Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­to muut­ti Kontinkankaalle

Virpiniemen liikuntaopisto on toiminut Virpiniemessä OSAO:n omistamassa kiinteistössä. Kevään mittaan ratkeaa, myydäänkö vai vuokrataanko kiinteistö. Kuva: Jouni Ylisuutari.Virpiniemen liikuntaopisto on toiminut Virpiniemessä OSAO:n omistamassa kiinteistössä. Kevään mittaan ratkeaa, myydäänkö vai vuokrataanko kiinteistö. Kuva: Jouni Ylisuutari.

Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton toi­min­ta Vir­pi­nie­mes­sä päät­tyi vuo­den 2022 lopus­sa. Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­to jat­kaa toi­min­taan­sa OSAOn Kon­tin­kan­kaan yksi­kös­sä osoit­tees­sa Kivi­har­jun­tie 6, Oulu. Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­to on jo pit­kään ollut osa OSAOn Kon­tin­kan­kaan yksik­köä. Toi­mi­pai­kan muu­tol­la ei ole ole henkilöstövaikutuksia.

Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton toi­mia­lu­ee­na on koko Poh­jois-Poh­jan­maa. Opis­to tar­jo­aa moni­puo­li­ses­ti vapaan sivis­tys­työn ja lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­sia sekä eri­lai­sia työ­hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton muu­tol­la näh­dään ole­van monia etuja.

– Kou­lu­tuk­sien toteut­ta­mi­nen on hel­pom­paa ja jär­ke­väm­pää Kon­tin­kan­kaan yksi­kön tilois­sa ja Oulun kes­kus­tan tun­tu­mas­sa ole­vis­sa lii­kun­ta­pai­kois­sa. Nyt kou­lu­tus­ten saa­vu­tet­ta­vuus on entis­tä parem­pi ja voim­me hyö­dyn­tää hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta jous­ta­vam­min, sum­maa yksi­kön­joh­ta­ja Esa Lah­te­la.

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO on luo­pu­nut useis­ta kiin­teis­töis­tään vii­me vuo­sien aika­na. Syy­nä ovat sääs­töt ja resurs­sien jär­ke­vä käyttö.

– Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton muu­tol­la sääs­täm­me kiin­teis­tö­ku­luis­sa noin 200 000 euroa vuo­des­sa. Kevään aika­na pää­täm­me, myym­me­kö vai vuo­kraam­me­ko Vir­pi­nie­men tyh­jik­si jää­neet tilat, ker­too kun­tayh­ty­mä­joh­ta­ja-reh­to­ri Jar­mo Palo­nie­mi. Vir­pi­nie­men lii­kun­ta- ja kun­to­sa­lien vuo­kra­so­pi­muk­set on irti­sa­not­tu vuo­den lopussa.

Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­to siir­tyi OSAOl­le vuon­na 2018 samal­la, kun Oulun Aikuis­kou­lu­tus­kes­kus Oy:n (OAKK) kou­lu­tus­toi­min­ta siir­ret­tiin Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAOl­le. Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­män kon­ser­niin kuu­lu­vat OSAOn kou­lu­tusyk­si­köt, OSAO Edu Oy ja Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­to. OSAO toi­mii Oulun seu­dul­la ja Koillismaalla.

Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­to toi­mi Vir­pi­nie­mes­sä sijait­se­vas­sa isos­sa kiin­teis­tös­sä, joka on tont­tei­neen OSAOn omis­tuk­ses­sa. Kiin­teis­tös­sä on lii­kun­ta­ti­lo­jen ohel­la muun muas­sa auditorio.

Oulun kau­pun­gil­la on Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­sek­si vireil­lä mit­ta­via suun­ni­tel­mia, joi­den toteu­tu­mi­nen tar­ken­tuu kulu­van vuo­den ja lähi­vuo­sien aikana.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.