Ajankohtaista

“Yhdes­sä olem­me enemmän”

– Kun mie­tim­me Revon­tiel­lä toi­mi­vien yrit­tä­jien kes­ken mitä kek­si­sim­me ystä­vän­päi­väk­si, pää­tim­me jär­jes­tää täl­lai­sen yhtei­sen ystä­vän­päi­väil­lan. Ohjel­mas­sa on vapaa­ta seu­rus­te­lua ilta­pa­lan mer­keis­sä tee­mal­la: Yhdes­sä olem­me enem­män. Samal­la me yrit­tä­jät voim­me ker­toa tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta. Mukaan tän­ne Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­niin tuli yrit­tä­jiä myös laa­jem­mal­ta alu­eel­ta, ker­toi illan avan­nut Lee­na Nie­me­lä.Kut­sua oli kuul­tu. Kui­va­nie­mel­tä kotoi­sin ole­vien sisa­rus­ten Eli­sen ja Ire­nen mie­les­tään idea oli hyvä. Oli muka­va ja help­po tul­la kah­vi­laan, kyn­nys läh­teä vaik­ka­pa koti­kut­suil­le voi tänä päi­vä­nä olla kor­keam­mal­la, he arvelivat.

Lue lisää

Maa­ti­lo­jen mää­rä vähe­ni 48 000:een

Maa­ta­lous- ja puu­tar­hay­ri­tys­re­kis­te­rin enna­kol­lis­ten tulos­ten mukaan vuon­na 2018 Suo­mes­sa oli maa­ta­lous- ja puu­tar­hay­ri­tyk­siä noin 47 700. Tilo­jen luku­mää­rä on vähen­ty­nyt edel­li­ses­tä vuo­des­ta alle tuhan­nel­la, mut­ta aiem­pia vuo­sia vähem­män. Vuo­den 2018 aika­na tilois­ta lopet­ti vajaat kak­si pro­sent­tia, kun ylei­nen lopet­ta­mis­vauh­ti on jo pidem­män aikaa ollut kah­den-kol­men pro­sen­tin luokkaa.


Mita­li ja mehu kruu­na­si­vat kisan

Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­toon osal­lis­tui 103 hiih­tä­jää lau­an­tai­na. Tun­nel­ma oli kor­keal­la ja ladul­la näh­tiin hiih­tä­mi­sen rie­mua. Tois­ta ker­taa jär­jes­tet­ty Hau­ki­pu­das­hiih­don per­he­päi­vä kerä­si run­saas­ti väkeä Tor­pan­mäel­le. Hait­ta­na oli ainoas­taan kyl­mä ja puus­kai­nen tuuli.


Hau­ki­pu­das­hiih­dos­sa lentokeli

Hau­ki­pu­das­hiih­to start­ta­si Tor­pan­mäel­tä tänään sun­nun­tai­na kel­lo 12. Hiih­tä­jät pää­si­vät tait­ta­maan mat­kaa lois­ta­vas­sa aurin­gon­pais­tees­sa ja luis­ta­val­la len­to­ke­lil­lä. Navak­ka tuu­li ei säikäyttänyt…


Menoa ja mei­nin­kiä las­ten Haukipudashiihdossa

Las­ten 2. Hau­ki­pu­das­hiih­to sau­vot­tiin Tor­pan­mäel­lä tänään. Muka­na oli 135 hiih­tä­jää ja per­he­hiih­toon osal­lis­tui kym­men­kun­ta jouk­kuet­ta. Huo­men­na sun­nun­tai­na on vuo­ros­sa järjestyksessään…Hol­lan­nis­ta autoil­len poh­joi­sen talveen

Alan­ko­mai­den kil­vin ja run­sain mai­nos­teip­pauk­sin varus­te­tut van­hah­kot autot sai­vat Kui­va­nie­men ja Olha­van seu­duil­la monet suo­ma­lai­sau­toi­li­jat hie­rai­se­maan sil­mi­ään tors­tain liikenteessä.