Vir­pi­nie­meen raken­ne­taan kak­si padelkenttää

Padelkentät tulevat kuvassa oikealla alhaalla olevan hiekkakentän paikalle. Virpiniemen Syke oikella alhaalla ja vasemmalla iso liikuntasali, tekonurmikenttä ja golfkentät lähellä merta. Kuva: OSAO/Jouni Ylisuutari).Padelkentät tulevat kuvassa oikealla alhaalla olevan hiekkakentän paikalle. Virpiniemen Syke oikella alhaalla ja vasemmalla iso liikuntasali, tekonurmikenttä ja golfkentät lähellä merta. Kuva: OSAO/Jouni Ylisuutari).

Vir­pi­nie­men lii­kun­ta- ja urhei­lu­kes­kuk­sen alu­eel­le raken­ne­taan tänä kesä­nä kak­si laa­du­kas­ta padel­kent­tää. Ken­tät tule­vat ton­til­le, jos­ta on puret­tu pois van­ha lii­kun­tao­pis­ton raken­nus. Kent­tien lupa­ha­ke­mus on hyväk­syt­ty ja raken­ta­maan pääs­tään ole­tet­ta­vas­ti jo juhannusviikolla.

–Tämän­het­ki­sen suun­ni­tel­man mukaan ken­tät saa­daan auki hei­nä­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen, joten jo tänä kesä­nä pääs­tään Vir­pi­nie­mes­sä pela­maan ulko­ken­til­lä, ker­too kel­lo­lai­nen Mik­ko Vuo­ren­so­la Pike­Pe­del Oy:stä.

Ken­tän raken­taa ja sitä ope­roi Pike­Pe­del Oy, jon­ka Vuo­ren­so­la omis­taa vai­mon­sa kanssa.

Raken­net­ta­vis­ta ken­tis­tä tulee kor­kea­laa­tui­set koti­mai­set, ja pelia­lus­ta on viral­li­ses­ti ser­ti­fioi­tu ja tes­tat­tu. Kent­tien lisäk­si myös peli­vä­li­nei­den vuo­kraa­mi­nen on mah­dol­lis­ta peli­vuo­ron yhteydessä.

Kent­tiä tulee kak­si ja molem­mat ken­tät ovat kool­taan 10 x 20 met­riä eli 200 neliö­met­rin kokoi­sia. Molem­mil­la ken­til­lä voi pela­ta nel­jä pelaa­jaa samanaikaisesti.

Pike­Pa­del Oy on perus­tet­tu Vir­pi­nie­men kent­tiä varten.

– Nämä kak­si kent­tää ovat ensim­mäi­set ja aina­kin tois­tai­sek­si ainoat hank­keet, ker­too Mik­ko Vuorensola.

– Vas­taam­me ken­tän pyö­rit­tä­mi­ses­tä itse ja aina­kin nyt alkuun omin voi­min. Toi­min­ta pyö­rii pit­käl­ti itse­pal­ve­lu­pe­ri­aat­teel­la. Jos toi­min­ta laa­jen­tuu ensi kesä­nä esi­mer­kik­si vuo­kraus- ja myyn­ti­pis­tee­seen, niin sil­loin kesä­työn­te­ki­jät var­mas­ti ovat tar­peen, arvioi Vuorensola.

Hän toi­voo, että pelaa­jat löy­tä­vät Vir­pi­nie­men ken­tän nii­den val­mis­tut­tua. Lajin suo­sio on vii­me vuo­si­na kas­va­nut kovas­ti ja peli­pai­kois­ta on pulaa.

– Haluam­me omal­ta osal­tam­me olla kehit­tä­mäs­sä ja lisää­mäs­sä Vir­pi­nie­men moni­puo­lis­ta har­ras­tus- ja pal­ve­lu­tar­jon­taa ja padel sopii alu­eel­le täy­del­li­ses­ti. Oulun poh­joi­so­sis­sa ei padel­kent­tiä tois­tai­sek­si ole, joten nyt täkä­läi­set­kin pää­se­vät hel­pom­min har­ras­ta­maan lajia kesäi­sin Vir­pi­nie­men kau­nii­siin maisemiin.

Padel on yrit­tä­jil­le itsel­leen­kin tut­tu laji, he innos­tui­vat sii­tä vii­mei­sen vuo­den aika­na. Vir­pi­nie­mi on myös tär­keä ja lähei­nen harrastuspaikka.

– Käym­me Vir­pi­nie­mes­sä tal­vel­la pal­jon hiih­tä­mäs­sä, ja kesäi­sin käyn itse siel­lä myös maas­to­pyö­räi­le­mäs­sä ja rul­la­hiih­tä­mäs­sä, ker­too Vuorensola.

Padel on mai­la­pe­li, jon­ka sään­nöt ja peli­kent­tä on yhdis­tel­mä ten­nis­tä ja squashia.

Vir­pi­nie­men padel­ken­tän verk­ko­si­vut avau­tu­vat osoit­tees­sa www.pikepadel.fi ja Ins­ta­gra­mis­ta tie­toa löy­tyy pikepadel-haulla.