Kaa­va­muu­tos Ase­man kou­lu­han­ket­ta var­ten hyväksyttiin

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­tok­sen Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lun kort­te­lis­sa. Muu­tos mah­dol­lis­taa Ase­man kou­lun laa­jen­nus­hank­keen. Ase­man kou­lun perus­kor­jauk­sen koko­nais­kus­tan­nus on noin 4,5 mil­joo­naa euroa ja han­ke ajoit­tuu vuo­sil­le 2022–2023.

Raken­ta­mi­ses­sa huo­mioi­daan kou­lun ja Ase­ma­ky­län rai­tin kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ten arvo­jen säi­ly­mi­nen. Ase­ma­kaa­van muu­tos kos­kee kou­lu­kort­te­lin ohel­la urhei­lu- ja vir­kis­tys­pal­ve­lu­jen aluet­ta ja osaa katualuetta.

Ase­man kou­lu­kort­te­lis­sa on nel­jä kou­lu­ra­ken­nus­ta, jot­ka ovat val­mis­tu­neet vuo­si­na 1937,1957,1982 ja 2006. Han­ke­suun­ni­tel­man mukaan vuon­na 1982 raken­net­tua B‑rakennusta ei kan­na­ta perus­kor­ja­ta, vaan se kor­va­taan uudis­ra­ken­nuk­sel­la. Uudis­ra­ken­nuk­sen val­mis­tut­tua nykyi­nen ruo­ka­la­ra­ken­nus pure­taan. Lisäk­si vuon­na 1957 raken­net­tuun A‑rakennukseen teh­dään osit­tai­nen peruskorjaus.

Kou­lun suu­rem­pi pysä­köin­tia­lue sijait­see Kii­mink­joen­tien poh­jois­puo­lel­la ja pal­ve­lee myös kou­lun ilta­käyt­tä­jiä. Kou­lu­kort­te­lin itä­puo­lel­le sijoit­tuu pal­lo­kent­tä, joka toi­mii myös kou­lun liikuntakenttänä.

Kaa­vas­sa anne­taan mää­räyk­siä, joil­la raken­ta­mi­nen tulee sopeut­taa ja ottaa huo­mioon maa­kun­nal­li­ses­ti arvok­kaan alu­een arvot. Vuon­na 1937 raken­net­tu kou­lu­ra­ken­nus suo­jel­laan. Kaa­van näh­tä­vil­lä­olon jäl­keen sii­hen ei teh­ty muutoksia.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.