Nuoret

Mik­si Rakastaa?

“Rak­kaus On Vain Ajan Käsi­te” — Rus­ty Cage. Mik­si Rak­kaut­ta on vai­kea mää­rit­tää yksin? Mis­tä tie­tää, jos Rakas­taa aidos­ti? Mik­si nyky­päi­vä­nä on niin vai­kea löy­tää oike­aa Rak­kaut­ta? Mis­tä tie­tää, jos toi­nen Rakas­taa takai­sin?  Nämä ovat kysy­myk­siä, jot­ka tule­vat mie­lee­ni heti, kun mie­tin Rakkautta. 

Lue lisää

Uutis­ten vii­kon tut­ki­mus: Uuti­set ovat tär­keä osa nuor­ten media-arkea

Uuti­set ovat tär­keä osa 13–18-vuotiaiden nuor­ten media-arkea. Noin puo­let nuo­ris­ta seu­raa uuti­sia päi­vit­täin. Vain kol­me pro­sent­tia nuo­ris­ta ker­too, ettei seu­raa uuti­sia lain­kaan. Nuor­ten uutis­ten seu­raa­mi­nen on lisään­ty­nyt koro­na-aika­na. Tämä sel­vi­ää Uutis­me­dian lii­ton Kan­tar TNS:llä teet­tä­mäs­tä Nuo­ret, uuti­set ja luot­ta­mus ‑tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa sel­vi­tet­tiin, miten 13–18-vuotiaat nuo­ret käyt­tä­vät uuti­sia ja mil­lai­se­na he koke­vat media­si­säl­tö­jen luo­tet­ta­vuu­den. Tut­ki­mus on osa 1.2. alka­vaa Uutis­ten viikkoa.Rant­sik­ka: Kep­pi­he­vos­har­ras­ta­jien kiusaa­mi­nen pitää lopettaa

Lai­tan este­ra­dan val­miik­si pihal­le ja läh­den hyp­pi­mään. Naa­pu­rin poi­ka käve­lee talom­me ohi ja alkaa nau­ra­maan. Pysäh­dyn ja mie­tin, jat­kan­ko hyp­pi­mis­tä. Alan itkeä, sil­lä poi­ka jat­kaa nau­ra­mis­ta sekä hir­nah­te­lee pilk­kaa­vaan sävyyn. Seu­raa­va­na päi­vä­nä kou­lus­sa näen hänen kave­ri­po­ruk­kan­sa kuis­kai­le­van, ja kun käve­len ohi kaik­ki alka­vat hir­nua ja pilk­kaa­maan harrastustani. 


Rant­sik­ka: Lisää roskakoreja!

Olen huo­man­nut, että koro­nan myö­tä ros­kan mää­rä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti ja yhä suu­rem­pi osa ros­kis­ta on mas­ke­ja. Mas­keil­le ei ole mitään yhteis­tä keräys­paik­kaa, joten har­mil­li­sen usein nii­tä näkee tien var­sil­la ja ojien pohjalla. 


Rant­sik­ka: Nuk­ku­kaa tarpeeksi!

Ala- ja ylä­kou­lui­käi­sil­lä (myös van­hem­mil­la) on yleen­sä vai­keuk­sia “saa­da unen pääs­tä kiin­ni”. Mones­ti sii­tä seu­raa väsy­mys­tä aamul­la. Mut­ta voi­si­ko sii­tä seu­ra­ta jotain vaka­vam­paa­kin? No minä­pä selitän: