Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 2.5.2021

Kysy­myk­set

 1. Kii­min­ki­läi­se­nä tun­net­tu muusik­ko Mik­ko Ala­ta­lo täyt­ti vap­pu­na 70 v. Mikä on mer­kit­ty hänen syntymäkunnakseen?
 2. Oulu hakee Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si. Mit­kä kak­si Suo­men kau­pun­kia ovat saa­neet ko. tit­te­lin aiemmin?
 3. Mikä poh­jois­suo­ma­lai­nen kau­pun­ki on R‑Collectionin kotikaupunki?
 4. Mit­kä kak­si Man­ner-Suo­men kun­taa ovat kauim­pa­na toi­sis­taan län­si-itä ‑suun­nas­sa?
 5. Hur­ja­ruuth on a) nais­räp­pä­ri, b) hir­mu­myrs­ky, c) kau­hue­lo­ku­va, d) tanssiteatteri
 6. Min­kä tutun vuo­sit­tai­sen pai­no­tuot­teen jul­kai­se­mi­seen on Hel­sin­gin Yli­opis­tol­la yksinoikeus?
 7. Mitä tar­koit­taa skot­ti­lais­ten nimien alus­sa Mc?
 8. Antii­kin olym­pia­ki­sois­sa oli laji­na moniot­te­lu pen­tath­lon. Mones­ta­ko lajis­ta se koostui?
 9. Mis­sä maan­osas­sa on yli 3 000 m kor­kea Lohi­käär­me­vuo­ret-nimi­nen vuoristo?
 10. Mis­tä maas­ta on peräi­sin vap­pu työ­väen juh­la­na? a) Yhdys­val­lois­ta, b) Englan­nis­ta, c) Sak­sas­ta, d) Venäjältä

Vas­tauk­set

 1. Kui­va­nie­mi
 2. Hel­sin­ki ja Turku
 3. Kajaa­ni
 4. När­piö ja Ilomantsi
 5. Tans­si­teat­te­ri
 6. Viral­li­sen almanakan
 7. Poi­ka
 8. Vii­des­tä
 9. Afri­kas­sa
 10. Yhdys­val­lois­ta