MTK:n puheen­joh­ta­ja Juha Mart­ti­la: Suo­ma­lai­sel­la ruo­ka­jär­jes­tel­mäl­lä ris­ki romah­taa – Pää­tök­set met­sis­tä pidet­tä­vä omis­sa käsissä

Keväällä moni maanviljelijä suunnitteli jättävänsä tappiollisen tuloksen pelossa kylvöt tekemättä. Isänmaallisuus kuitenkin nousi ja pellot päätettiin pitää viljeltyinä.Keväällä moni maanviljelijä suunnitteli jättävänsä tappiollisen tuloksen pelossa kylvöt tekemättä. Isänmaallisuus kuitenkin nousi ja pellot päätettiin pitää viljeltyinä.

Suo­ma­lai­sil­la maa­ti­loil­la ele­tään erit­täin kriit­ti­siä aiko­ja, tote­aa Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jien kes­kus­lii­ton (MTK) puheen­joh­ta­ja Juha Mart­ti­la. Sii­hen vai­kut­ta­vat taka­na ole­va kato­vuo­si, Venä­jän hyök­käys Ukrai­naan, hur­ja tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten nousu ja seka­vat energiamarkkinat.

– Inflaa­tio on maa­ti­loil­la ihan muu­ta kuin taval­li­sil­la kulut­ta­jil­la. Maa­ti­loil­la sii­nä puhu­taan muu­ta­mis­ta kym­me­nis­tä pro­sen­teis­ta. Rahat ovat monel­ta yksin­ker­tai­ses­ti lop­pu. Kesä on ollut yhtä jän­ni­tys­näy­tel­mää. Tois­ta kato­vuot­ta emme kes­tä, se oli­si täy­si katastrofi.

Kevääl­lä moni maan­vil­je­li­jä suun­nit­te­li jät­tä­vän­sä tap­piol­li­sen tulok­sen pelos­sa kyl­vöt teke­mät­tä. Isän­maal­li­suus kui­ten­kin nousi ja pel­lot pää­tet­tiin pitää vil­jel­tyi­nä maa­il­man­his­to­rian kal­leim­mis­ta lan­noit­teis­ta huolimatta.

– Näyt­tää, että ensi kesä­nä panok­set ovat vie­lä kal­liim­pia. Vaik­ka oli­si kuin­ka halua isän­maal­li­suu­teen, ei sitä ilman rahaa voi olla.

Kes­ki­mää­rin nyt näyt­tää tule­van kel­po sato.

– Toki joil­la­kin pai­koin on kui­vuus rokot­ta­nut, mut­ta kes­ki­mää­rin näyt­tää var­sin hyväl­tä, tote­si Mart­ti­la pari viik­koa sitten.

Kel­po sato pelas­taa tämän vuo­den kas­vin­tuo­tan­to­ti­loil­la, mut­ta koko koti­mai­sen maa­ta­lou­den pelas­ta­jak­si sii­tä ei ole.

– On todel­li­nen ris­ki, että suo­ma­lai­nen ruo­ka­jär­jes­tel­mä käy­tän­nös­sä romah­taa. Luo­pu­mi­sia tulee val­ta­van pal­jon. Eten­kin kotie­läin­ti­loil­la luo­pu­mis­tah­ti on val­ta­va. Monel­la rahat ovat men­neet, pus­ku­ri­ra­has­tot on käy­tet­ty, eikä lisä­lai­naa saa. Toi­saal­ta täs­sä tilan­tees­sa kukaan ei uskal­la investoidakaan.

Mart­ti­la pel­kää, että Suo­mes­sa ollaan pian Ruot­sin kal­tai­ses­sa tilan­tees­sa, jos­sa vain noin puo­let ruo­as­ta kye­tään tuot­ta­maan koti­maas­sa. Hän muis­tut­taa myös ruu­an tuon­tiin liit­ty­vis­tä eet­ti­sis­tä ongelmista.

– Tuon­nin varaan jou­tu­mi­seen sisäl­tyy huol­to­var­muu­den kan­nal­ta mel­koi­sia ris­ke­jä. Vaka­vis­sa tilan­teis­sa tuon­ti­kin voi kat­ke­ta. Ja vaik­ka rahaa­kin oli­si, onko meil­lä oikeut­ta vie­dä ruo­kaa näl­kää­nä­ke­vän lau­ta­sel­ta. Itse­näi­sel­lä varak­kaal­la kan­sa­kun­nal­la on vel­vol­li­suus tuot­taa ruo­kan­sa itse.

Ruu­an hin­ta on jo nous­sut ja uhkaa nous­ta lisää, mut­ta Mart­ti­la tote­aa sen ole­van edel­leen edul­li­sem­paa kuin muu­ta­mia vuo­si­kym­me­niä sitten.

– Aiem­min ruu­an osuus oli kym­me­niä pro­sent­te­ja koti­ta­louk­sien menois­ta. Vii­me vuo­si­na se on ollut enää noin 11 pro­sent­tia. Vaik­ka ruu­an hin­ta nousi­si 15 pro­sent­tia, nousee ruu­an osuus koti­ta­lou­den menois­ta vain 12–13 prosenttiin.

Val­tio­ta huu­de­taan apuun nyt monel­la suul­la. Val­tio­val­lan pitää­kin Mart­ti­lan mie­les­tä olla nyt tarkkana.

– Val­tion pitää kye­tä hel­pot­ta­maan maa­ta­lou­den val­ta­via kus­tan­nus­pai­nei­ta tilan­teis­sa, jos­sa esi­mer­kik­si lan­noit­tei­den hin­nat ovat pilvissä.

Yhte­nä kei­no­na on puhut­tu säh­kön arvon­li­sä­ve­ron alentamisesta.

– Se aut­taa koti­ta­louk­sia, mut­ta yri­tyk­sil­le sil­lä ei ole pal­joa mer­ki­tys­tä. Säh­kö­ve­roon liit­tyen pitäi­si kui­ten­kin jo nyt teh­dä pää­tök­siä. Se ei kui­ten­kaan pois­sul­je sitä, että tule­van tal­ven varal­le tar­vi­taan tuki­pa­ket­ti. Val­tion pitää miet­tiä, aute­taan­ko vai aje­taan­ko tuo­tan­to alas.

Kevääl­lä val­tio myön­si 300 mil­joo­nan euron tuki­pa­ke­tin koti­mai­seen ruuantuotantoon.

– Sii­tä tuli vält­tä­mät­tö­mään apuun rei­lu 200 mil­joo­naa euroa. Se vas­ta­si sitä sum­maa, mikä oli yli­mää­räi­nen kus­tan­nus kal­lis­tu­neis­ta lan­noit­teis­ta. Lop­pu tuli käy­tet­tä­väk­si inves­toin­tei­hin, mut­ta nyt ei tiloil­la ole mah­dol­li­suus inves­toi­da. Jos lisä­tu­keen jou­du­taan tur­vau­tu­maan, on se koh­den­net­ta­va parem­min aktii­vi­ti­loil­le, jot­ka vas­taa­vat ruokahuollosta.

Val­tion vaa­ti­mus­ta mark­ki­na­voi­mien suun­taan Mart­ti­la pitää oikeina.

– Val­tio­val­lal­la on oikeus vaa­tia, että raha tuli­si mark­ki­noil­ta. On aika pal­jas­ta­vaa, että samaan aikaan kun maa­ti­lat kamp­pai­le­vat elä­mäs­tä, päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa näyt­tää ennä­tys­tu­los­ta. Ehkä tulon­jaos­sa on parannettavaa.

Mart­ti­la tote­aa, että täs­sä tilan­tees­sa val­tion ei pidä aina­kaan aset­taa lisä­kus­tan­nuk­sia maatiloille.

– Kun­nian­hi­moi­sen ilmas­to­po­li­tii­kan suh­teen nyt on syy­tä ottaa aika­li­sä. Ei voi­da teh­dä maa­il­man kun­nian­hi­moi­sin­ta ilmas­to­po­li­tiik­kaa siten, että tuho­taan elin­kei­no­toi­min­taa. Pitää sen aikaa vetää hen­keä, että tilan­ne läh­tee normalisoitumaan.

Met­sä­ta­lous on jul­ki­suu­den pyö­ri­tyk­ses­sä maa­ta­lou­den rin­nal­la. Met­sä­alan tuot­tei­den kysyn­tä kas­vaa, mut­ta samal­la puun kaa­ta­jia syyllistetään.

– Brys­se­lis­sä on val­ta­va vyö­ry­tys Suo­men ja Ruot­sin met­sä­ta­lout­ta koh­taan. Siel­tä syy­de­tään koko ajan uut­ta met­sään liit­ty­vää lain­sää­dän­töä, joka rajoit­tai­si mer­kit­tä­väs­ti mei­dän oikeuk­siam­me luon­non­va­ro­jem­me käyttöön.

Mart­ti­la sanoo, ettei EU:lla ole mitään man­daat­tia tul­la mää­rää­mään, miten me hoi­dam­me metsiämme.

– Hais­kah­taa sil­tä, ettei väki­rik­kail­la Kes­ki-Euroo­pan mail­la ole eväi­tä hoi­taa osuut­taan ilmas­to- ja luon­to­työs­sä. On huo­mat­tu tämä ihmeel­li­nen luon­to­re­ser­vaat­ti, Suo­mi, ja pää­tet­ty, että sido­taan tääl­lä hiil­tä ja suo­jel­laan luon­toa, kun muut eivät sii­hen pysty.

Tur­vea­lal­le Mart­ti­la vaa­tii pelas­tus­pa­ket­tia, jol­la var­mis­te­taan elin­kei­non tulevaisuus.

– Pääs­tö­kaup­pa ja ener­gia­puo­len koko­nais­ti­lan­ne näyt­tä­vät, onko polt­to­tur­peel­la tule­vai­suut­ta. Näyt­tää, että tur­peen kysyn­tä tulee ole­maan mon­ta vuot­ta isoa ja tur­ve on mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa sii­nä, että talom­me läm­piä­vät. Tur­peen­käy­tön alas­ajo on surul­li­nen epi­so­di, jota tul­laan his­to­rian­kir­jois­sa ihmettelemään.

Mart­ti­la muis­tut­taa, että tur­ve on eko­lo­gi­sin kas­vua­lus­ta maailmassa.

– Ei ole mitään jär­keä, että tur­peen käy­tön sijas­ta tuo­daan kui­tu­ja maa­il­man ääris­tä kas­vua­lus­tak­si. Tur­ve on myös kar­ja­ti­loil­la erin­omai­nen kui­vi­ke, puhu­mat­ta­kaan sii­pi­kar­jan­tuo­tan­nos­ta. Siel­lä lihaa pys­ty­tään tuot­ta­maan ainoa­na maa­il­mas­sa ilman anti­bioot­te­ja, kos­ka kanoil­la on niin erin­omai­nen peh­ku allaan.

Maa- ja met­sä­ta­lou­den ahdin­ko kos­ket­taa eten­kin monia poh­jois­suo­ma­lai­sia tilo­ja. Mart­ti­la kehot­taa­kin poh­jois­suo­ma­lai­sia edun­val­vo­ja pitä­mään ään­tä EU:n suuntaan.

– Euroo­pan komis­sion sil­mä­tik­ku­na ovat eten­kin tur­ve­pel­to­jen vil­je­ly ja avo­hak­kuut, jot­ka molem­mat kos­ke­vat Poh­jois-Suo­mea. Tääl­lä on vie­lä 60-luvul­la perus­tet­tu uusia tilo­ja anta­mal­la tulok­kail­le pala suo­ta. Jos joku näis­tä tyh­jän pääl­le tilan­sa raken­ta­neis­ta halu­aa vie­lä vil­jel­lä, emme saa hyväk­syä, että EU tuli­si sen kieltämään.

Kai­ken myl­ler­ryk­sen kes­kel­lä Mart­ti­laa huo­let­taa vil­je­li­jöi­den jaksaminen.

– Jär­ky­tyk­se­nä luim­me, että val­tion talous­ar­vio­esi­tyk­ses­sä ei ollut euron euroa Väli­tä vil­je­li­jäs­tä ‑toi­min­taan. Sen tar­ve on nyt eri­tyi­sen suu­ri. Puhu­taan muu­ta­mas­ta mil­joo­nas­ta, jot­ka ovat pik­ku­ra­ho­ja. Rahoi­tus pitää ehdot­to­mas­ti hoi­taa budjettiriihessä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.