Pateniemi

Hyvä itse­näi­syys­päi­vää – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la itse­näi­syyt­tä juh­lis­te­taan perin­tei­sin menoin

Suo­mi viet­tää tänään itse­näi­syys­päi­vää ja sitä juh­lis­te­taan myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perin­tei­sin menoin. Jois­sain tapah­tu­mis­sa saa­te­taan pyy­tää esit­tä­mään koro­na­pas­si. Itse­näi­syys­päi­vää juhlistetaan…

Lue lisää

Oulun koro­na­ti­lan­ne pahe­nee — koro­na­pas­sin käy­tös­tä kau­pun­gin tilai­suuk­sis­sa pää­tös ensi maanantaina

Nel­jän­tois­ta vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku Oulun kau­pun­gis­sa on kohon­nut jo yli 300 ja posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus rei­lus­ti yli 10 pro­sen­tin. Yksit­täis­ten tar­tun­to­jen mää­räs­sä saa­vu­tet­tiin tiis­tai­na ennä­tys: kir­jat­tu­ja tar­tun­to­ja oli 72. Koro­na­jäl­ji­tys on täl­lä het­kel­lä Oulus­sa kuormittunut.

Lue lisää

Vero­pro­sen­tit säi­ly­vät ennallaan

Oulun vero­pro­sen­teik­si vah­vis­tet­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa vuo­del­le 2022 samat pro­sen­tit kuin tänä­kin vuon­na. Tulo­ve­ro­pro­sent­ti on 20,50 pro­sent­tia. Vaki­tui­sen asuin­ra­ken­nuk­sen osal­ta kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on 0,50 ja muun asuin­ra­ken­nuk­sen 0,93. Ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro säi­lyy 1,15 pro­sen­tis­sa, voi­ma­lai­tos­ten 3,10:ssä ja yleis­hyö­dyl­li­sen yhtei­sön 0,16:ssa. Raken­ta­mat­to­mal­le raken­nus­pai­kal­le ei mää­ri­tel­lä eril­lis­tä kiinteistöveroprosenttia.


Mas­ki­suo­si­tus tiuk­ke­nee hieman

Oulu on siir­ty­nyt koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Kau­pun­gin joh­to­ryh­mä lin­ja­si tänään kes­ki­viik­ko­na mas­ki­suo­si­tus­ta Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­li­sen koor­di­naa­tio­ryh­män suo­si­tuk­sen mukai­sek­si. Lin­jauk­sen mukaan mas­ki­suo­si­tus tiukkenee…


Kaup­pa ja seu­ra­kun­ta­ko­ti har­ja­kor­keu­des­sa Pateniemessä

Pate­nie­mes­sä vie­tet­tiin per­jan­tai­na näi­nä aikoi­na har­vi­nais­ta juh­la­het­keä, kun siel­lä saa­tiin jär­jes­tää uuden K‑Marketin ja seu­ra­kun­ta­ta­lon harjannostajaiset. 

Pate­nie­men­ran­nan var­teen nous­sees­sa kiin­teis­tös­sä on 1200 neliö­tä, jois­ta noin 270 neliö­tä on seu­ra­kun­nal­le vuo­krat­ta­via tiloja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kol­men vuo­si­kym­me­nen edes­tä runo­ja yksiin kansiin

Pate­nie­mes­tä kotoi­sin ole­va Timo Barck on kir­joit­ta­nut runo­ja jo 90-luvun alus­ta läh­tien. Runo­ja hän on kir­joit­ta­nut jo yli 300, ja nyt noin kol­mas­osa niis­tä on pääs­syt kir­jan kan­sien väliin, kun Barck yhdes­sä hau­ki­pu­taa­lai­sen Kari Hol­man kans­sa on jul­kais­sut Pol­ku elä­mään ‑nimi­sen runo­teok­sen. Hol­ma sel­ko­suo­men­si, kuvit­ti ja tait­toi teok­sen. Teos on Hol­mal­le ensim­mäi­nen, jos­sa hän toi­mii kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja­na toiselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus