Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Oulun palveluista

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää kai­kil­le avoi­men tilai­suu­den tors­tai­na 12.1. kel­lo 18 alkaen Oulu10:n ala-aulas­sa (Tori­ka­tu 10). Tilai­suu­teen voi tul­la pai­kan­pääl­le tai seu­ra­ta kes­kus­te­lua etänä.

Panee­li­kes­kus­te­lus­sa vas­ta­taan ajan­koh­tai­siin kysy­myk­siin, kuten miten hyvin­voin­tiin sijoi­te­tut resurs­sit jae­taan eri koh­de­ryh­mil­le ja miten ehkäi­sem­me yksi­näi­syyt­tä eri väes­tö­ryh­mis­sä. Kun pal­ve­lut ovat ver­kos­sa tai teki­jöi­tä ei rii­tä, onko hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gia rat­kai­su? Kenel­lä on vas­tuu hyvin­voin­nin tuottamisesta?

Panee­lis­sa ovat kes­kus­te­le­mas­sa Miki Liuk­ko­nen, oulu­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja ja muusik­ko, Mika Nie­me­lä, työ­elä­mä­pro­fes­so­ri Oulun yli­opis­tos­ta, Sirk­ka-Lii­sa Mik­ko­nen van­hus­neu­vos­tos­ta ja Lee­na Mäm­mi-Lauk­ka, toi­mia­lue­joh­ta­ja Pohteelta.

Tilai­suus strii­ma­taan suo­ra­na Oulun kau­pun­gin You­tu­be-kana­val­la sekä Mun Oulun verk­ko­si­vuil­la ja Mun Oulun Facebook-livenä.