Webi­naa­ri brändäyksestä

Vision­sa mukai­ses­ti Jää­li halu­aa olla Oulun paras kau­pun­gin­osa vuon­na 2026. Jää­lin veto­voi­maa pyri­tään lisää­mään, jot­ta alue kehit­tyi­si, pal­ve­lut säi­lyi­si­vät ja para­ni­si­vat ja Jää­lin kou­lu pysyi­si tehok­kaas­sa käytössä.

Jää­lin asu­ka­sak­tii­vit jär­jes­tä­vät aihees­ta webi­naa­rin Teams-yhtey­del­lä kes­ki­viik­ko­na 28.4. alkaen klo 18 yhteis­työs­sä kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan kans­sa. Illan pää­vie­ras on Oulun yli­opis­ton brän­di­pro­fes­so­ri Sai­la Sara­nie­mi. Lisäk­si illan aika­na puhu­taan muun muas­sa asun­to­mark­ki­noi­den tilan­tees­ta, urhei­luseu­ran menes­tyk­sen eväis­tä, liik­ku­mi­sen tär­key­des­tä, hyväs­tä kou­lus­ta sekä aut­ta­vas­ta yhteisöstä.

Tilai­suu­den arvioi­daan kes­tä­vän noin kak­si tun­tia, ja se on kai­kil­le avoin. Teams-kokouk­seen pää­set osoit­tees­ta https://bit.ly/Webinaari_28_4