Smolt­tien alas­vael­lus kiin­nos­ti ministeriäkin

Haapakosken smolttien alasvaellusreitti koostuu etualalla näkyvästä ohjausaidasta, padon yhteydessä olevasta suppilorakenteesta ja voimalaitoksen alakanavaan johtavasta smolttiputkesta. Putki yltää voimalan alapuolisen akanvirran ohitse, etteivät smoltit jää siihen kiertelemään. (Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto)Haapakosken smolttien alasvaellusreitti koostuu etualalla näkyvästä ohjausaidasta, padon yhteydessä olevasta suppilorakenteesta ja voimalaitoksen alakanavaan johtavasta smolttiputkesta. Putki yltää voimalan alapuolisen akanvirran ohitse, etteivät smoltit jää siihen kiertelemään. (Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto)

Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen yhtey­teen raken­ne­tun Suo­men ensim­mäi­sen smolt­tien alas­vael­lus­väy­län ja kiin­niot­to­lait­teis­ton viral­li­siin ava­jai­siin saa­tiin vie­raak­si maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Ant­ti Kur­vi­nen, jol­le myös esi­tel­tiin smolt­tien ohjausai­dan, alas­vael­lus­väy­län ja kiin­niot­to­lait­teis­ton toi­min­taa pai­kan pääl­lä Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la. Jär­jes­tel­män raken­ta­mi­nen on osa Iijoen vuo­sien 2020 — 2022 vael­lus­ka­la­han­ket­ta, jon­ka puit­teis­sa toteu­tet­tu­ja toi­men­pi­tei­tä ovat lisäk­si meri­lo­hen ja ‑tai­me­nen pien­poi­kas­ten istu­tuk­set sekä kalo­jen yli­siir­rot ja seu­ran­ta. Hank­keen hal­lin­noi­jat ovat Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to ja PVO-Vesi­voi­ma Oy. Alue­ra­hoi­tuk­ses­ta ja toteu­tuk­ses­ta ovat edel­lis­ten lisäk­si vas­tan­neet Kuusa­mo, Tai­val­kos­ki, Pudas­jär­vi, Oulu ja Ii sekä Iijoen kala­ta­lous­a­lue, Met­sä­hal­li­tus, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus ja Luonnonvarakeskus.

Aiem­min vael­lus­ka­lo­jen palaut­ta­mi­sen tär­keim­pä­nä edel­ly­tyk­se­nä on pidet­ty kala­tei­den raken­ta­mis­ta kute­maan nouse­vil­le yksi­löil­le. Vas­ta vii­me vuo­si­kym­me­nen aika­na on lisään­ty­nyt tie­toi­suus sii­tä, että ylä­juok­sul­la syn­ty­neis­tä smol­teis­ta suu­ri osa ei vael­la voi­ma­lai­tos­pa­to­jen ohi lain­kaan. Kun Iijoes­sa pato­ja on vii­si, vai­ku­tus vie­lä kertaantuu.

Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen ylä­al­taal­le raken­net­tiin vuon­na 2019 ohjausai­ta, jon­ka avul­la smolt­tien lii­ket­tä altaas­sa pyrit­tiin ohjaa­maan halut­tuun koh­taan patoa. Aidan jat­kok­si raken­net­tu alas­vael­lus­väy­lä kiin­niot­to­jär­jes­tel­mi­neen val­mis­tui vii­me vuo­den lopul­la, ja jo kulu­neen kesän aika­na sen läpi on smolt­te­ja kiin­niot­to­lait­teis­toon uinut. Alas­vael­lus­väy­län alus­sa on sup­pi­lo, joka kape­nee ja madal­tuu, jol­loin vir­taus kove­nee ja smol­tit suun­taa­vat vir­taus­ta koh­den. Kiin­niot­to­lait­teis­toon smol­tit ohja­taan välp­pien avul­la, ja kiin­ni ote­tut kalat voi­daan siir­tää kul­je­tet­ta­vik­si alim­pa­na joes­sa sijait­se­van Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sen ala­puo­lel­le, mis­tä ne pää­se­vät jat­ka­maan kul­ku­aan mereen. Ne voi­daan myös pääs­tää väy­län läpi put­keen, jon­ka toi­nen pää las­kee voi­ma­lai­tok­sen alakanavaan.

Ava­jai­sis­sa puhu­nut minis­te­ri Kur­vi­nen kehui alu­een toi­mi­joi­den laa­jaa ja pit­kä­ai­kais­ta yhteis­työ­tä, joka osal­taan on Iijoen vael­lus­ka­la­hank­keet mah­dol­lis­ta­nut. Toi­nen tär­keä teki­jä hank­kei­den taus­tal­la on ollut val­ton tahol­ta saa­tu rahoi­tus, jon­ka mää­rä lisään­tyi mer­kit­tä­väs­ti vii­me hal­li­tus­kau­del­la ja jat­kuu mit­ta­va­na edelleen.

– Haa­pa­kos­ken alas­vael­lus­väy­lä on ainut­laa­tui­nen rat­kai­su, jon­ka toteut­ta­mi­nen on vaa­ti­nut mer­kit­tä­viä tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­pa­nos­tuk­sia sekä ennak­ko­luu­lo­ton­ta toteu­tus­ta. On teh­ty esi­mer­kil­lis­tä yhteis­työ­tä vir­ta­ve­si­luon­non eteen, kiit­te­li Kur­vi­nen, joka myös tote­si vael­lus­ka­lo­jen ole­van kiin­nos­ta­va työsarka.

– Jos saa­vu­te­taan hyviä tulok­sia tääl­lä, voi­daan tie­toa sovel­taa myös muil­le vas­taa­vil­le jokialueille.

Ava­jais­ti­lai­suu­des­sa käyt­ti puheen­vuo­ron myös PVO-Vesi­voi­ma Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jani Pul­li, joka mai­nit­si yhteis­työn Iijoen allu­eel­la jat­ku­neen jo pit­kään, ja huo­mat­ta­va edis­ty­sas­kel oli vii­me vuo­si­kym­me­nen puo­li­vä­lis­sä aikaan­saa­tu Iijoen vesis­tö­vi­sio. Sen yhtey­des­sä laa­dit­tiin myös ensim­mäi­nen yleis­suun­ni­tel­ma smolt­tien alasvaellusreiteistä.

– Yhteis­työs­sä eri osa­puol­ten kans­sa olem­me saa­neet aikaan kon­kreet­ti­sen edis­ty­sas­ke­leen vael­lus­ka­lo­jen alas­vael­luk­sel­le Haa­pa­kos­kel­la. PVO ja PVO-Vesi­voi­ma ovat sitou­tu­neet tähän työ­hön, ja uskom­me, että vesi­voi­ma ja kalat voi­vat toi­mia yhdessä.

Pul­lin mukaan jat­kos­sa pääs­tään tes­taus­ten ja niis­tä saa­ta­vien tulos­ten perus­teel­la kehit­tä­mään alas­vael­lus­rat­kai­sua edelleen.

– Tut­kit­tua tie­toa tar­vi­taan, ja nyt sitä ale­taan yhä enem­män myös saa­da, kun lait­teis­to on saa­tu toimintaan.

Alas­vael­lus­lait­teis­toa jär­jes­tel­mi­neen esit­te­li­vät pai­kan pääl­lä voi­ma­lai­tok­sel­la Iijoen vael­lus­ka­la­hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mir­ko Laak­ko­nen Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­ta ja ympä­ris­tö­asian­tun­ti­ja Jyr­ki Salo PVO-Vesi­voi­ma Oy:stä. Laak­ko­nen ker­toi kuu­li­joil­le myös syys­kuun alus­sa alka­vas­ta Lohi Iijo­keen ‑hank­kees­ta, joka on jat­koa päät­ty­mäs­sä ole­val­le vael­lus­ka­la­hank­keel­le. Alka­van hank­keen rahoi­tus tulee hal­li­tuk­sen NOUSU-ohjel­mas­ta sekä alue­ra­hoit­ta­jil­ta. Uusi han­ke jat­kuu elo­kuun 2024 lop­puun, ja sen aika­na jat­ke­taan muun muas­sa smolt­tien seu­ran­to­ja, alas­vael­lus­väy­län koe­käyt­töä sekä nousu­ka­lo­jen ja smolt­tien yli­siir­to­ja. Myös pien­poi­kas­ten istu­tuk­set jat­ku­vat. Han­ket­ta hal­lin­noi­vat Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to ja Luonnonvarakeskus.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.