Hau­Pan mies­ten har­joi­tusot­te­lu KTU:ta vas­taan päät­tyi kel­ta­vih­rei­den voittoon

HauPan Ilmari Vallström oli tyytyväinen omaan peliesitykseensä ja aloittikin maalien teon miesten joukkueessa hattutempulla.HauPan Ilmari Vallström oli tyytyväinen omaan peliesitykseensä ja aloittikin maalien teon miesten joukkueessa hattutempulla.

Hau­Pan mies­ten jouk­kue kuit­ta­si voi­ton KTU:sta sel­vin nume­roin 5–0 sun­nun­tai­na. Hau­Pan jouk­kue koos­tui 3. divi­sioo­nan ja 4. divi­sioo­nan mie­his­tä ja toi­mi näin ollen molem­mil­la sar­ja­ta­soil­la pelaa­vil­le pelaa­jil­le ken­raa­li­har­joi­tuk­se­na tule­vaan kauteen.

Hau­Pa hal­lit­si peliä Vir­pi­nie­mes­sä heti otte­lun alus­ta alkaen ja pakot­ti vas­tus­ta­jan pysä­köi­mään bus­sin oman kuu­den­tois­ta rajal­le. Ajas­sa 14 minuut­tia Miik­ka Pal­dan kat­kai­si sinis­ten hyök­käyk­sen ja syöt­ti Toni ”Ton­to” Tuo­mi­sen läpia­joon. Vii­meis­te­ly hipoi tolp­paa, mut­ta har­mil­li­ses­ti vää­räl­tä puolelta.

Kel­los­sa oli 21 minuut­tia, kun Hau­Pan lai­ta­puo­lus­ta­ja Ant­ti Wiik läh­ti vasem­mal­ta nousuun, kes­kit­ti bok­sin nur­kal­ta maa­lil­le, mis­tä Ilma­ri Vall­ström vii­meis­te­li pal­lon pus­ke­mal­la ohi vie­rait­ten puo­lus­ta­jan ja maa­li­vah­din luke­mak­si 1–0.

Aivan ensim­mäi­sen puo­lia­jan vii­mei­sel­lä minuu­til­la jou­tui KTU:n pelaa­ja rik­ko­maan koti­jouk­ku­een hyök­kää­jää 17 met­rin etäi­syy­del­lä maa­lis­ta. Ero­tuo­ma­ri Tom Pro­ve tuo­mit­si vapaa­pot­kun juu­ri ran­gais­tua­lu­een ulko­puo­lel­ta. Miik­ka Pal­dan ei täl­tä mat­kal­ta ereh­ty­nyt ja pau­kut­ti luke­mik­si 2–0.

Toi­nen puo­liai­ka jat­kui edel­leen koti­jouk­ku­een komen­nos­sa. 57. minuu­til­la kel­ta­vih­rei­den Har­ri Kar­vo­nen antoi unel­ma­lä­pi­syö­tön hyök­kää­jä Jere­mias ”Jerk­ku” Kör­köl­le, joka ajoi pal­lon kans­sa bok­siin, syöt­ti pal­lon poi­kit­tain juu­ri vaih­dos­ta tul­leel­le Samuel ”Sta­ra” Ala­pu­ra­sel­le, joka niit­ta­si luke­mik­si 3–0. Ilma­ri Vall­ström onnis­tui vie­lä pis­tä­mään vas­tus­ta­jan maa­liin pal­lon kak­si ker­taa vii­meis­tel­len luke­mik­si 5–0.

Ilma­ri Vall­ström pelaa nyt tois­ta kaut­ta Hau­Pan mies­ten 3. divi­soo­nan jouk­ku­ees­sa. Nuo­ri mies oli­kin tyy­ty­väi­nen omaan peliin­sä ja ker­toi näi­den kol­men maa­lin ole­van ensim­mäi­set mies­ten jouk­ku­ees­sa teh­dyt maalit.

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue aloit­taa sar­jan tule­va­na lau­an­tai­na 8.5. Kajaa­nis­sa, mis­sä se saa vas­taan­sa Kaj­Han, joka on yksi Kol­mo­sen kär­ki­jouk­kueis­ta. Mie­het pelaa­vat seu­raa­van kotiot­te­lun­sa 13.5. Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la saa­den vas­taan­sa Tervarit‑j Oulusta.