Alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha haet­ta­vis­sa joulukuussa

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha vuo­del­le 2024 on haet­ta­va­na 1.12.–22.12. Toi­min­ta­ra­haa voi­vat hakea oulu­lai­set alu­eel­lis­ta toi­min­taa jär­jes­tä­vät voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set, yhtei­söt ja asukasryhmät.

Toi­min­ta­ra­ha on tar­koi­tet­tu esi­mer­kik­si alu­eel­li­siin tapah­tu­miin, toi­min­taan tai ret­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la. Myön­tä­mis­pe­rus­tei­na ovat muun muas­sa mak­sut­to­muus ja laa­ja tie­dot­ta­mi­nen. Mää­rä­ajan jäl­keen saa­pu­nei­ta tai vää­rään paik­kaan toi­mi­tet­tu­ja hake­muk­sia ei käsitellä.

Toi­min­ta­ra­haa hae­taan säh­köi­ses­ti eAsioin­nis­sa. Vii­kol­la 49 Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­ta jär­jes­tää Avus­tuskli­ni­koi­ta, jois­sa opas­te­taan eAsioin­nin käyt­töön ja hake­mi­seen. Avus­tuskli­ni­kal­la edel­ly­te­tään Suomi.fi-valtuutusta.

Toi­min­ta­ra­han hakua­jal­le on myös avat­tu Oulu10 digi­tu­ki­pal­ve­lu, jos­ta voi saa­da tukea ja neu­von­taa hake­muk­sen täyt­tä­mi­sek­si eAsioinnissa.