20-vuo­ti­aat saa­vat jo koro­na­ro­kot­teen Oulussa

Koro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Oulus­sa 20-vuo­tiai­siin eli vuon­na 2001 syn­ty­nei­siin ja sitä van­hem­piin hen­ki­löi­hin. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin tai Moder­nan roko­tet­ta. Roko­tus­vuo­ros­sa ovat myös ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vat 16-vuo­ti­aat ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt. Nyt on tär­ke­ää ottaa roko­te omal­la vuorollaan.

Valit­ta­vis­sa ole­vat roko­tus­pai­kat ja ‑ajat näky­vät ver­kos­sa aikaa vara­tes­sa tai ne ker­ro­taan puhe­li­mit­se. Roko­tus­ta var­ten on varat­ta­va aika etu­kä­teen ensi­si­jai­ses­ti hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den net­tia­jan­va­rauk­ses­ta. Lisä­oh­jei­ta löy­tyy osoit­tees­ta www.ouka.fi/koronarokotukset .

Koro­nae­pi­de­mia on säi­ly­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen rau­hal­li­se­na. Tar­tun­to­ja on todet­tu kulu­neen kah­den vii­kon aika­na yhteen­sä 21 ja ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 14 vuo­ro­kau­den seu­ran­ta­jak­sol­la nyt 5,1.

Tilan­teen olles­sa rau­hal­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si keven­nyk­siä alu­eel­la voi­mas­sa ole­viin mas­ki­suo­si­tuk­siin. Mas­ke­ja suo­si­tel­laan edel­leen käy­tet­tä­vän jouk­ko­lii­ken­tees­sä, koro­na­vi­rus­tes­tiin hakeu­tues­sa ja ennen tes­ti­tu­lok­sen var­mis­tu­mis­ta sekä ris­kia­lu­eel­ta Suo­meen saa­pues­sa. Mas­kin käyt­tö ei ole enää vält­tä­mä­tön­tä jul­ki­sis­sa sisä­ti­lois­sa, kuten kau­pois­sa, mut­ta mas­kia voi käyt­tää, jos lähi­kon­tak­tia mui­hin ei voi välttää.

Yksi­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen ei ole enää erik­seen ohjeita.