Epäil­lyn tör­keän tie­to­mur­ron seu­rauk­se­na pal­jas­tui mit­ta­va petosvyyhti

Oulun polii­si­lai­tos on tut­ki­nut loka­kuus­ta 2019 alkaen tapah­tu­nut­ta mit­ta­vaa tut­kin­ta­ko­ko­nai­suut­ta, joka on koh­dis­tu­nut Pos­ti Group Oyj:n tar­joa­maan Oma­Pos­ti-pal­ve­luun sekä oulu­lai­sen tak­siy­ri­tyk­sen applikaatioon.

Esi­tut­kin­nas­sa on tul­lut ilmi, että 26.1.2020 — 17.2.2020 väli­se­nä aika­na onnis­tut­tiin tun­keu­tu­maan luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den Oma­Pos­ti-tilien las­kun­mak­su­pal­ve­luun ja luo­maan manu­aa­li­ses­ti tekais­tu­ja las­ku­ja. Tekais­tu­ja las­ku­ja luo­tiin myös epäil­ty­jen omil­ta Oma­Pos­ti-tileil­tä. Lisäk­si Oma­Pos­ti-sovel­luk­ses­sa onnis­tut­tiin nos­ta­maan luot­to­ja erään rahoi­tus­yh­tiön kautta.

Esi­tut­kin­nas­sa on sel­vi­tet­ty, että tekais­tu­ja las­ku­ja laa­dit­tiin yhteen­sä 66 kap­pa­let­ta ja 60 las­kua onnis­tut­tiin mak­sa­maan kol­man­sil­le hen­ki­löil­le kuu­lu­vil­la mak­su­kor­teil­la. Tekais­tu­jen las­ku­jen kaut­ta saa­dut varat ohjat­tiin epäil­ty­jen omil­le pankkitileille.

Samaan tut­kin­ta­ko­ko­nai­suu­teen on liit­ty­nyt myös toi­nen tut­kin­ta­haa­ra liit­tyen oulu­lai­sen tak­siy­ri­tyk­sen käyt­tä­mään appli­kaa­tioon. Esi­tut­kin­nas­sa sel­vi­tet­tiin, että ajal­la 1.10.2019 — 24.3.2020 epäil­lyt onnis­tui­vat hank­ki­maan itsel­leen inter­ne­tin kaut­ta toi­sil­le hen­ki­löil­le kuu­lu­via pank­ki­kort­ti­tie­to­ja. Näi­tä pank­ki­kort­ti­tie­to­ja syö­tet­tiin kysei­sen yri­tyk­sen appli­kaa­tioon. Esi­tut­kin­nas­sa sel­vi­te­tyn perus­teel­la suo­ri­tet­tiin 78 petol­li­sel­la tar­koi­tuk­sel­la ajet­tua taksimatkaa.

Tut­kin­ta­ko­ko­nai­suu­des­sa on lukui­sia asia­no­mis­ta­jia, ja polii­sin esi­tut­kin­nas­sa sel­vit­tä­mät on tavoi­tet­tu. Tut­kin­ta­ko­ko­nai­suu­des­sa asia­no­mis­ta­jil­le aiheu­tet­tu talou­del­li­nen vahin­ko on ollut noin 30 000 euroa.

Van­git­tu­na esi­tut­kin­nan aika­na on ollut  kak­si oulu­lais­ta mies­tä. Hei­dän lisäk­seen koko­nai­suu­teen on kuul­tu epäil­lyn ase­mas­sa myös muu­ta­mia mui­ta hen­ki­löi­tä. Oma­Pos­ti-koko­nai­suu­teen liit­tyen kah­ta van­git­tu­na ollut­ta pää­e­päil­tyä epäil­lään tör­keäs­tä tie­to­mur­ros­ta, tie­to­suo­ja­ri­kok­ses­ta ja yhteen­sä 46 petos­ri­kok­ses­ta. Koko tut­kin­ta­ko­ko­nai­suus on siir­ty­mäs­sä lähiai­koi­na syyteharkintaan.

Toi­sen koko­nai­suu­den osal­ta epäil­ty­jä petos­ri­kok­sia on myös lukui­sia. Edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si tois­ta van­git­tu­na ollut­ta epäil­lään myös huumausainerikoksesta.

Tut­kin­nan­joh­ta­ja rikos­ko­mi­sa­rio Heik­ki Kemp­pai­nen tote­aa, että koko­nai­suu­den esi­tut­kin­ta on ollut var­sin laa­ja ja poik­keuk­sel­li­nen. Kol­men tut­ki­jan lisäk­si esi­tut­kin­taa on suo­ri­tet­tu yhteis­työs­sä kah­den syyt­tä­jän kans­sa. Kemp­pai­nen koros­taa, että epäil­ty tie­to­mur­to ei ole koh­dis­tu­nut suo­raan Oma­Pos­ti-pal­ve­luun, vaan esi­tut­kin­nas­sa sel­vi­te­tyn mukaan epäil­lyt ovat onnis­tu­neet muul­la taval­la hank­ki­maan luon­nol­lis­ten hen­ki­löi­den Oma­Pos­ti-pal­ve­lun sala­sa­no­ja ja käyt­tä­jä­tun­nuk­sia, joi­ta hyväk­si­käyt­tä­mäl­lä on onnis­tut­tu laa­ti­maan pal­ve­lus­sa tekais­tu­ja las­ku­ja ja ohjaa­maan varo­ja omil­le pankkitileille.

Kemp­pai­nen halu­aa muis­tut­taa, että hen­ki­lö­koh­tai­sen sosi­aa­li­sen median, säh­kö­pos­tien ja mui­den käy­tös­sä ole­vien vas­taa­vien pal­ve­lu­jen sala­sa­nat ja käyt­tä­jä­tun­nuk­set eivät oli­si identtisiä.

Polii­si on sel­vit­tä­nyt molem­pien koko­nai­suuk­sien teko­ta­vat, mut­ta rikos­ten ennal­taes­tä­väs­tä näkö­kul­mas­ta joh­tuen ei ker­ro niis­tä julkisuuteen.