Iis­sä roko­te­taan yli 16-vuotiaita

Iis­sä ja muis­sa Oulun­kaa­ren kun­nis­sa roko­te­taan nyt kaik­kia yli 16-vuo­tiai­ta. Roko­tet­ta­van tulee olla täyt­tä­nyt 16 ennen kuin rokot­teen voi saada.

Roko­tusai­ka tulee vara­ta ensi­si­jai­ses­ti netis­tä osoit­tees­ta oulunkaari.com. Alle 18-vuo­tiai­den tulee vara­ta roko­tusai­ka koro­na­ro­ko­tus­nu­me­ros­ta. Roko­tus­paik­ka on Iin ter­veys­a­se­man neu­vo­la. Jos on saa­nut ensim­mäi­sen rokot­teen Kui­va­nie­mel­lä, myös vah­vis­tus­ro­ko­te on Kuivaniemi-talolla.

Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen on huo­lis­saan alu­een nuo­ris­ta ja työi­käi­sis­tä, joi­den roko­te­kat­ta­vuus näyt­tää täl­lä het­kel­lä jää­vän alhai­sek­si. Ilmiö on valtakunnallinen.

– Rokot­tei­den teho perus­tuu nime­no­maan sii­hen, että roko­te­kat­ta­vuu­den tulee olla tar­peek­si suu­ri. Vaik­ka ei siis itse pel­käi­si­kään vaka­vaa koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, roko­te kan­nat­taa ottaa läheis­ten ja yhteis­kun­nan vuok­si. Kun roko­te­kat­ta­vuus on hyvä, yhteis­kun­nas­sa pääs­tään nopeam­min uuteen nor­maa­liin ja eroon eri­lai­sis­ta rajoi­tuk­sis­ta ja mas­ki­suo­si­tuk­sis­ta, vs. per­he­kes­kus­koor­di­naat­to­ri Kir­si Käh­kö­nen muistuttaa.

– Kesäl­le on tulos­sa jo monen­lai­sia tapah­tu­mia. Mas­sa­ta­pah­tu­mat ovat tie­tys­ti yhden­lai­nen ris­ki, mut­ta jos läh­tee tapah­tu­maan, siel­lä voi oikeas­ti naut­tia, kun tie­tää olleen­sa vas­tuul­li­nen. Aika use­aan paik­kaan ja aina­kin mat­kus­ta­mi­seen vaa­di­taan myös jat­kos­sa todis­tuk­sia roko­tuk­sis­ta tai sit­ten usei­ta nega­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ennen ja jäl­keen mat­kan, Sauk­ko­nen toteaa.