Ajan­koh­tais­ta

Voi­daan hyvin: Lii­kun­nas­ta tulee elä­män­ta­pa pie­nin aske­lin

Vuo­si on jäl­leen vaih­tu­nut, ja moni meis­tä on aloit­ta­nut sen teke­mäl­lä lupauk­sen. Yksi suo­ma­lais­ten suo­si­tuim­mis­ta lupauk­sis­ta on lii­kun­nan lisää­mi­nen. Lupaus on aiheel­li­nen, sil­lä suo­ma­lai­sis­ta yli 70 % liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta lii­an vähän ja käyt­tää lii­kaa aikaa istu­mi­seen. Tut­ki­mus­ten mukaan istu­mi­sel­la on suo­ra yhteys usei­siin pit­kä­ai­kais­sai­rauk­siin kuten val­ti­mo­sai­rauk­siin ja dia­be­tek­seen. Liik­ku­mi­nen onkin lää­ke, jol­la ter­veys­ris­ke­jä voi­daan mer­kit­tä­väs­ti pie­nen­tää. 

Lue lisää

Bän­di­kil­pai­lu saa jat­koa Jää­lis­sä

Hyvän menes­tyk­sen saa­nut rockbän­di­ki­sa poi­kii nyt jat­koa Jää­lis­sä. Hel­mi­kuun 16. päi­vä­nä jär­jes­te­tään Rai­vo­här­kä­rock -bän­di­ta­pah­tu­ma, jos­sa bän­deil­lä on taas mah­dol­li­suus nous­ta…


Toi­mit­ta­jal­ta: Koti­rau­ha antaa suo­jan eläin­rääk­kää­jäl­le

Per­hee­seem­me otet­tiin vuo­den 2015 tam­mi­kuus­sa Kai­nuun eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen kaut­ta vii­si­kuu­kau­ti­nen koi­ran­pen­tu, joka oli jou­tu­nut elin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen hoi­viin vii­den muun koi­ran kans­sa. Pen­nut oli­vat olleet hylät­ty­nä, pää­asias­sa vail­la hoi­toa muu­ta­man vii­kon ajan. Löy­tö­het­kel­lä pen­nut oli­vat elos­sa, mut­ta todel­la heik­ko­kun­toi­sia. Useat pen­nuis­ta kär­si­vät ter­vey­son­gel­mis­ta vie­lä pit­kään pelas­tu­mi­sen jäl­keen.
Tie­to­vi­sa 14.1.2019

Kysy­myk­set 1. Mikä virus­tau­ti on saa­nut nimen­sä Kon­gos­sa vir­taa­van joen mukaan? 2. Min­kä maan inter­­net-tun­­nus on tr.? 3. Mikä on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus