Polii­si val­voo vapun juhlintaa

Polii­si val­voo tehos­te­tus­ti vapun juh­lin­taa ja pyr­kii estä­mään häi­riöi­tä ja lait­to­muuk­sia ennal­ta suo­si­tuil­la vapun­viet­to­pai­koil­la. Polii­sin teh­tä­vä­mää­rät lisään­ty­vät kesää koh­den, ja vap­pu on polii­sil­le tjo taval­lis­ta kii­rei­sem­pää aikaa. Sil­loin Oulun polii­si­lai­tok­sel­la on enem­män häly­tys­teh­tä­viä kuin kes­ki­mää­rin vii­kon­lop­pui­sin, eten­kin jos sää on hyvä.

– Me polii­sis­sa toki toi­vom­me rau­hal­lis­ta vap­pua ja sitä, ettei vap­pu oli­si aina­kaan yhtään kii­rei­sem­pi kuin vii­kon­lo­put yleen­sä. Pyy­däm­me, että ihmi­set otta­vat vap­pu­na­kin huo­mioon kans­saih­mi­set ja viet­tä­vät sitä asial­li­ses­ti ja vas­tuul­li­ses­ti, veto­aa yli­ko­mi­sa­rio Arto Autio Oulun poliisilaitoksesta.

– Val­vom­me pait­si yleis­tä jär­jes­tys­tä ja tur­val­li­suut­ta, myös lii­ken­net­tä. Pysäy­täm­me kul­jet­ta­jat, jot­ka aiheut­ta­vat lii­ken­ne­häi­riöi­tä ja vaa­ran­ta­vat lii­ken­net­tä ja joi­den epäi­lem­me aja­van päih­ty­nee­nä, Autio kertoo.

Polii­sin kii­reet lisään­ty­vät kesää koh­ti. Vapun juh­lin­taa val­vo­taan tehos­te­tus­ti myös lii­ken­tees­sä. Kuva: Teea Tunturi.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.