Oulun­kaa­ren hal­lin­to­joh­ta­jak­si Mir­ja Klasila

Oulun­kaa­ren uudek­si hal­lin­to­joh­ta­jak­si on valit­tu kui­va­nie­me­läi­nen Mir­ja Kla­si­la. Hän on työs­ken­nel­lyt Oulun­kaa­ren hal­lin­to­joh­ta­ja­na aiem­min­kin vuo­sien ajan. Vii­me vuo­si­na hän on työs­ken­nel­lyt myös Oulun­kaa­ren vt. hal­lin­to­joh­ta­ja­na, Oulun­kaa­ren tie­don­hal­lin­ta­sih­tee­ri­nä sekä BDO Audia­to­ril­la jul­kis­hal­lin­non ja ‑talou­den tilin­tar­kas­ta­ja­na. Kla­si­la on val­mis­tu­nut Tam­pe­reen yli­opis­tos­ta pää­ai­nee­naan kunnallistalous.

Oulun­kaa­ren yhty­mä­hal­li­tus valit­si Oulun­kaa­ren uudek­si hal­lin­to­joh­ta­jak­si kui­va­nie­me­läi­sen Mir­ja Klasilan.

Oulun­kaa­rel­la on aiem­min ollut erik­seen hal­lin­to­joh­ta­jan ja hen­ki­lös­tö­pääl­li­köi­den virat. Muu­ta­man vii­me vuo­den ajan teh­tä­vät oli­vat kui­ten­kin yhdis­tet­ty­nä samaan vir­kaan. Hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Juha Tor­vi­sen siir­ryt­tyä Oulun kau­pun­gil­le vir­ka pää­tet­tiin jäl­leen jakaa. Hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön vir­kaan valit­tiin jo tal­vel­la oulu­lai­nen San­ni Sagla­mer.

Oulun­kaa­ren yhty­mä­hal­li­tus päät­ti Kla­si­lan valin­nas­ta kokouk­ses­saan keskiviikkona.

Hal­lin­to­joh­ta­ja joh­taa kun­ta­pal­ve­lu­toi­mis­toa yhteis­työs­sä kun­tien hal­lin­to­joh­ta­jien kans­sa. Hän toi­mii hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön, hen­ki­lös­tö­sih­tee­rin, talous­sih­tee­ri-cont­rol­le­rin ja tie­to­pal­ve­lu­pääl­li­kön esi­mie­he­nä sekä kun­tayh­ty­män joh­ta­jan sijai­se­na. Hal­lin­to­joh­ta­ja myös vas­taa yhty­mä­val­tuus­ton ja ‑hal­li­tuk­sen pää­tök­sien val­mis­te­lus­ta ja täy­tän­töön­pa­no­teh­tä­vis­tä sekä kun­tayh­ty­män taloushallinnosta.