Har­taus­kir­joi­tus: Seu­raa minua

Jee­sus sanoi tul­li­mies Mat­teuk­sel­le ”seu­raa minua”. ”Seu­raa minua” on vaa­ti­va ilmaus. Se ei ole muo­dos­sa ”tule jos­kus”, ”käy kat­so­mas­sa mil­lai­sia vaih­toeh­to­ja meil­lä on sinul­le tar­jol­la”. Se on eri asia, kun seu­ra­ta Face­boo­kis­sa tai Instagramissa.

Eläm­me maa­il­mas­sa, jos­sa valin­to­jen mah­dol­li­suu­det uuvut­ta­vat. Ja sil­ti on vain yksi kut­su, jol­la on mer­ki­tys­tä. Seu­raa minua. Mikä voi­si olla parem­paa kuin kuul­la nuo sanat. Ihmi­nen, joka kai­paa ja halu­aa tul­la löy­de­tyk­si, kuu­lee sanat ”seu­raa minua”. Olet valit­tu ja onnel­li­nen. Sinut on kut­sut­tu ian­kaik­ki­seen seuraan.

Seu­raa minua. Nuo sanat ovat sinul­le ja minul­le. Nuo sanat ovat meil­le aamui­sin, kun herääm­me. Ne ovat meil­le, kun teem­me lou­nas­ta. Kun ulkoi­lem­me tai läh­dem­me lomal­le. Nuo sanat ovat meil­le, kun puet ylle tai täy­tät perä­kär­ryä. Seu­raa minua. Ne eivät ole sano­ja, jot­ka Jee­sus sanoo, kun sinul­le sopii tai haluat ne kuul­la. Jee­sus sanoo seu­raa minua, kes­kel­lä sitä elä­mää, jota nyt olet. Kes­kel­tä elä­mää­si, kes­kel­tä ruo­kai­lun tai yli­op­pi­las­juh­lien, hän sanoo: ”seu­raa minua”.

”Seu­raa minua” on armon sanat hänel­le, joka kokee elä­män­sä ole­van­sa hukas­sa ja eksyk­sis­sä. Jee­sus sanoo jokai­sel­le pimeäs­sä vael­ta­val­le ”seu­raa minua”. Hän näyt­tää tien valoon. Jee­sus sanoo syyl­li­sel­le ja kur­juu­ten­sa alle jää­väl­le ihmi­sel­le, että ”seu­raa minua”.

”Seu­raa minua” tar­koit­taa meil­le jokai­sel­le eri asi­aa. Se tar­koit­taa kaik­kea sitä armon sanaa, jol­la Juma­la itse vapaut­taa sinut kah­leis­ta, jot­ka sinut sito­vat. Hänel­le, joka suree, Jee­sus sanoo ”seu­raa minua”. Hänel­le joka ei löy­dä itse­ään, Jee­sus sanoo ”seu­raa minua”.

On monia, joil­la elä­män suun­ta on sel­vil­lä ja tar­koin mie­tit­ty. Sil­ti­kin kut­su voi yllät­tää. Et tien­nyt mil­tä kuu­los­taa tosi Juma­lan kut­su. Aina ei tie­dä, miten ohut­ta elä­mä on ollut­kaan ennen kuin on saa­nut tun­tea Juma­lan kosketuksen.

Älä seu­raa Jee­sus­ta ins­ta­gra­mis­sa, vaan seu­raa Jee­sus­ta sydä­mes­sä. Mitä on seu­raa­mi­nen tänä päivänä?

Seu­raa­mi­nen on Jee­suk­sen esi­mer­kin ja sano­jen sisäis­tä­mis­tä. Kun Raa­ma­tun ker­to­muk­sia Jee­suk­ses­ta lukee ja mie­tis­ke­lee sin­nik­kääs­ti, ne alka­vat muut­taa ihmis­tä. ”Seu­raa minua” tar­koit­taa, että luo­ta minuun. Kris­tus on kut­su­nut sinut, anta­nut sinul­le anteek­si ja kut­su­nut ja hyväk­sy­nyt sinut eri­tyi­seen seu­raan. Se tar­koit­taa, että kul­je Jee­suk­sen jalan­jäl­jis­sä. Tee ihmi­sil­le yhtä hyvin kuin Jee­sus teki heil­le. Koh­te­le hei­tä arvos­ta­vas­ti, lem­peäs­ti ja kun­nioit­ta­vas­ti. ”Seu­raa minua” tar­koit­taa, seu­raa minua mui­den kans­sa. Yksin ei tar­vit­se olla.

Jaak­ko Tuis­ku, kirk­ko­her­ra, Hau­ki­pu­taan seurakunta