Valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­nen alkaa Haukiputaalla

Täys­kui­dun Hau­ki­pu­taan valo­kui­tu­han­ke toteu­tuu. Nyt alkaa raken­ta­mis­vai­he Ase­ma­ky­län, Joki­ky­län, Häy­ry­sen­nie­men ja Halo­sen­nie­men alueil­la sekä Joke­lan­tien varrella.

Ver­kon kai­vuu­työt käyn­nis­te­tään Ase­ma­ky­län ja Joki­ky­län seu­dul­la kulu­van kesän aika­na ja liit­ty­mät kyt­ke­tään käyt­töön lop­pu­vuo­den aikana.

– Olen äärim­mäi­sen iloi­nen sii­tä, että pys­tyim­me var­mis­ta­maan raken­ta­mis­pää­tök­sen ker­ral­la näin­kin laa­jal­le alu­eel­le, ker­too Täys­kui­dun myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Klaus Varis.

Muil­la Hau­ki­pu­taan alueil­la myyn­ti jat­kuu nor­maa­lis­ti, ja ensi vuo­den koh­teis­ta pyri­tään teke­mään pää­tök­siä mah­dol­li­sim­man pian. Muun muas­sa Mar­tin­nie­men ja Kii­min­ki­joen väliin jää­vä alue on myös lähel­lä raken­ta­mis­pää­tös­tä. Mikä­li lop­pu­vuo­den aika­na saa­daan alu­eel­ta lisää tilaa­jia, voi­daan alue raken­taa vuo­den 2022 keväällä.

– Run­ko­verk­ko Ase­ma­ky­läl­tä Halo­sen­nie­meen vede­tään Mar­tin­ni­men­tie­tä mukail­len, eli sitä ympä­röi­vät alu­eet voi­daan raken­taa hyvin­kin nopeal­la tah­dil­la, jos tilaa­jia vain saa­daan riit­tä­väs­ti. Uskon vah­vas­ti, että nyt kun raken­ta­mi­nen alu­eel­la var­mis­tui, on sil­lä posi­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta nii­den aluei­den myyn­tiin jot­ka eivät toteu­du vie­lä täl­lä raken­ta­mis­kau­del­la. Oman asui­na­lu­een tilan­teen voi tar­kis­taa net­ti­si­vuil­tam­me, ker­too Varis.

Mikä­li valo­kui­tu­liit­ty­mä on vie­lä hank­ki­mat­ta, niin nyt kan­nat­taa Varik­sen mukaan toimia.

– Valo­kui­tu­yh­teys on ainoa tule­vai­suu­den vaa­ti­muk­set kes­tä­vä yhteys­muo­to. Vaik­kei sitä juu­ri nyt tar­vit­si­si, niin kan­nat­taa miet­tiä muu­ta­ma vuo­si eteen­päin. Tulee­ko itsel­le ajan­koh­tai­sek­si etä­työt tai ‑opis­ke­lut, las­ten verk­ko­pe­laa­mi­nen, asun­non myyn­ti, hoi­va-tai tur­va­pal­ve­lut? Näi­den suju­va käyt­tö vaa­tii nope­aa ja toi­min­ta­var­maa net­tiyh­teyt­tä, jon­ka nyt raken­ta­mis­vai­hees­sa saa suh­teel­li­sen edul­li­ses­ti vedet­tyä omaan kotiin, jat­kaa Varis.

Ennak­ko­ti­laa­jan etu­hin­ta on voi­mas­sa koko raken­nus­kau­den ajan. Kun ver­kos­to on asui­na­lu­eel­la raken­net­tu, nor­maa­li kyt­ken­tä­hin­ta astuu voimaan.

– Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että kun kai­vin­ko­ne on men­nyt kiin­teis­tön ohi, astuu nor­maa­li kyt­ken­tä­hin­ta voi­maan. Tämä joh­tuu sii­tä, että ”peruut­ta­mi­ses­ta” syn­tyy lisä­kus­tan­nuk­sia uusis­ta kai­vuu- ja suun­nit­te­lu­töis­tä sekä vii­väs­tyk­siä raken­ta­mi­sai­ka­tau­luun. Liit­ty­män voi hank­kia ennak­ko­ti­laa­jan hin­nal­la niin kau­an, kun oma katu on vie­lä raken­ta­mat­ta, lupaa Varis.

Lisäk­si uusiin liit­ty­miin saat­taa tul­la lisä­kus­tan­nuk­sia, jos kiin­teis­tö ei sijait­se ver­kos­ton lähei­syy­des­sä. Uusien liit­ty­mien hin­ta neu­vo­tel­laan aina erikseen.

Raken­nus­pää­tök­sen saa­neet alu­eet ja alus­ta­vat aika­tau­lut ovat näh­tä­vil­lä osoit­tees­sa tayskuitu.fi . Samal­ta sivus­tol­ta löy­tyy lisä­tie­to­ja ja tilausmahdollisuus.