Oulun alu­eel­la 23 ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa, Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kuusi

Kaikista oman vaalipiirin yleisistä ennakkoääenstyspaikoista ja kellonajoista löytyy tietoa kotiin lähetetystä kirjeestä.Kaikista oman vaalipiirin yleisistä ennakkoääenstyspaikoista ja kellonajoista löytyy tietoa kotiin lähetetystä kirjeestä.

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na 22. maa­lis­kuu­ta ja päät­tyy tiis­tai­na 28.3. Ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la 23 pai­kas­sa. Oulun poh­jois­puo­lel­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la äänes­tys­paik­ko­ja on kuusi. Ennak­koon äänes­tää voi mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennakkoäänestyspaikassa.

Hau­ki­pu­taal­la on mah­dol­li­suus äänes­tää ennak­koon S‑Marketissa (Kaup­pa­ku­ja 2) koko ennak­ko­ää­nes­ty­sa­jan 22.3–28.3. Toi­se­na paik­ka­na on Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talo kah­te­na vii­mei­se­nä ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä 27.–28.3.

Kii­min­gin lii­ke­kes­kuk­ses­sa (Kaup­pa­reit­ti 2) on mah­dol­lis­ta käy­dä äänes­tä­mäs­sä ennak­koon myös jokai­se­na ennakkoäänestyspäivänä.

Jää­lin moni­toi­mi­ta­lon kir­jas­tos­sa Lai­va­kan­kaan­tiel­lä voi äänen­sä antaa ennak­koon 22.3.–24.3.

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la Har­ju­tiel­lä äänes­tys­päi­vät ovat 22.3.–24.3.

Yli-Iin Sales­sa Kar­ja­lan­tie 5:ssä ennak­koon voi äänes­tää 27.3.–28.3.

Pate­nie­men Hon­ka­pirt­ti on ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka­na 27.3.–28.3.

Oulun kau­pun­kia­lu­eel­la äänes­tys­paik­ko­ja on monis­sa isois­sa mar­ke­tis­sa ja kauppakeskuksissa.

Tär­ke­ää on muis­taa ottaa mukaan hen­ki­lö­kort­ti, pas­si, ajo­kort­ti tai muu vas­taa­va asia­kir­ja hen­ki­löl­li­syy­den todis­ta­mi­sek­si vaalivirkailijalle.

Var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä sun­nun­tai­na 2. huh­ti­kuu­ta voi äänes­tää vain omal­la äänes­ty­sa­lu­eel­la. Ilmoi­tus äänioi­keu­des­ta ja äänes­tys­pai­kas­ta on ker­rot­tu kotiin lähe­te­tys­sä ilmoi­tuk­ses­sa äänioikeudesta.

Koti­ää­nes­tyk­seen tulee ilmoit­tau­tua vii­meis­tään 21.3. kel­lo 16 men­nes­sä. Ohjeet löy­ty­vät kotiin tul­lees­ta kir­jees­tä, jos­sa ilmoi­te­taan äänioi­keu­des­ta sekä www.vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Koti­ää­nes­tyk­seen voi ilmoit­tau­tua joko ver­kos­ta löy­ty­väl­lä lomak­keel­la tai puhe­li­mit­se Oulun kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le p. 044 7031107.

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa voi äänes­tää oman vaa­li­pii­rin ehdo­kas­ta. Vaa­li­pii­rin ehdo­kas­lis­tat löy­ty­vät osoit­tees­ta vaalit.fi ja äänestyskopeista.

Edus­kun­ta­vaa­lien tär­keät päivämäärät

• Ennak­ko­ää­nes­tys ke 22.3.- ti 28.3.

• Ilmoit­tau­tu­mi­nen koti­ää­nes­tyk­seen vii­meis­tään ti 21.3.

• Vaa­li­päi­vä su 2.4.

• Tie­toa äänes­tys­pai­kois­ta: www.aanestuspaikat.fi

• Vaa­li­tie­toa: www.vaalit.fi

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.