Ajan­koh­tais­ta

Päät­tä­jäl­tä: Istu­taan Gre­tan kans­sa

Jou­lu­kuus­sa Puo­lan Katowices­sa pide­tyn YK:n ilmas­to­ko­kouk­sen täh­dek­si nousi ruot­sa­lai­nen 15-vuo­tias Gre­ta Thun­berg. Gre­ta aikoo istua Ruot­sin par­la­ment­ti­ta­lon edes­sä per­jan­tai­sin kiin­nit­tä­mäs­sä huo­mio­ta pää­tök­sen­te­koon, jot­ta ilmas­to­krii­sin pahim­mat seu­rauk­set voi­daan vie­lä vält­tää. Hel­sin­gis­sä istu­taan edus­kun­ta­ta­lon rap­pusil­la, ja useal­la muul­la­kin Suo­men paik­ka­kun­nal­la tue­taan Gre­tan tavoi­tet­ta. Gre­tan toi­min­ta on ihail­ta­vaa. Minä­kin tah­toi­sin istua Gre­tan kans­sa. Tar­peek­si ei ole teh­ty.

Lue lisää

Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos entis­tä tehok­kaam­pi

Poh­jo­lan Voi­man vesi­voi­mayh­tiö PVO-Vesi­voi­man Raa­sa­kan vesi­voi­ma­lai­tok­sen uudet säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mät on otet­tu käyt­töön Iijoel­la. Moder­ni­soin­ti lisää voi­ma­lai­tok­sen käyt­tö­var­muut­ta ja tehos­taa sää­tö­voi­man tuo­tan­toa.Etsin­tä­kuu­lu­tet­tu saa­tiin kiin­ni Sak­sas­sa

Oulun polii­si­lai­tok­sel­la tut­kit­ta­va­na ole­vaan tör­ke­ään lap­seen koh­dis­tu­nee­seen rikos­ko­ko­nai­suu­teen etsin­tä­kuu­lu­tet­tu Ald­hu­lai­ei Qays­sar Moh­sin Sba­hi on otet­tu Sak­san polii­sin toi­mes­ta kiin­ni kes­ki­viik­ko­na…


Tie­toa äänes­tys­pää­tös­ten tuek­si hae­taan sano­ma­leh­dis­tä ja tele­vi­sios­ta

Suo­ma­lai­set hake­vat kulu­van vuo­den edus­kun­ta- ja euro­par­la­ment­ti­vaa­lien äänes­tys­pää­tök­siin sel­väs­ti eni­ten tukea pai­ne­tuis­ta tai digi­taa­li­sis­ta sano­ma­leh­dis­tä ja tele­vi­sios­ta, sel­vi­ää IRO Research Oy:n mar­ras-jou­lu­kuus­sa Sano­ma­leh­tien Lii­ton toi­mek­sian­nos­ta teke­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta. Samas­ta tut­ki­muk­ses­ta käy ilmi, että kol­mas­osa suo­ma­lai­sis­ta pitää ulko­puo­li­sen tahon vai­kut­ta­mis­yri­tyk­siä vaa­li­tu­lok­siin toden­nä­köi­se­nä.Kir­kon avai­met vaih­toi­vat omis­ta­jaa

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin kir­kon avai­met luo­vu­tet­tiin vuo­den vaih­tues­sa Oulu­joen kirk­ko­her­ra Ilk­ka Mäki­sel­tä Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­läl­le. Yli-Iis­­sä seu­ra­kun­ta­lai­sis­ta Ahti Ala­ta­lo…