vii­kon kulues­sa yhteen­sä 129 koro­na­tar­tun­taa. Uusia tapauk­sia on tul­lut pää­asias­sa Oulun kau­pun­gis­sa. Kau­pun­gin osal­ta on siir­ryt­ty kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Vii­me vii­kol­la tapauk­sia oli yhteen­sä 73, kun vas­taa­va luku edel­tä­väl­lä vii­kol­la oli 55. Uudet tar­tun­nat liit­ty­vät pää­asias­sa muu­ta­maan tun­nis­tet­tuun tar­tun­ta­ket­juun. Tar­tun­ta­läh­teet on pys­tyt­ty edel­leen sel­vit­tä­mään hyvin.

– Suo­si­tus­ten ja rajoi­tus­ten pur­kua kat­so­taan uudel­leen tou­ko­kuun ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la, kun näh­dään, miten tau­ti­ti­lan­ne maa­kun­nan kes­kus­kau­pun­gis­sa ja sai­raan­hoi­to­pii­rin muis­sa kun­nis­sa ete­nee, koor­di­naa­tio­ryh­män puheen­joh­ta­ja, OYSin joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Juha Kor­pe­lai­nen kertoo.

Vaik­ka tilan­ne Oulus­sa on huo­non­tu­nut, alu­eel­li­nen tilan­ne koko­nai­suu­des­saan näyt­tää mene­vän parem­paan suun­taan. Roko­tuk­set ete­ne­vät hyvin: yli 70-vuo­tiais­ta yli 80 pro­sent­tia on jo roko­tet­tu ja yli 65-vuo­tiais­ta­kin ensim­mäi­sen roko­tuk­sen on saa­nut yli 60 pro­sent­tia. Sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la pal­jon kun­tia, jois­sa tapauk­sia ei ole ollut lähi­viik­koi­na lainkaan.

– Vii­kon pääs­tä voi olla jo mah­dol­lis­ta ava­ta lii­kun­ta­paik­ko­ja ja lie­ven­tää kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia, Kor­pe­lai­nen uskoo.