Oulu

Ook­ko nää kuullu?

HuruS­hop uudis­tuu Ala­ky­läs­sä. Ook­ko nää jo kuul­lu, että iha­na HuruS­hop­pi Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä uudis­tuu? Van­has­sa kylä­kau­pan raken­nuk­ses­sa toi­mi­va kol­men käsi­työy­rit­tä­jän myymälä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koro­na­ke­vään koke­muk­set hyö­ty­käyt­töön seurakuntayhtymässä

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä on käyn­nis­tä­nyt kesä­kuun alus­sa Oulu­­Toi­­vo2020-hank­­keen, jos­sa luo­daan mah­dol­li­sia poik­keus­o­lo­ja var­ten teho­kas ohjaus- ja koor­di­naa­tio­mal­li. Hank­keen koh­de­ryh­mä­nä ovat työikäiset,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Oulun Osuus­pan­kil­ta tilan­ne­kat­saus videomuodossa

Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kei­jo Posio ker­too video­ter­veh­dyk­sen väli­tyk­sel­lä poik­keuk­sel­li­ses­ta alku­vuo­des­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta OP Oulun toi­min­taan. OP oulun alku­vuo­den liikevoitto.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus