Ympä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus uudel­le maankaatopaikalle

Oulun kau­pun­ki hakee Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta ympä­ris­tö­lu­paa Väli­rä­meen maan­kaa­to­pai­kal­le sekä lupaa beto­ni- ja tii­li­jät­teen hyö­dyn­tä­mi­seen alu­een raken­teis­sa. Maan­kaa­to­pai­kal­le on tar­koi­tus läjit­tää pilaan­tu­mat­to­mia maa-ainek­sia sekä hap­pa­mia sulfiittimaita.

Väli­rä­meen suun­ni­tel­tu yli­jää­mä­mai­den sijoi­tusa­lue sijait­see Hiuk­ka­vaa­ras­sa Oulu­joen poh­jois­puo­lel­la noin 9 kilo­met­riä Oulun kes­kus­tas­ta itään Hiuk­ka­vaa­ran poh­jois­osas­sa suo- ja met­sä­alu­eel­la lähel­lä Yli­kii­min­gin­tie­tä. Han­kea­lue on kool­taan liki 37 heh­taa­ria. Han­kea­lu­een ete­lä­puo­lel­la noin kilo­met­rin pääs­sä sijait­see Valkiaisjärvi.

Han­kea­lue sijoit­tuu Oulun kau­pun­gin omil­le mail­le Val­kiais­jär­ven poh­jois­puo­lel­le Kali­me­no­jan var­teen ja valu­ma-alu­eel­le. Kali­me­no­ja las­kee Kel­lon alu­eel­ta edel­leen mereen. Oulun kau­pun­ki läjit­tää yli­jää­mä­mai­ta jo Pyy­ry­väis­suol­la Kali­men­joen valuma-alueella.

Uusi läji­ty­sa­lue tuli­si pal­ve­le­maan Hiuk­ka­vaa­ran Sar­vi­kan­kaan alu­een raken­ta­mis­ta. Han­kea­luet­ta lähim­mät asuin­ra­ken­nuk­set sijait­se­vat 500‑1000 met­rin pääs­sä poh­joi­ses­sa Yli­kii­min­gin­tien var­res­sa. Alu­ees­ta ete­lään sijait­se­vaan Val­kiais­jär­ven poh­jois­ran­nan loma-asu­tuk­seen on mat­kaa kilometri.

Ympä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus­ta kos­ke­vien muis­tu­tus­ten jät­tö­ai­ka päät­tyi 27.12.