Ajan­koh­tais­ta

Teks­ta­rit

Puut­tuu­ko suu­ris­ta, uusis­ta ja hie­nois­ta trak­to­reis­ta taka­työ­va­lon kat­kai­sin, kun tiel­lä aje­taan pimeäl­lä kirk­kaat taka­työ­va­lot palaen? Häi­käi­se­vät taka­na aja­van täy­del­li­ses­ti. Ei…

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka

Näi­nä päi­vi­nä ei tar­vit­se kat­soa kau­hu­lef­fo­ja jär­kyt­tyäk­seen. Riit­tää, kun seu­raa uuti­sia van­hus­ten­huol­los­sa tapah­tu­vis­ta epä­koh­dis­ta. Jär­kyt­tä­vin­tä on, että monet puut­teet, kuten riit­tä­mät­tö­mät hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­set, ovat olleet pit­kään tie­dos­sa. Ei ole kuul­tu tai kuun­nel­tu, saa­ti toi­mit­tu. Hyvä puo­li kuplan puh­kea­mi­ses­sa on, että maton alle lakais­tut tosi­asiat on nyt oikeas­ti otet­ta­va todes­ta.

Lue lisää

Digi­pe­laa­mi­nen on suo­sit­tua

Digi­taa­lis­ten pelien pelaa­mi­nen on yleis­tä koko väes­tös­sä. Vaik­ka 10–14-vuotiaat pojat ovat yhä aktii­vi­sim­mat pelaa­jat, digi­pe­laa­mi­nen ei ole enää vain las­ten- tai nuo­ri­so­kult­tuu­ria.


Kola­ri Kui­va­nie­mel­lä aiheut­taa jono­ja

Yksi hen­ki­lö on louk­kaan­tu­nut kola­ris­sa Nelos­tiel­lä Kui­va­nie­mel­lä. Vii­na­mäen­tien ja Nelos­tien ris­teyk­ses­sä sat­tu­nut kah­den hen­ki­lö­au­ton kola­ri ruuh­kaut­taa lii­ken­net­tä. Kola­ris­ta teh­tiin ilmoi­tus…
Toi­mit­ta­jal­ta: Tur­pa kiin­ni ja asi­aan

Oulun kau­pun­gis­sa on har­kit­tu Hyvä poliit­ti­nen puhe -luen­to­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le. Asias­ta jäte­tys­sä val­tuus­toa­loit­tees­sa tode­taan, että poli­tii­kan kes­kus­te­luil­ma­pii­ri on kiris­ty­nyt ja…