Aal­lon lumi­lau­tai­li­joil­le menes­tys­tä SM-kisoista

15-vuotias Roomeo Aalto sai Rukalta kaksi SM-pronssia. Kuva: Samu Karvonen15-vuotias Roomeo Aalto sai Rukalta kaksi SM-pronssia. Kuva: Samu Karvonen

Iiläi­sen Aal­lon per­heen kol­me nuor­ta toi mita­le­ja 15–18.4 Rukal­la pide­tyis­tä lumi­lau­tai­lun SM-kisois­ta. Kisaoh­jel­mas­sa oli big air, slo­pes­ty­le sekä modi­fied half­pi­pe. Aal­lon per­hees­tä osal­lis­tut­tiin menes­tyk­sek­kääs­ti kaik­kiin lajeihin.

17-vuo­tias Roni Aal­to voit­ti roo­kie-sar­jas­sa (2003–2005) SM-kul­taa niin big airis­sa kuin modi­fied half pipes­sä. Vel­jek­sis­tä nuo­rem­pi, 15-vuo­tias Roo­meo Aal­to sijoit­tui groms-sar­jas­sa (2006–2009) SM-prons­sil­le niin big airis­sa kuin slo­pes­ty­les­sä. Per­heen nuo­rin, myös groms-sar­jas­sa kisaa­va, 12-vuo­tias Renee Aal­to otti SM-hope­aa slo­pes­ty­les­sä ja modi­fied half pipessä.

Kaik­ki Jak­ku­ky­läs­sä asu­van per­heen lap­set ovat las­ke­neet lau­doil­la lähes nel­jä­vuo­ti­aas­ta asti. Roni asuu ja opis­ke­lee Kuusa­mos­sa, samal­la hän tree­naa Vuo­kat­ti-Ruka Urhei­lua­ka­te­mias­sa. Lisäk­si Roni on kuu­lu­nut kak­si kaut­ta Suo­men junio­ri­maa­jouk­ku­ee­seen. Jouk­kue kävi maa­lis­kuus­sa junio­rei­den MM-kisois­sa Sipe­rias­sa, jos­ta täl­lä ker­taa hänel­le ei tul­lut menestystä.

Koti­kes­kus Aal­lon per­heel­lä on Iso-Syö­te, jos­sa per­heen nuo­rem­mat las­ki­jat näh­dään­kin har­joit­te­le­mas­sa ja las­ke­mas­sa mil­tei joka vii­kon­lop­pu ja kaik­ki lomat. Pojat kuu­lu­vat Iso-Syöt­teen AM-tea­miin, jota val­men­taa Mik­ko Terent­jeff. Roo­meo on muka­na Vuo­kat­ti-Ruka Urhei­lua­ka­te­mian ja Suo­men Lumi­lau­ta­lii­ton jär­jes­tä­mäs­sä ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­ses­sä. Renee on kulu­neen tal­ven aika­na tree­nan­nut las­ku­aan Iso-Syöt­teel­lä Vei­na­lot­ta Ves­te­ri­sen kanssa.

Kou­luil­la, Iin Val­ta­ris­sa sekä Jakun kou­lul­la, ollaan har­ras­tuk­seen oltu myö­tä­mie­li­siä. Tämä onkin mah­dol­lis­ta­nut osal­lis­tu­mi­sen har­joi­tus­lei­reil­le ja kisa­mat­koil­le. Vaik­ka kisa­kausi on tämän kau­den osal­ta ohi Suo­mes­sa, vie­lä on Ronil­la ja Roo­meol­la huh­ti­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la kisa­mat­ka Itä­val­taan, jos­sa pide­tään World Roo­kie Tou­rin finaa­lit. Renee läh­tee puo­les­taan taas oppi­maan uusia temp­pu­ja Lumi­lau­ta­lii­ton kevät­lei­ril­le Rukal­le. Kesäl­lä tree­na­taan tram­pal­la, skei­ta­taan ja val­mis­tau­du­taan taas uuteen talvikauteen.