Pateniemi

Pate­nie­men­ran­nan uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti vihi­tään käyttöön

Pate­nie­men­ran­nan uuden seu­ra­kun­ta­ko­din kai­kil­le avoin­ta käyt­töön­ot­to­juh­laa vie­te­tään sun­nun­tai­na 27. maa­lis­kuu­ta. Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vih­kii seu­ra­kun­ta­ko­din kel­lo 12 alka­vas­sa mes­sus­sa. Mukaan pää­see myös Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta osoit­tees­sa www.virtuaalikirkko.fi. Uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti sijait­see Pate­nie­men­ran­ta 3:ssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ensim­mäi­ses­sä alue­val­tuus­ton kokouk­ses­sa teh­tiin hen­ki­lö­va­lin­nat luottamustehtäviin

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­to kokoon­tui ensim­mäis­tä ker­taa tiis­tai­na. Ensim­mäi­sen kokouk­sen asia­lis­tal­la oli muun muas­sa alue­val­tuus­ton jär­jes­täy­ty­mi­nen ja luot­ta­mus­paik­ko­jen jako val­tuus­to­kau­del­le 2022–2025.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Some­tur­van pilot­tiin mukaan uusia kouluja

Oulun kau­pun­gis­sa pilo­toi­daan Some­tur­va-pal­ve­lua osa­na Tur­val­li­nen Oulu ‑han­ket­ta. Pilo­toin­ti käyn­nis­tyi syk­syl­lä 2021 vii­des­sä oulu­lais­kou­lus­sa: Hau­ki­pu­taan, Yli­kii­min­gin, Kaak­ku­rin, Kas­tel­lin ja Meri­kos­ken kouluissa. 

Hel­mi­kuus­sa mukaan tulee yhdek­sän uut­ta kou­lua: Kivi­nie­men, Tak­ku­ran­nan, Län­si­tuu­len, Mar­tin­nie­men, Pate­nie­men, Laa­ni­lan, Myl­ly­tul­lin, Pöl­lön­kan­kaan ja Raja­ky­län koulut.

Lue lisää


Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta suun­na­taan hil­je­ne­viin lähiöihin

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta pyri­tään edis­tä­mään voi­mak­kaas­ti ja ohjaa­maan väes­tö­ke­hi­tys­tä posi­tii­vi­seen suun­taan väes­tö­mää­räl­tään vähe­ne­vis­sä Oulun alu­een lähiöis­sä ja keskuksissa. 

Näin lin­jaa Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hyväk­sy­mä maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­ma (MATO) 2022–2026, jota esi­te­tään 28.2. kokoon­tu­van kau­pun­gin­val­tuus­ton hyväk­syt­tä­väk­si. Asun­to­tuo­tan­non lin­jauk­sen mukaan tavoit­tee­na on myös moni­puo­li­nen asun­to­tuo­tan­to kau­pun­gin eri osissa.
Ylä­kou­lu­lais­ten Met­sä­vi­sa tulee taas

Ylä­kou­lu­lais­ten met­sä­tie­to­kil­pai­lu Met­sä­vi­sa harp­paa uudel­le vuo­si­kym­me­nel­leen koro­na­ku­ri­muk­sen syvim­mäl­lä het­kel­lä. Sil­ti jäl­leen yli 300 ylä­kou­lua on ilmoit­tau­tu­nut mukaan kaik­kial­ta Suo­mes­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta muka­na ovat Yli­kii­min­gin, Val­ta­rin, Hau­ki­pu­taan ja Pate­nie­men kou­lut. Oppi­laat paker­ta­vat met­sä­ai­hei­den paris­sa Met­sä­vi­sa-päi­vä­nä, kes­ki­viik­ko­na 9. päi­vä­nä helmikuuta.