Nuoret

Mie­li­pi­de: Unen mer­ki­tys koululaiselle

Minus­ta unen mer­ki­tys kou­lu­lai­sil­le on tär­keä, jot­ta he jak­sa­vat käy­dä kou­lua, näh­dä kave­rei­ta ja har­ras­taa. Nuor­ten pitäi­si kiin­nit­tää enem­män huo­mio­ta aikaan, jon­ka he nuk­ku­vat. Jos tulee väsy­nee­nä kou­luun, ei jak­sa kes­kit­tyä tun­neil­la ja mie­len­kiin­to ei koh­dis­tu opis­ke­luun. Tämän takia nuo­ren pitäi­si nuk­kua 8–10 tuntia. 

Lue lisää

Mie­li­pi­de: Video­pe­lien mahdollisuudet

Suu­rin osa tun­te­mis­ta­ni van­hem­mis­ta hen­ki­löis­tä pitää video­pe­le­jä tur­ha­na ja aivo­ja tap­pa­va­na ajan­ku­lu­na. Hei­dän mie­les­tään pelit aiheut­ta­vat syr­jäy­ty­mis­tä, todel­li­suu­den ja vir­tu­aa­li­maa­il­man eron häl­ve­ne­mis­tä. Nämä asiat olen toden­nut hyvin ylei­sik­si ole­tuk­sik­si video­pe­leis­tä. Osa niis­tä on vir­heel­li­siä, eikä niis­tä ole mitään näyttöä. 

Lue lisääNuor­ten ääni kuu­luu nuo­ri­so­val­tuus­ton kaut­ta –Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vah­va edus­tus uudes­sa ONEssa

Oulun uuteen nuo­ri­so­val­tuus­to ONE:een kuu­luu kaik­ki­aan 24 nuor­ta, jois­ta aina­kin 11 asuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tai opis­ke­lee sil­lä ole­vis­sa oppi­lai­tok­sis­sa. ONE tuo Oulus­sa esiin nuor­ten ideoi­ta, seu­raa oulu­lais­ta pää­tök­sen­te­koa ja antaa lausun­to­ja nuo­ril­le tär­keis­tä asioista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mik­si Rakastaa?

“Rak­kaus On Vain Ajan Käsi­te” — Rus­ty Cage. Mik­si Rak­kaut­ta on vai­kea mää­rit­tää yksin? Mis­tä tie­tää, jos Rakas­taa aidos­ti? Mik­si nyky­päi­vä­nä on niin vai­kea löy­tää oike­aa Rak­kaut­ta? Mis­tä tie­tää, jos toi­nen Rakas­taa takai­sin?  Nämä ovat kysy­myk­siä, jot­ka tule­vat mie­lee­ni heti, kun mie­tin Rakkautta.