Puu­kau­pan hyvät näky­mät toi­vat alu­eel­le uuden toimijan

Veljekset Kellola on keskittynyt maanrakennus- ja metsäkoneurakointiin.Veljekset Kellola on keskittynyt maanrakennus- ja metsäkoneurakointiin.

Puun­toi­mi­tus­so­pi­mus­ten lisään­ty­mi­nen on saa­nut raa­he­lai­sen Vel­jek­set Kel­lo­lan tytä­ryh­tiö Kel­lo­la Met­sän laa­jen­ta­maan toi­min­taan­sa Oulun pohjoispuolelle.

– Olem­me toi­mi­neet rei­lut kak­si vuot­ta lähin­nä Oulun ete­lä­puo­li­sel­la alu­eel­la. Nyt sopi­muk­sem­me ovat suu­ren­tu­neet niin, että kat­soim­me ajan­koh­tai­sek­si laa­jen­taa aluet­ta, ker­too han­kin­tae­si­mies Matias Kin­nu­nen.

Kin­nusen toi­mia­lu­ee­seen kuu­luu Hau­ki­pu­das, Ii, Kui­va­nie­mi, Kii­min­ki, Yli-Ii, Yli­kii­min­ki, Muhos ja Utajärvi.

– Ostan täl­tä alu­eel­ta puu­ta pys­ty- ja han­kin­ta­kau­poil­la. Mei­tä kiin­nos­ta­vat kai­ken­lai­set har­ven­nuk­set ja hak­kuu­koh­teet, jois­sa met­sän­hoi­to­töi­tä voi­daan tehdä.

Puu­kau­pan näky­mät näyt­tä­vät Kin­nusen mukaan täl­lä het­kel­lä hyviltä.

– Ihmi­set ovat­kin otta­neet pal­jon yhteyt­tä vii­me aikoi­na ja ovat olleet kiin­nos­tu­nei­ta myy­mään esi­mer­kik­si ener­gia­puu­ta sisäl­tä­viä kohteita.

Kin­nu­nen ker­too, että yri­tys pal­ve­lee met­sä­no­mis­ta­jia kokonaisvaltaisesti.

– Käym­me met­sä­ti­lan kaik­ki koh­teet ker­ral­la läpi, jol­loin saa­daan suun­nit­te­lu­kus­tan­nuk­set alhai­sem­mik­si. Kun met­sä­no­mis­ta­ja ottaa yhteyt­tä, käym­me yhdes­sä kat­so­mas­sa, mitä puus­toa mis­sä­kin on ja mis­sä oli­si hoi­det­ta­vaa. Nii­den perus­teel­la teen tar­jouk­sen, jos­sa ker­ron mitä suo­sit­te­len teh­tä­väk­si ja annan puu­ta­va­ra­la­ji­koh­tai­set hin­nat. Meil­lä tar­jous­pyyn­nön teko on täy­sin ilmaista.

Kel­lo­la Met­sän pal­ve­lui­hin kuu­luu met­sän­hoi­to suun­nit­te­lus­ta puun­kor­jauk­seen ja jälkitöihin.

– Teem­me ties­tön ja hoi­dam­me oji­tuk­set ja kai­ken muun puu­kaup­paan liit­ty­vän, Kin­nu­nen kertoo.

Täl­lä het­kel­lä Kel­lo­la Met­sä toi­mit­taa tuk­kia Jun­nik­ka­lan Saha Oy:lle, par­rua JK-Wood Oy:lle sekä ener­gia­kui­tua, koko­puu­ener­gi­aa sekä hak­kuu­täh­det­tä Oulun Energialle.

Vel­jek­set Kel­lo­la on vuon­na 1998 perus­tet­tu maan­ra­ken­nus- ja met­sä­ko­neu­ra­koin­tiin kes­kit­ty­nyt yri­tys. Työn­te­ki­jöi­tä sil­lä on noin kuusikymmentä.

– Yri­tyk­sem­me on vii­me vuo­si­na kas­va­nut hui­mas­ti. Ura­kat ovat suu­ren­tu­neet, joten väkeä on tar­vit­tu lisää sekä met­sä- että maanrakennuspuolelle.

Kin­nu­nen ker­too, että maan­ra­ken­nus­puo­lel­la yri­tys­tä työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä eni­ten tuu­li­puis­to­jen rakentaminen.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.