Hyvin­voin­ti on arjen tekoja

Olen per­he­pal­ve­lui­den kehit­tä­mis­työs­sä ollut etuoi­keu­te­tus­sa ase­mas­sa ja saa­nut teh­dä työ­tä per­hei­den arjen tar­pei­den äärel­lä. Useas­sa kun­nas­sa toi­mi­mi­sen kaut­ta olen saa­nut käsi­tyk­sen, että pal­ve­lut eivät ole tasa­ver­tai­set eri puo­lil­la Suo­mea ja eri­ko­koi­sis­sa kun­nis­sa. Asiak­kai­den palau­te on ollut sel­keä. Panos­ta­mal­la riit­tä­vän var­hai­ses­sa vai­hees­sa ennal­taeh­käi­se­vään apuun ihmi­siä kuun­nel­len, pääs­tään par­haa­seen ja inhi­mil­li­sim­pään lop­pu­tu­lok­seen. Tämä pätee kai­kis­sa pal­ve­luis­sa kos­kien lap­sia ja nuo­ria, työi­käi­siä ja ikäihmisiä. 

Var­hain anne­tun pal­ve­lun kaut­ta syn­tyy asia­kas­luot­ta­mus, jos­sa pääs­tään yhdes­sä asiak­kaan kans­sa kar­toit­ta­maan pal­ve­lu­tar­vet­ta. Näin toi­mien ehkäis­tään ajois­sa kii­reel­li­sen ja kal­liin vii­me­si­jai­sen avun tar­ve. Ja var­mas­ti useim­mis­sa tapauk­sis­sa saa­vu­te­taan parem­pi lopputulos.

Meil­lä on pal­ve­lui­ta tuke­vat lait, jot­ka oikeut­ta­vat pal­ve­lui­hin. Jokai­sel­la on oikeus saa­da tie­toa omis­ta oikeuk­sis­ta ja ker­toa mikä hän­tä par­hai­ten aut­tai­si omas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa. Maa­kun­nas­sa tulee olla jokai­sel­la ns. yhden luu­kun peri­aat­teel­la toi­mi­va pal­ve­luoh­jaus. Pal­ve­luoh­jauk­sel­la tulee olla riit­tä­vä tie­to­tai­to ja osaa­mi­nen, jot­ta ihmi­set ohjau­tu­vat sen kaut­ta välit­tö­mäs­ti oikean avun piiriin.

Olem­me lähes­ty­mäs­sä alue­vaa­le­ja. Laa­jal­le alu­eel­le men­täes­sä saa­tam­me jää­dä kiis­te­le­mään sii­tä, onko omal­la alu­eel­lam­me riit­tä­väs­ti val­taa. Mie­les­tä­ni maa­kun­nal­li­sen toi­min­nan alkaes­sa tär­kei­tä on tur­va­ta riit­tä­vät perus­pal­ve­lut lähel­le ihmi­siä. Hajau­tet­tu hal­lin­to syö alu­eel­le annet­tua rahoi­tus­ta. Meil­lä on lii­an pit­kä perin­ne pai­su­neel­le hal­lin­nol­le. Nyt tuli­si uskal­taa näh­dä asia­kas­ta­son perus­työ ykkös­ta­so­na, jos­sa ennal­taeh­käi­se­väs­ti aute­taan ihmi­siä. Se tar­koit­taa myös hal­lin­non teh­tä­väs­tä siir­ty­mis­tä asia­kas­ta­son työ­hön. Itse koen erit­täin mie­lek­kää­nä teh­dä työ­tä lähel­lä ihmisiä!

Las­ten­suo­je­lun ja mie­len­ter­vey­den haas­teet puhu­tut­ta­vat mei­tä koko maa­kun­nas­sam­me. Las­ten­suo­je­lun haas­tei­den pur­ka­mi­seen on vain yksi tie: aut­taa riit­tä­vän var­hai­ses­sa vai­hees­sa per­hei­den arkea ja sen kaut­ta löy­tää koko per­heen eri­lai­set pal­ve­lui­den tar­peet. Perus­ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten osaa­mi­nen tun­nis­taa mie­len­ter­vey­den haas­teet pitää olla erit­täin kor­keal­la tasol­la. Var­hain tuet­tu lap­suus antaa hyvän poh­jan elä­mäl­le ja aut­taa myös kas­vun vai­heis­sa eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa kes­tä­män elä­män paineita.

Sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­kun­ta on kul­la­nar­voi­nen. Sen jak­sa­mis­ta ja osaa­mis­ta tulee kaik­kien arvos­taa niin, että käy­tän­nön teki­jä saa äänen­sä kuu­lu­viin. Oman työn yhdes­sä kehit­tä­mi­nen on asiak­kai­den kun­nioit­ta­mis­ta. Lii­an val­miik­si ja kan­keik­si teh­dyt pal­ve­lu­mal­lit aiheut­ta­vat sen, että asiak­kail­le tar­jo­taan pal­ve­lui­ta, jot­ka eivät toi­mi hei­dän arjes­saan. Oman työn kehit­tä­mi­nen yhdes­sä asia­kas­kun­nan koke­mus­ten kans­sa tekee työn mie­lek­kääk­si. Muut­tu­va maa­il­ma ja tek­no­lo­gia tuo­vat koko ajan muu­tos­tar­pei­ta, mut­ta anta­vat myös val­ta­vas­ti mah­dol­li­suuk­sia. Perus­ta­son työn­te­ki­jä on ensi­lin­jan työn­te­ki­jä, jon­ka tie­to­tai­to antaa pal­ve­lua tar­vit­se­val­le heti koke­muk­sen, että tulee aute­tuk­si omas­sa tarpeessaan. 

Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut jär­jes­te­tään yhteis­kun­nas­sam­me ihmi­siä var­ten. Maa­kun­tam­me on posi­tii­vi­ses­ti val­mis­tau­tu­nut pal­ve­lui­den laa­duk­kaa­seen jär­jes­tä­mi­seen niin, että sen joka kol­kas­sa ihmi­set tule­vat koh­da­tuk­si tasa­ver­tai­ses­ti. Meil­lä jokai­sel­la on omat yksi­löl­li­set tar­peem­me. Hyväl­lä ja toi­siam­me kun­nioit­ta­val­la pää­tök­sen­teol­la luom­me maa­kun­taam­me mal­lin, jos­sa tyy­ty­väi­nen pal­ve­lun saa­ja kokee hyvin­voin­tin­sa lisääntyvän!

Anne-Maria Tak­ku­la, sosi­aa­li­työn­te­ki­jä, per­he­te­ra­peut­ti, alue­vaa­lieh­do­kas, Oulu, Keskusta