Hyvän­te­ke­väi­syys­tem­pauk­sel­la iloa van­huk­sil­le ja lapsille

Kiiminkipuiston koulun yrittäjyyskasvatuksen kurssilaiset ilahduttivat Mansikkamaan päiväkodin väkeä tekemillään heijastimilla. (Kuva: Eetu Tyni)Kiiminkipuiston koulun yrittäjyyskasvatuksen kurssilaiset ilahduttivat Mansikkamaan päiväkodin väkeä tekemillään heijastimilla. (Kuva: Eetu Tyni)

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen valin­nais­kurs­sil­la oli teh­tä­vä­nä kehit­tää oma lii­kei­dea tai vaih­toeh­toi­ses­ti suun­ni­tel­la jokin hyvän­te­ke­väi­syys­tem­paus lähialueella.

Oppi­laat pää­tyi­vät hyvän­te­ke­väi­syys­tem­pauk­seen ja päät­ti­vät teh­dä ajan­koh­tai­siin aihei­siin liit­tyen jou­lu­kort­te­ja Jaa­ran­kar­ta­non pal­ve­lu­kes­kuk­sen asuk­kail­le sekä hei­jas­ti­mia Man­sik­ka­maan päi­vä­ko­din lap­sil­le. Tuot­teet teh­tiin yrit­tä­jyys­tun­tien aika­na kou­lun mate­ri­aa­le­ja ja väli­nei­tä hyö­dyn­täen. Tuot­tei­den suun­nit­te­lus­sa tuli myös mui­ta hyviä ideoi­ta, kuten eri­lais­ten tem­paus­ten järjestäminen.

Jou­lu­kor­tit vie­tiin Jaa­ran­kar­ta­non van­huk­sil­le, kos­ka jou­lus­sa tär­ke­ää on ennen kaik­kea toi­sis­ta ihmi­sis­tä välit­tä­mi­nen ja halut­tiin, että pal­ve­lu­ta­lon jokai­nen asu­kas sai­si tänä jou­lu­na edes yhden muis­ta­mi­sen. Asuk­kaat otti­vat nuor­ten tuo­mat jou­lu­kor­tit läm­möl­lä ja ilo­mie­lin vastaan.

– Jou­lu­ter­veh­dyk­set loi­vat Jaa­ran­kar­ta­non asuk­kail­le jou­lun tun­nel­maa ja hyvää miel­tä. Hen­ki­lö­kun­nan mie­les­tä oli hie­no ele, että nuo­ren suku­pol­ven edus­ta­jat muis­ti­vat ikäih­mi­siä. Suu­ri kii­tos nuo­ril­le täs­tä. Myös omai­sil­ta tuli posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, ker­too Jaa­ran­kar­ta­non hoi­ta­ja Lee­na Hai­pus.

Man­sik­ka­maan päi­vä­ko­din lap­sil­le valit­tiin hei­jas­ti­met tur­vaa­maan las­ten kul­kua esi­mer­kik­si lii­ken­tees­sä pimei­nä tal­vi­päi­vi­nä. Jokai­seen hei­jas­ti­meen lai­tet­tiin lap­sen nimi, jot­ta se tun­tui­si hen­ki­lö­koh­tai­sem­mal­ta ja pysyi­si parem­min tal­les­sa. Päi­vä­ko­din Met­sä­man­si­koi­den ryh­män aikui­set Johan­na, Hilk­ka ja Noo­ra sai­vat myös omat nimik­ko­hei­jas­ti­men­sa. Päi­vä­ko­dil­ta ker­ro­taan, että lap­set ihas­tui­vat hei­jas­ti­men muo­toon sekä omaan nimeen hei­jas­ti­mes­sa. Nyt lah­jat roik­ku­vat päi­vit­täin muka­na joko ulko­vaat­teis­sa tai repus­sa. Yhteis­työ sai kovas­ti kii­tos­ta päiväkodilta.

Tuot­tei­den teke­mi­ses­tä tuli oppi­lail­le­kin hyvä ja jou­lui­nen mie­li. Kun tuot­teet vie­tiin peril­le, ne toi­vat pal­jon iloi­sia kat­sei­ta ja hymyä sekä niis­tä saa­tiin pal­jon kiitosta.

Ree­ta Luok­ka­nen, Lii­nu Huhtamäki

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.