Kyl­min tam­mi­kuu oli vuon­na 1987

Kuukaudet ja vuodet eivät ole veljeksiä, mitä säätilaan tulee. Kuva: Auli HaapalaKuukaudet ja vuodet eivät ole veljeksiä, mitä säätilaan tulee. Kuva: Auli Haapala

Kyl­min­tä tam­mi­kuu­ta elet­tiin vuon­na 1987, kun tar­kas­tel­ta­va­na on eri kuu­kausien kes­ki­läm­pö­ti­lat 30 vuo­den aikajanalla.

Mat­ti ja Mar­ja-Lee­na Teräk­sen koto­na Hau­ki­pu­taan Suok­ko­sen­pe­räl­lä muis­tiin mer­ki­tyis­tä sää­ti­las­tois­ta ilme­nee, että kysei­sen vuo­den tam­mi­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la oli ‑18,6 Cel­siusas­tet­ta. Pal­jon läm­pi­mäm­pää oli vuo­den 2020 tam­mi­kuus­sa, jol­loin kes­ki­läm­pö­ti­la oli ‑2,4 astetta.

Mat­ti Teräs ei osaa tar­kal­leen sanoa, mis­tä kiin­nos­tus läm­pö­ti­lo­jen kir­jaa­mi­seen ja seu­raa­mi­seen alkoi.

– Aluk­si käy­tin kalen­te­rei­ta, mut­ta nyky­ään tilas­tot ovat tie­to­ko­neel­la Excelissä.

Läm­pö­ti­lo­jen kir­jaa­mi­nen tapah­tuu sään­nöl­li­ses­ti ja on pik­ku­tark­kaa puuhaa.

– Ulko­na sei­näl­lä on digi­taa­li­mit­ta­rin antu­ri. Mit­ta­ri on sisäl­lä ja näyt­tää myös sisä­läm­pö­ti­lan. Pyrin otta­maan luke­mat aamul­la noin kel­lo 8, ilta­päi­väl­lä kel­lo 16 ja illal­la kel­lo 20. Jos en ole koto­na, käy­tän Oulun Ener­gian läm­pö­ti­la­pal­ve­lua, joka näkyy tun­ti­tie­dos­ton liit­tee­nä, ker­too Mat­ti Teräs tarkkailusta.

Seu­ran­nas­sa on myös lumi­mää­rä, jota var­ten pihal­la on kep­pi senttilukemineen.

Näh­tä­väk­si jää, min­kä­lai­sek­si muo­dos­tuu juu­ri alka­neen uuden vuo­den 2022 tam­mi­kuu? Forecan ennus­teen mukaan lau­hem­paan suun­taan ollaan menos­sa tam­mi­kuun ede­tes­sä ja sää­tyyp­pi lauh­tuu juu­ri näi­nä päi­vi­nä huomattavasti.

Kyl­mä hel­mi­kuu koet­tiin vuon­na 2011, jol­loin kuu­kau­den kes­ki­läm­pö­ti­la oli ‑13,3 astet­ta. Leu­to hel­mi­kuu puo­les­taan oli vuon­na 1990, jol­loin kuu­kau­den kes­ki­läm­pö­ti­la oli vain ‑0,4 asetetta.

Vuon­na 2011 jou­lu­kuu oli leu­to kes­ki­läm­pö­ti­lan olles­sa vain ‑0,2 astet­ta. Vuot­ta aiem­min jou­lu­kuus­sa 2020 kuu­kau­den kes­ki­läm­pö­ti­la oli ‑13,5 pakkasastetta.

Näyt­tää­kö maa­lis­kuu jo maa­ta tänä vuon­na 2022? Kyl­min maa­lis­kuu koet­tiin vuon­na 2006, jol­loin kuu­kau­den kes­ki­läm­pö­ti­la oli ‑5,8 astetta.

Vuon­na 2015 puo­les­taan men­tiin maa­lis­kuus­sa plus­san puo­lel­le, sil­lä kuu­kau­den kes­ki­läm­pö­ti­la oli 1,9 astetta.

Kesä-hei­nä­kuut kah­te­na edel­li­se­nä vuon­na 2018 ja 2020 ovat olleet läm­pi­mim­piä kol­meen­kym­me­neen vuo­teen. Vuon­na 2018 hei­nä­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la oli hui­keat 26,3 astet­ta. Vuo­den 2020 kesä­kuus­sa saa­tiin naut­tia myös läm­mös­tä, sil­lä kes­ki­läm­pö­ti­la oli 21,1 astetta.

Kal­sea hei­nä­kuu koet­tiin vuon­na 1995, jol­loin kuu­kau­den kes­ki­läm­pö­ti­la oli 15,8 astet­ta. Kesä­kuus­sa 1993 ei myös­kään hel­le­vaat­tei­ta tar­vit­tu, sil­lä mit­ta­ri näyt­ti kes­ki­mää­rin 12,4 plusastetta.

Hau­ki­pu­taan Suok­ko­sen­pe­räl­lä kir­ja­tut läm­pö­ti­lo­jen vuo­si­kes­kiar­vot 30 vuo­den aika­ja­nal­la 1987–2021 osoit­ta­vat, että koko­nais­kat­san­nos­sa säät ovat läm­men­neet. Kun vuon­na 1987 koko vuo­den kes­ki­läm­pö oli +2,4 cel­siusas­tet­ta, vii­me vuon­na kes­ki­läm­pö­ti­la oli +5 astet­ta. Vuon­na 2020 vuo­den kes­ki­läm­pö oli ajan­jak­son kor­kein +7,6 astetta.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.