Hau­Pan nai­sil­le voit­to kotiavauksesta

HauPan naisten ykkösjoukkue aloitti kotipelit voitolla.HauPan naisten ykkösjoukkue aloitti kotipelit voitolla.

Hau­Pan nai­set aloit­ti­vat kau­den 5–1 tap­piol­la PKKU:ta vas­taan 24.4 Tuusu­las­sa. Vii­me sun­nun­tai­na 2.5. Hau­Pan nai­set otti­vat tär­keän 2–1 koti­voi­ton VIFK:sta.

Ennen otte­lun alkua joh­to­kun­nan jäse­net Jar­mo Kerä­nen ja Tuo­mo Sora­kan­gas oli­vat pal­kit­se­mas­sa Hau­Pa-stan­daa­ril­la eli seu­ran kor­keim­mal­la mah­dol­li­sel­la huo­mio­no­soi­tuk­sel­la Mat­ti Kon­tio­ka­rin, joka on ollut seu­ran toi­min­nas­sa muka­na vuo­des­ta 2004 läh­tien. Kon­tio­ka­ri on teh­nyt sii­tä läh­tien pal­jon tal­koo­töi­tä seu­ran, jouk­kuei­den ja pelaa­jien eteen.

Ensim­mäi­seen kotiot­te­luun Hau­Pan nai­set läh­ti­vät hyväl­lä asen­teel­la ja heti ensim­mäi­sel­lä minuu­til­la koti­jouk­kue sai ensim­mäi­sen kul­ma­pot­kun­sa, jos­ta vii­meis­te­ly viu­hui niu­kas­ti yli maalin.

Otte­lun kuu­den­nel­la minuu­til­la koti­jouk­ku­een Jes­sica Kar­ja­lai­nen sai vasem­man jal­kan­sa vapaak­si maa­li­vah­din alu­een ulko­puo­lel­la ja lau­kai­si pal­lon var­mas­ti vie­ras­jouk­ku­een maa­liin. Ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la molem­mat jouk­ku­eet hal­lit­si­vat vuo­ro­tel­len pal­loa. Juu­ri ennen ensim­mäi­sen puo­lia­jan lop­pua Hau­Pa lisä­si joh­to­aan, kun Kar­ja­lai­sen kes­ki­tyk­ses­tä pal­lo kim­po­si Emi­lia Oks­a­sen jal­kaan, joka sijoit­ti pal­lon vas­tus­ta­jan maa­lin vasem­paan alanurkkaan.

Toi­nen puo­liai­ka alkoi VIFK:n pai­nos­tuk­sel­la, jol­loin 48. minuu­tin koh­dal­la vie­ras­jouk­ku­een Tan­ja Ali-Mart­ti­la nap­pa­si pal­lon koti­jouk­ku­een har­ha­syö­tös­tä ja vii­meis­te­li tyh­jään maa­liin kaven­taen tilan­teen 2–1. Toi­sel­la puo­lia­jal­la VIFK onnis­tui pitä­mään pal­loa ja luo­maan muu­ta­mia vaa­ral­li­sia maa­li­paik­ko­ja Hau­Pan puo­lus­tus­pää­hän. Ali-Mart­ti­lan vii­meis­te­ly jäi kui­ten­kin toi­sen puo­lia­jan ainoak­si maa­lik­si ja Hau­Pa sai täy­den pis­te­po­tin kau­den kotiavauksesta.

Koti­jouk­ku­een avaus­maa­lin teki­jä ja par­haan pelaa­jan pal­kin­non saa­ja Jes­sica Kar­ja­lai­nen kom­men­toi pelistä

– Pelis­tä jäi hyvät fii­lik­set, oli muka­vaa pääs­tä pit­käs­tä aikaa pelaa­maan koti­ken­täl­le, jos­sa koko jouk­kue tais­te­li lop­puun asti ja antoi kaik­ken­sa, pal­lol­lis­ta peliä myös paran­net­tiin pal­jon edel­li­ses­tä pelis­tä. Ansait­tu voitto!

Hau­Pan nais­ten pelit jat­ku­vat Turus­sa ensi lau­an­tai­na 8.5. TuWea vas­taan. Otte­lu pot­kais­taan käyn­tiin Rau­nis­tu­lan ken­täl­lä 13.00.

Emi­lia Oksa­nen, Vil­ma Kummala