Ajan­koh­tais­taPoro­kil­pai­lu­kausi lähes­tyy

Poro­jen kunin­kuus­ajot mitel­lään tänä tal­ve­na Ina­ris­sa maa­lis­kuun lopus­sa. Ennen sitä Porocu­pin voit­ta­ja on sel­vil­lä, sil­lä osa­kil­pai­lu­ja aje­taan hel­mi­kuun lopus­ta maa­lis­kuun…Huo­mio moot­to­ri­kelk­kai­luun

Vii­me tal­ven run­sas lumi­ti­lan­ne sai moot­to­ri­kelk­ka­kau­pan kovaan nos­tee­seen. Uusia kelk­kai­li­joi­ta on pää­ty­nyt har­ras­tuk­sen pariin ja van­hem­mat kon­ka­rit ovat löy­tä­neet lajin uudel­leen. Har­ras­ta­jia on siis pal­jon ja tämä näkyy vali­tet­ta­vas­ti myös viran­omais­ten tilas­tois­sa, tote­aa var­tioup­see­ri Tuo­mo Paju­la Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta.


Iijo­ki-sopi­mus on alle­kir­joi­tet­tu

Iijoen vesis­tö­vi­sion ja toi­men­pi­deoh­jel­man toteu­tus vuo­si­na 2019–2023 on var­mis­tet­tu Iijo­ki-sopi­muk­sel­la. Sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­jaos­a­puo­let ovat sopi­neet Iijoen vesis­tö­vi­sion ja toi­men­pi­deoh­jel­man toteu­tuk­ses­ta. Vesis­tö­vi­sio on kuvaus Iijoen vesis­tön tavoi­tel­ta­vas­ta tule­vai­suu­des­ta. Lisäk­si se suun­taa alu­eel­le koh­dis­tu­via kehit­tä­mis­toi­mia ja kon­kreet­ti­sia hank­kei­ta.