Alu­eel­li­sis­ta toi­min­ta­ra­hois­ta pää­tök­set. 10 pro­sent­tia nipis­tet­tiin vie­lä kai­kis­ta loppusummista

Yhdistykset voivat hakea kaupungilta toimintarahaa yhteisöllisten tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi tarvitaan usein omia varoja ja paljon vapaaehtoistyötä. Haukipudas-seura haki ja sai toimintarahaa Rakennusperintöpäivän toteuttamiseen myös tänä keväänä. Kuva viime vuoden tapahtumasta. Kuva Auli HaapalaYhdistykset voivat hakea kaupungilta toimintarahaa yhteisöllisten tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi tarvitaan usein omia varoja ja paljon vapaaehtoistyötä. Haukipudas-seura haki ja sai toimintarahaa Rakennusperintöpäivän toteuttamiseen myös tänä keväänä. Kuva viime vuoden tapahtumasta. Kuva Auli Haapala

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta päät­ti yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­lis­ten toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta kokouk­ses­saan hel­mi­kuun lopul­la. Pää­tök­set teh­tiin esi­tys­ten poh­jal­ta, jot­ka oli sor­vat­tu alu­eel­li­sis­sa asu­ka­sil­lois­sa. Kai­kis­ta hyväk­syt­ty­jen esi­tys­ten lop­pusum­mas­ta nipis­tet­tiin lopul­ta vie­lä 10 pro­sent­tia asias­ta teh­dyn lin­jauk­sen mukai­ses­ti. Leik­kauk­sis­ta ker­ty­vä koko­nais­sum­ma koh­den­ne­taan lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan myön­tä­miin lop­pu­vuo­den koh­dea­vus­tuk­siin koko alueella.

Läh­tö­koh­tai­ses­ti toi­min­ta­ra­haa oli haet­ta­va­na 0,80 €/alueen asu­kas ja suu­rin haet­ta­va sum­ma 1000 euroa yhtä hake­mus­ta koh­ti. Hake­muk­sia jätet­tiin koko Oulun alu­eel­ta 301, jois­ta myö­häs­sä saa­pui 11. Toi­min­ta­ra­haa oli jaet­ta­vis­sa yhteen­sä 166 451 euroa. Muu­ta­mia Ran­ta­poh­jan alueil­ta­kin tul­lei­ta esi­tyk­siä jou­dut­tiin hyl­kää­mään, sil­lä tapah­tu­mat eivät täyt­tä­neet myöntämiskriteereitä.

Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa tam­mi­kuus­sa esi­tet­tiin kri­tiik­kiä toi­min­ta­ra­han myön­tä­mi­sen haku­pe­rus­teis­ta, aika­tau­lus­ta ja alue­jaos­ta, sil­lä toi­min­ta ja aktii­vi­suus vaih­te­lee eri alueil­la suu­res­ti. Kau­pun­ki onkin ehkä tar­kas­te­le­mas­sa sys­tee­miä jatkossa.

Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan alu­een yhdis­tyk­set haki­vat toi­min­ta­ra­haa yli 15 000 euron edes­tä, kun haet­ta­va­na oli rei­lut 10 000 euroa. Asu­ka­sil­las­sa kaik­ki haki­jat pää­tyi­vät leik­kaa­maan tas­a­puo­li­ses­ti hake­muk­si­aan saman ver­ran, jot­ta pysy­tään raa­mis­sa. Lop­pu­pe­leis­sä lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta leik­ka­si hae­tuis­ta sum­mis­ta vie­lä 10 pro­sent­tia, siten jaet­ta­vak­si sum­mak­si jäi rei­lut 9 200 euroa.

Edel­ly­tyk­se­nä toi­min­ta­ra­han myön­tä­mi­sel­le on, että tapah­tu­mat ovat yhtei­söl­li­siä, mak­sut­to­mia ja kai­kil­le avoi­mia. Toi­min­ta­ra­hat mak­se­taan toteu­tu­nei­den kulu­jen perusteella.

Hau­ki­pu­taan alu­eel­le myön­net­tiin 601 euron toi­min­ta­ra­ha Hau­ki­pu­das-Seu­ral­le Raken­nus­pe­rin­tö­päi­vän jär­jes­tä­mi­seen ja saman suu­rui­nen sum­ma Put­taa­lai­set piha­pii­rit ‑tapah­tu­maan syk­syl­lä. 601 euron toi­min­ta­ra­han saa­vat myös Hau­ki­pu­taan Elä­ke­läi­set kesä­teat­te­ri­ret­keen, Hau­ki­pu­taan Heit­to kan­sain­vä­li­seen Eero Tapio ‑pai­ni­tur­nauk­seen, Hau­ki­pu­taan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys syys­lu­ku­kau­den tapah­tu­maan, Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys Hau­ki­pu­das­päi­vien jär­jes­tä­mi­seen ja Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät vap­pu­ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyi­hin ja jou­lu­na­vauk­seen, kum­paan­kin 601 euroa.

601 euron suu­rui­nen toi­min­ta­ra­ha myön­net­tiin myös Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din van­hem­pain­toi­mi­kun­nal­le lap­si­per­hei­den lin­ja-auto­ret­keen Rokuan Geo­par­kiin, Mar­tin­Ren­kaal­le Mar­tin­Mark­ki­noi­hin ja Tör­mä­Li­vel­le Tör­mä soi­koon ‑tapah­tu­man kului­hin. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys saa 601 euroa Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi ‑tapah­tu­maan ja saman ver­ran myös kesä­juh­lan järjestelyihin.

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tyk­sel­le myön­net­tiin 271, 444 ja 240 euron toi­min­ta­ra­hat kevät- ja syys­näyt­te­lyi­den, asian­tun­ti­ja­luen­to­jen ja tai­de­kurs­sien jär­jes­tä­mi­seen sekä MLL Hau­ki­pu­taal­le 517 euron toi­min­ta­ra­ha nuor­ten Popin reissuun.

Kel­lo-Kivi­nie­mi ‑alu­eel­le toi­min­ta­ra­haa myön­net­tiin yhteen­sä 3 861 euroa, kun hake­muk­sia tapah­tu­miin jätet­tiin 4 290 euron edestä.

Kel­lo-Kivi­nie­mi alu­een asu­ka­syh­dis­tys saa seit­se­män 225–900 euron suu­ruis­ta toi­min­ta­ra­ha-avus­tus­ta tapah­tu­miin, joi­ta ovat las­kiais­rie­ha, tal­vi­ret­ki, uima­ran­nan kun­nos­tus­tal­koot, kesä­päi­vät, teat­te­ri­mat­ka, ret­ki Sii­ka­mark­ki­noil­le ja Halloween-tapahtuma.

Kel­lon Säh­lää­jät sai 405 euron toi­min­ta­ra­han jal­ka­pal­lo- ja salibandytoimintaan.

Kii­min­gin yhdis­tyk­sil­le jaet­ta­va­na oli yhteen­sä 5 995 euroa. Hake­muk­sia jätet­tiin alun­pe­rin yli 10 000 euron edes­tä. Lähi­de­mo­kra­tia­toi­min­ta myön­si Ala­ky­län ja Tirin­ky­län van­hem­pain­toi­mi­kun­nal­le 567 euroa ulkoi­lu­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen kevääl­lä. Kii­min­gin Elä­ke­läi­set saa 441 euroa puu­ro­juh­laan, Kii­min­gin Har­mo­nik­ka­ker­ho 630 euroa kevät­kon­ser­tin jär­jes­tä­mi­seen ja Kii­min­ki­joen kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys 630 euroa Syk­syn aloi­tus ‑tapah­tu­maan.

Kii­min­gin Urhei­li­joil­le myön­net­tiin 630 euroa Kim­mok­keen uuden­vuo­den juh­laan, Kii­min­ki­puis­ton kou­lun van­hem­pia­nyh­dis­tyk­sel­le 630 euroa toi­min­nal­li­sen tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen sekä Kii­min­ki-Seu­ral­le 473 euroa Koi­te­lin ulkoi­lu- ja yhteis­lau­lu­ta­pah­tu­maan, 315 euroa koti­seu­tu­ret­keen ja 173 euroa jou­lui­seen ulkoilmatapahtumaan.

Lions Club Kii­min­ki saa 630 euroa koko per­heen tapah­tu­maan, MLL:n Kii­min­gin pai­kal­li­syh­dis­tys 315 euroa per­he­kah­vi­la­toi­min­taan, Pro Kii­min­ki­joen vesis­tö­alue 315 euroa semi­naa­riin sekä Ter­va­jär­vi-Kota­jär­vi-Ala­jär­vi kyläyh­dis­tys 247 euroa kesäretkeen.

Jää­lin alu­eel­le oli jaos­sa toi­min­ta­ra­haa 3 599 euroa. Hake­muk­sia jätet­tiin yli 6 000 euron edestä.

Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sel­le myön­net­tiin 825 euroa Jää­lin kylä­juh­lan toteut­ta­mi­seen. Jää­lin kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta saa 438 ja 825 euroa toi­min­ta­ra­haa lii­kun­ta- ja lau­ta­pe­li-illan sekä paint­ball-illan toteuttamiseen.

Lions Club Jää­lil­le myön­net­tiin 825 euroa Jää­lin tal­vi­päi­vän jär­jes­te­lyi­hin. Väli­ky­län päi­vä­ko­din van­hem­pain­toi­mi­kun­nan saa­mis­ta toi­min­ta­ra­hois­ta 240 euroa koh­den­tuu ystä­vän­päi­vä­discon jär­jes­te­lyi­hin, 90 euroa kevät­rie­haan, 177 euroa urhei­lu­ki­sa­ta­pah­tu­maan ja 177 euroa pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­maan päi­vä­ko­din pihalla.

Yli-Iis­sä jaos­sa oli toi­min­ta­ra­haa 900 euroa. Haki­joi­ta oli vain yksi, Leu­van kyläyh­dis­tys, jol­le myön­net­tiin 900 euroa kai­kil­le avoi­men tal­vi­sen per­he­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen maalis-huhtikuussa.

Yli­kii­min­gin toi­mi­joil­le jaet­ta­va­na oli toi­min­ta­ra­haa yhteen­sä 2 320 euroa. Hake­muk­sia jätet­tiin noin 7800 euron edes­tä. Ala­vuo­ton kyläyh­dis­tys saa 306 euroa las­ten tal­vi­ta­pah­tu­maan ja Elä­ke­lii­ton Yli­kii­min­gin yhdis­tys 306 euroa kier­toa­je­lun jär­jes­tä­mi­seen kylillä.

Jolok­sen Urhei­luseu­ral­le myön­net­tiin kol­me 102 euron suu­ruis­ta toi­min­ta­ra­haa las­kiais­rie­haan, jou­lu­lau­luil­taan ja uuden vuo­den vas­taan­ot­to­juh­laan. Juo­pu­lin kyläyh­dis­tyk­sen saa­mat kak­si 90 euron suu­ruis­ta toi­min­ta­ra­haa koden­tu­vat tal­viul­koi­lu­ta­pah­tu­maan ja kau­neim­pien jou­lu­lau­lu­jen tilaisuuteen.

Nuo­rit­tan Nuo­ri­so­seu­ra saa kol­me 102 euron avus­tus­ta hiih­tocu­piin, seu­ran­ta­lon laa­jen­nus­osan ava­jais­juh­laan ja jou­lu­juh­laan. Oulun 4H-yhdis­tyk­sel­le myön­net­tiin 306 euroa koko per­heen ulkoi­lu­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen Yli­kii­min­gis­sä. Vep­sän­ky­lä­läi­set ry saa 306 euroa juhan­nusaa­ton tapah­tu­maan ja Yli­kii­min­gin Musiik­kiyh­dis­tyk­sel­le 306 euroa kevät­kon­sert­tiin Vesaisenlinnalla.

Pate­nie­mi-Raja­ky­lä alu­een toi­min­ta­ra­hois­ta muun muas­sa Pate­nie­mi-Seu­ral­le myön­net­tiin 815 euroa Saha­se­mi­naa­rin jär­jes­tä­mi­seen syk­syl­lä. LC Oulu/Pateniemi saa 855 euroa Pate­nie­mi­päi­vän jär­jes­te­lyi­hin sekä 505 euroa Kevät­päi­vään Kuivasojalla.

Pate­nie­men Elä­ke­läi­sil­le myön­net­tiin 500 euron toi­min­ta­ra­ha ulkoi­lu­päi­vän jär­jes­tä­mi­seen. Myös Pate­nie­men kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys sai muu­ta­mia avus­tuk­sia kou­lun tapahtumiin.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.